2019 yılı Fizibilite Desteği Hakkında

Mart 18, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), yeni bir program olan Fizibilite Desteği kapsamında 2019 yılı başvurularını almaya başlamıştır. Programın amacı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’dan oluşan TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak aşağıda listelenen Öncelikli Konulardaki Fizibilite Çalışmalarına mali destek sağlanmasıdır. Başvurular sadece aşağıda linki yer alan online KAYS sistemi üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.

Öncelikli Fizibilite Konuları:

 • Bölge Planı’nda belirtilen/yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan/yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
 • Bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler
 • Sonuç Odaklı Programların hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019, Salı (saat: 23.59) (Başvurular, ulaştıkça değerlendirmeye alınacak olup son başvuru tarihinin beklenmesine gerek yoktur.)

Duyuru: http://www.marka.org.tr/destek/2019-yili-fizibilite-destegi-programi/34

Online başvuru sistemi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Kimler başvurabilir?

 • Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’dan oluşan TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nde kayıtlı olan, merkezi ya da yasal şubesi bu bölgede bulunan veya sorumlu olduğu kamu hizmetinin Bölge sınırları dâhilinde görülen;
  • Yerel Yönetimler
   • Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.
  • İl ve İlçe Özel İdareleri
   • Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.
  • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
   • Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.
  • Üniversiteler
   • Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte, yüksekokul veya enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
  • Sanayi Siteleri
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
  • Endüstri Bölgeleri
  • İş Geliştirme Merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar
  • Birlikler ve Kooperatifler
   • Tüzüklerinde, ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kâr dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.
 • Bir Başvuru Sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla 4 başvuruda bulunabilirler ve bu faaliyet yılında en fazla 1 faaliyet için mali destek alabilir.

Ortaklık:

 • Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.
 • Ortaklar, Başvuru Sahipleri için geçerli olan ve yukarıda listelenen koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin Bölge’de bulunması veya mevzuatı gereğince Bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir.
 • Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyannamesini doldurmalıdır.
 • Bu program kapsamında bir projede Başvuru Sahibi olmak diğer projelere Ortak olarak yer almak için herhangi bir kısıt oluşturmaz.

İştirakçiler:

•        Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar; projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir.

•        Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

•        İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (Başvuru Formu/İştirakçi Beyanı).

Destekleme:

•        Gösterge bütçe: 1 milyon TL

•        Fizibilite çalışması başına destek tutarı üst limiti:

o   TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

§  Azami: 150 bin TL

§  Asgari: 50 bin TL

o   TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

§  Azami: 200 bin TL

§  Asgari: 75 bin TL

•        Destekleme oranı:

o   Azami: %100

o   Asgari: %25

•        Ön Ödeme: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, destek miktarının en fazla %60’ı, Yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına Ön Ödeme olarak aktarılır.

Desteklenen harcama kalemleri:

Harcama Kalemi* Açıklama
1. İnsan Kaynakları Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
2. Seyahat Maliyetleri Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır. Proje kapsamında proje amaçları ile doğrudan uyumlu ve gerekli bir teknik inceleme gezisi vb. seyahat varsa “6. Diğer” bütçe kalemine ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini kapsayacak şekilde hizmet alımı olarak yazılabilir.
3. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
4. Yerel Ofis Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
5. Diğer maliyetler, hizmetler Fizibilite çalışmasıyla doğrudan ilişkili konulardaki yayınların alımı giderleri ile konferans/seminer maliyetleri ve tanıtım faaliyetleri dışındaki kalemler uygun maliyet değildir.
6.1. Fizibilite Hizmet Alımları** Uygun maliyettir.
6.2. Uygulama Projesi Hizmet Alımları Uygun maliyettir.
6.3. İhale İlan Bedeli (varsa) Uygun maliyettir.
8. İdari Maliyet(ler) Uygun maliyettir. Proje ile ilgili elektrik, su, ısınma maliyetleri vb. giderleri karşılamak üzere toplam uygun maliyetlerin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

* Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV dâhil, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

** Proje kapsamında hizmet alımı yapılacak Fizibilite Raporuna ilişkin maliyet: Fizibilite Raporunun içeriğine ek olarak dijital tasarımı ve baskısı da şartnameye eklenmelidir. Ajans tarafından uygun bulunması durumunda hazırlanan Fizibilite Raporu, nihai tasarımı tamamlanmış hâlde dijital rapor olarak ve Ajansın talep ettiği adette matbu olarak Ajansa sunulmalıdır.

