2020 yılı CEN/CENELEC Teknik Komiteleri

Aralık 31, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türk Standartları Enstitüsünden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 23.12.2019 tarih, 10323405-730.03.03.00-E.332108 sayılı yazıda ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngören 11. Kalkınma Planı ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için, ülkemizi sanayi ve teknoloji alanlarında “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ile 2023 hedeflerine taşımada yol haritası olan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ön görülen politika ve eylemleri desteklemek amacıyla TSE tarafından özellikle teknolojik ve yüksek katma değerli ürün standartları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemiz için kritik öneme sahip sektörlerde ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin uluslararası standardizasyon süreçlerine aktif katılım sağlanması ve ülkemizi uluslararası standardizasyonda önemli ve aktif bir oyuncu haline getirme misyonu çerçevesinde TSE sorumluluğunda ve ilgili tüm paydaşların aktif ve etkin katılımları ile birlikte yürütüleceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2020 yılı için hem 11. Kalkınma Planına hem de Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde tanımlanan eylemlere somut çıktılar üretebilmek ve hızlı bir biçimde bu eylemleri hayata geçirebilmek adına TSE tarafından çalışmalar planlandığı, özellikle tam üyesi bulunduğumuz ve yayımlanan standartlarını milli standart olarak kabul etme yükümlülüğümüz bulunan Avrupa Standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC standardizasyon çalışmalarının öncelikli olarak ele alındığı bildirilmektedir. Böylelikle, Avrupa standardizasyon çalışmalarına daha fazla katılım ve teknik katkı sunarak sahip olduğumuz yüksek oy potansiyelimiz ile birlikte ülkemiz sanayicilerinin sahip oldukları bilgi birikimlerini ve teknolojilerini bu platformlarda ülkemiz menfaatleri açısından değerlendirebilme imkânına kavuşmuş olunacağı ve tam üyesi bulunduğumuz, diğer uluslararası standardizasyon kuruluşları ISO ve IEC’e yönelik benzer bir çalışmanın ise daha sonra hayata geçirileceği belirtilmektedir.

Ortaya çıkarılacak çalışma ile adı geçen uluslararası teknik komitelere yönelik Milli Teknik komite -ayna komite- kurulması (mevcutta yok ise), komite ve toplantılarına katılım ve kaynak ihtiyacı (maliyet ve uzman ihtiyacı) belirlenecektir.

Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji strateji belgesinde öncelikli olarak tanımlı

–          Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz

–          Motorlu kara taşıtları

–          Deniz taşıtları

–          Raylı sistemler

–          Makine

–          Yarı İletkenler

–          Elektrik-elektronik

–          Yazılım

–          Savunma

–          Havacılık ve uzay

sektörleri dikkate alınarak, standardizasyon konusunda ülkemiz için 2020 yılında hangi sektör, teknik komite, çalışma grubu veya standart konu çalışmasının öncelikli olarak değerlendirilmeye alınabileceğine dair görüş ve önerilerinizin 07/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar TOBB’nde Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine gönderilmesini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X