2019 Yılı Mali Destek Programları

Mart 22, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/19/ÜRETİM kodlu 2019 yılı “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını” ilan etmiştir. Destek programının amacı, bölgenin rekabet gücünün artırılması için bölgenin öne çıkan sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir. Bu program kapsamında inşaat ve tadilat işleri desteklenen uygun maliyetlerdendir. Desteklenen diğer maliyet kalemleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır. Proje başvurularında en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi statüsünde yer alması zorunludur. Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla 1 projesi ile başvuru yapabilir.

Bu program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,

 • Tasarım,
 • Uygulama,
 • Prototip geliştirme,
 • Test,
 • Kalibrasyon,
 • Yaratıcılık,
 • Mükemmeliyet ve
 • Yenilikçilik

gibi alanlarda işbirliği merkezleri oluşturulup altyapı yatırımları yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019, Cuma (saat: 23.59)

Taahhütnamenin teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2019, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru ve Başvuru Rehberi için: http://www.marka.org.tr/destek/uretim-altyapilarinin-gelistirilmesi-ku%C3%A7uk-ol%C3%A7ekli-altyapi-mali-destek-programi/36

Online başvuru linki: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Kimler başvurabilir?

Merkezi veya şubesi Doğu Marmara illerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) yer alan ya da mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış ve başvurusunu yaptığı proje konusu görev, yetki ve sorumluluklarıyla uyumlu olan;

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve/veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ara yüzleri)
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Not:

 • 2018 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek alan yararlanıcılar bu destek programından yararlanamazlar.
 • Başvuruda bulunan kuruluşun asgari son 3 aydır faaliyette olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları bu koşuldan müstesnadır.
 • Proje Başvuru Sahibinin proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olması gerekmektedir.
 • 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar. Bu durum kurumların proje başvurusu yapmasına engel değildir.

Proje Ortaklığı Şartları

 • Proje başvurularında en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olarak yer alması zorunludur. Proje Başvuru Sahibi veya Proje Ortağı olmak için gereken uygunluk koşullarını karşılamayan diğer kuruluşlar da projede, İştirakçi statüsü altında yer alabilirler. Ancak, İştirakçiler seyahat ve gündelik giderleri haricinde diğer harcamaları için destekten yararlanamazlar.
 • Başvuru Sahipleri tek başlarına başvuru yapabilecekleri gibi diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak başvuru da yapabilirler. Projede ortak yer alması halinde Proje Ortakları, “merkezi veya şubesi TR42 Kocaeli At Bölgesi illerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) yer alan ya da mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olma şartı hariç” başvuru sahipleri ile yukarıda belirtilen aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.

Destek tutarı

 • Toplam gösterge bütçe: 6 milyon TL
 • Proje başına destek tutarı:
  • Üst limiti: 750 bin TL
  • Alt limit: 75 bin TL
 • Destek Oranı:
  • Azami: %75
  • Asgari: %25

Desteklenen harcama kalemleri

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır)
 • Serbest Meslek Makbuzlarında stopaj yapılan gelir vergisi tutarı
 • Yeni olmak kaydıyla Ekipman alımı ve ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) alımı
 • Her türlü Yapım İşi (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • Sarf malzemesi maliyetleri
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • Taşeron maliyetleri (baskı, basım ve etkinlik organizasyonu vb.)
 • Deneme üretiminin gerektireceği hammadde maliyetleri
 • Belgelendirme, sertifikasyon maliyetleri
 • Proje uygulaması dahil danışmanlık hizmet alımı maliyetleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • Eğitim hizmet alımı maliyetleri
 • Görünürlük, tanıtım maliyetleri
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)
 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarının 200 bin TL’nin üzerinde olması halinde projelerde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan dış denetim hizmetleri maliyeti (Projelerin denetimi Ajans tarafından da yaptırılabilir. Bu durumda denetim maliyeti proje bütçesinde yer almaz. Ajans kamu kurum ve kuruluşlarını dış denetim kuralından muaf tutabilir.)
 • Dolaylı maliyetler (Toplam doğrudan maliyetlerin azami %2’si; Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • KDV maliyeti

Proje süresi:

 • Azami 24 ay (asgari 18 ay)
 • Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Proje uygulama yeri: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Kocaeli Alt Bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her durumda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
 • Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (31 Mayıs 2019’a kadar) tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir.
 • Ön İnceleme: Başvuruların evraklarının idari kontrol ve uygunlukları açısından Ön İncelemesi yapılır.
 • Bağımsız Değerlendirici Değerlendirmesi: 2 Bağımsız Değerlendirici, ayrı ayrı başvuru dokümanlarını değerlendirerek puanlama yapar. 2 değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında 15 ve üzeri puan farkı olması veya bir değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanının diğer iki değerlendirme puanına olan farkının birbirine eşit olması halinde hangi puanın esas alınacağı, Değerlendirme Komitesi tarafından kararlaştırılır.
 • Değerlendirme Komitesi Değerlendirmesi: Değerlendirme Komitesi, en fazla 3 hafta içerisinde Bağımsız Değerlendiricilerin puanlamalarını gözden geçirir.
 • Genel Sekreterlik, Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi aşamaları sonucu başarılı bulunan projelerin bütçe kalemlerini piyasa değerleri açısından inceler.
 • Genel Sekreterlik tarafından bütçe incelemesinden geçen projeler, Yönetim Kurulu onayına sunar.
 • Yönetim Kurulunca onaylanan projelerin sahiplerine sözleşme imzalamak için tebliğde bulunulur. Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için planlanan tarih 24.06.2016’dır. Bu tarih kesin olmayıp proje değerlendirme sürecinde değişebilir. Proje sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Ajansla sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 adet proje başvurusunda bulunabilir.
 • Başvuru yapacak olan kooperatiflerin kar amacı gütmemesi gerekmektedir. Bu nedenle kooperatif tüzüğünün üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içermemesi halinde, kooperatif genel kurulunun, gelecek 5 yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına ilişkin kararın bulunması gerekmektedir.
 • Başvuru evrakları arasında proje kapsamındaki makina, ekipman, araç ve hizmet alımlarında tutarı 10 bin TL’nin üzerindeki her bir kalem için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) sunulması gerekmektedir. Proforma faturaların, bütçeye kalemler halinde yansıtılmış olması gereken makina-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu mutlaka belirtilmeli ve her bir kaleme ait proforma faturalar kendi içinde ilgili bütçe kalemleri ile ilişkilendirilerek gruplandırılmalıdır.
 • Desteklenen Personel giderleri, net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetleri içermektedir. Destek kapsamında personellere ödenen ücretlerin piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması gerekmektedir.
 • Yapım işlerinin proje bütçesinde olabildiğince tek kalem altında ve sade bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Proje hazırlanması aşamasında yapım işleri için belirlenecek bütçe miktarının mümkün olduğunca uygulama projesine yakın olacak şekilde hazırlanan yaklaşık gerçek maliyete göre girilmesi uygun olacaktır.
 • Yapım işi öngörülen projelerde Uygulama Projesi ya da Avan Proje, mahiyetine göre ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özetini (malzeme/metraj ve keşif listesi) içeren maliyet tahmini, Fizibilite raporu, Yapım işlerine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet ya da projenin uygulanmasına elverişli süre için geçerli kira, tahsis vb. hukuki durumunu gösterir belge ile Projenin uygulanması için gerekli olan idari izinlerin alındığı ya da başvurusunun yapıldığını gösterir belge(ler) veya herhangi bir izin gerekli olmadığı durumda ise başvuru sahibi beyanı sunulması gerekmektedir.