Değerlendirme kriterleri:

 • Fizibilite raporu sonrasında yatırım var mıdır; varsa boyutu ne kadardır?
 • Fizibilite raporu, teklif aşamasında yer alan amaçlarla örtüşmekte midir?
 • Fizibilite çalışmasında yeterli nitelikte personel görev almış mıdır?
 • Fizibilite raporu formatında yer alan bütün başlıklar için yeterli araştırma ve inceleme yapılmış mıdır?
 • Fizibilite raporlarında yer alması beklenen genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanılmış mıdır?
 • Fizibilite çalışmasında kullanılan veriler ve veri kaynakları güvenilir midir?
 • Yapılan çalışma daha önce başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir çalışmanın tekrarı mıdır?
 • Yapılan çalışmalar etik dışı (sahtecilik, intihal, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık, uydurmalı ve benzeri) unsurları içermekte midir?
 • Ajans tarafından içeriğe ilişkin belirtilen diğer hususlar yerine getirilmiş midir?

Fizibilite Raporu Şablonu:

 • Fizibilite Desteği’nden yararlanan projeler için proje sonunda hazırlanacak fizibilitenin şablonu olarak fizibilitesi hazırlanacak işin maliyetine göre Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif Formu’na uygun şekilde “fizibilite raporu” hazırlanır.
 • Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, Ajansın uygun görmesi hâlinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Bu programa yapılacak başvurular son başvuru tarihi beklenmeksizin ilan süresince alınır. Teklifler, Ajans tarafından değerlendirilir ve başarılı olanlar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve kabul edilenler ile son başvuru tarihi beklenmeksizin sözleşme imzalanır.
 • Sözleşme aşamasında aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
  • Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: Başvuru Sahibi’nin ve varsa proje ortaklarının vadesi dolmuş veya ödenmemiş vergi borcu olmadığına, ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğine veya varsa borcunun yapılandırıldığına ve yapılandırılmış borcun düzenli olarak ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınmış belge veya barkodlu internet çıktısı
  • SGK Borcu Olmadığına Dair Belge: Başvuru Sahibi’nin ve varsa proje ortaklarının vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına, ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğine veya varsa borcunun yapılandırıldığına ve yapılandırılmış borcun düzenli olarak ödendiğine dair ilgili SGK il müdürlüğünden alınmış belge veya barkodlu internet çıktısı
  • Kamu kurum ve kuruluşları haricindeki Başvuru Sahipleri için sözleşmeye bağlanacak toplam destek tutarının %10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutarda teminat mektubu (Teminat mektubunun süresi 24 aydan az olamaz. Ajans gerekli gördüğü sözleşmelerde 24 aydan uzun süreli teminat mektubu isteyebilir.)
  • Sözleşme Ajans tarafından da imzalandıktan sonra toplam proje bütçesi üzerinden damga vergisi yatırıldığına dair dekont ya da damga vergisinden muaf olunduğuna ilişkin belge
 • Başvuru Sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine teslim edilir. Bu durumda taahhütnamesinin elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adrese teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
 • Destek için başvurusu yapılan projeler sonucunda elde edilecek olan tüm çıktılar (araştırma raporları, fizibiliteler vb.) Proje Sonuç Raporu ile birlikte tüm detaylarıyla Ajansa sunulmak zorundadır. Ajans bu dokümanları kendi ihtiyaçları doğrultusunda sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler gizli tutulacaktır.

Başvuru Adresi: Bkz. Başvuru Rehberi bölüm 2.2.2

Sorularınız için: fizibilite@marka.org.tr (Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayımlanacaktır.)

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X