 • Gündelik giderleri konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde ulaşım giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Görev yerine ulaşmak için yapılan seyahat gideri gündelik giderlerine dâhil edilmemeli; Faaliyet Bütçesinde “2. Seyahat” başlığı altında gösterilmelidir. Yurt içi gündelik giderleri, yürürlükte bulunan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurt dışı gündelik giderleri için, yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulunun Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen mevzuatı dikkate alarak, gündelik miktarı ve gündelik esas alınarak belirlenen konaklama tutarının toplamı toplam gündelik tutarı olarak belirlenebilir. Her durumda, gündelik alacak şahıs proje kapsamında, kendi kurumundan alabileceğinden daha yüksek miktarda gündelik alamaz. Özetle gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Ayrıca, proje uygulama safhasında konaklama için gerçek gider belgesi aranacağından bu belge sunulmadığı takdirde sadece kanundaki çıplak gündelik tutarı, damga ve gelir vergisi gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili kişiye ödenebilecektir. Verilen bilgileri örnek üzerinden açıklamak gerekirse; Kamu kuruluşları dışındaki kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, TSO, kooperatif, OSB, birliklerde gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlendiğinden bu tutarın 3 katı 119,55 TL’dir. Bu durumda 2019 yılı için kamu kuruluşu dışındaki kâr amacı gütmeyenler için de gündelik üst sınırı 119,55 TL’dir. Bu tutara konaklama, yeme içme ve şehir içi ulaşım giderleri de dâhildir. Ancak yararlanıcı ya da ortağın mevcut uygulaması bu tutarın altındaysa yine kendi uygulamasındaki kadar proje bütçesine gündelik yazabilecektir. Kamu kuruluşlarında gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlenmiştir. Bunun 1,5 katı kadarı olan 59,78 TL de konaklama için ödenmektedir. Toplamda kamuda bir günlük gündelik miktarı 39,85+59,78=99,63 TL yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında gündelik üst sınırı 119,55 TL üst sınırın fiilen uygulanamamaktadır. Konaklama bedelini hak edebilmek için de muhakkak belgenin ibrazı gerekmektedir. Konaklama belgesi olmadığı durumlarda aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için ödenebilecek en fazla gündelik tutarı 39,85 TL’dir. “Gündelikler bir kurumun normalde verdiği miktardan yüksek olamaz.” genel kuralı gereği, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için kamuda gündelik tutarı 2019 yılı için 38,75 TL olduğundan, belgesi olmak koşuluyla konaklama dâhil alınabilecek maksimum harcırah( gündelik) miktarı38,75+59,78=98,53 TL’dir.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, danışmanlık desteği alınabilir ve ilgili hizmetin maliyeti proje bütçesine yansıtılabilir. Bu aşamada projenin idaresinden sorumlu olacak danışman için araştırma yapılması ve başvuru aşamasında 3 alternatif için özgeçmiş ve fiyat teklifi sunulması zorunludur. Her türlü danışmanlık maliyetleri faaliyet bütçesinin “6. Diğer” başlığı altında gösterilmelidir.  Bununla birlikte hiçbir koşulda proje hazırlığına ilişkin giderler proje bütçesine yansıtılamaz.
 • Dolaylı maliyetler, haberleşme, kira, elektrik, su ve ısınma giderleri, ulaşım giderleri, öngörülmemiş sarf malzemesi giderleri, ofis faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik giderler, ofis mobilyaları, proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan giderler, kanuni veya diğer uygulamalardan kaynaklanan ve proje kalemlerine yansıtılmayan ikincil giderler ile sigorta ve güvenlik giderleri için bütçede götürü bedel cinsinden ayrılan bir maliyet kalemidir.
 • Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makina, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz.
 • Arazi veya bina alımları destek kapsamında değildir.
 • İkincil el ekipman alımı desteklenmemektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Proje Uygulama Rehberi Ek-6 Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberinde tanımlanmıştır.
 • Ajanstan destek almaya hak kazanan kuruluşların sözleşmede belirtilen hesabına %60’a varan ön ödeme yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları haricindeki başvuru sahipleri için, sözleşmeye bağlanacak toplam destek tutarının %10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutarda teminat mektubu (Teminat mektubunun süresi 24 aydan az olamaz) aranmaktadır.
 • Ayni katkılar, bir projenin başvuru sahibi, ortakları ya da iştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya kuruluşlar tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makina ve ekipman katkısıdır. Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı, ortakları ya da iştirakçileri tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş-finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Bilgi taleplerinde destek programı kodunun (TR42/19/ÜRETİM) belirtilmesi gerekmektedir. Proje başvurularının alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar aşağıdaki e-posta adresi ve faks numarasına bilgi talepleri iletilebilir.

e-posta: malidestek@marka.org.tr

Faks: (262) 332 01 45

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X