2020 yılı Teknik Destek Programına Başvuru

Ocak 22, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2020 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular başlamıştır. Teknik Destek Programı ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların Danışmanlık sağlama, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Eğitim verme gibi hizmet alımları desteklenmektedir. Teknik Destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin aşağıda belirtilen önceliklerden sadece bir tanesi ile eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece online sistem üzerinden yapılacak olup Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir. Projelerin uygulama süresi azami 3 ay olup geçerli sebeplerin varlığı halinde 1 ay uzatılabilmektedir.

Önceliklerin detayları için aşağıda yer alan ilgili önceliğe tıklayınız:

·         Öncelik 1: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat Altyapısı (Destek tutarı üst limiti: 90 bin TL)

·         Öncelik 2: İnovasyon (Destek tutarı üst limiti: 100 bin TL)

·         Öncelik 3: Sanayide Dijital Dönüşüm (Destek tutarı üst limiti: 100 bin TL)

·         Öncelik 4: Yeşil OSB (Destek tutarı üst limiti: 100 bin TL)

·         Öncelik 5: Sonuç Odaklı Programlar (SOP’lar) (Destek tutarı üst limiti: 20 bin TL)

·         Öncelik 6: Sonuç Odaklı Programlar (SOP’lar) dışında kalan konular (Destek tutarı üst limiti: 15 bin TL)

Birinci dönem son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020, Cuma

Duyuru: http://www.marka.org.tr/destek/2020-yili-teknik-destek-programi/38

Online başvuru sistemi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Öncelikli Konular, Uygun Başvuru Sahipleri, Destekleme

Öncelik Uygun Başvuru Sahipleri* Proje Başına Destek Tutarı ve Destek Oranı Limiti
Öncelik 1: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat Altyapısı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek yüksek katma değerli ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar (asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri)
 • Bölge il veya illeri ölçeğinde ürün uzayı çalışmaları
 • Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
 • Sanayi ve/veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 80 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100
Öncelik 2: İnovasyon
 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri
 • Sanayi ve/veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100
Öncelik 3: Sanayide Dijital Dönüşüm
 • Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar
 • Sanayi ve/veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100
Öncelik 4: Yeşil OSB
 • Organize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:
  • Endüstriyel Simbiyoz (asgari 5 firma)
   • Tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder.
  • Eko-Verimlilik, Temiz Üretim (asgari 3 firma)
   • Günümüzde temiz üretim ile aynı kapsamda kullanılmakta olan “eko-verimlilik”, ekonomik ve ekolojik verimliliğin bileşimi olarak açıklanmakta ve temel olarak; “daha azla daha fazla” olarak tanımlanmaktadır.
   • Toplam etkinliği artırmak ve insan ve çevre üzerindeki riskleri azaltmak için entegre ve önleyici bir çevre stratejisinin proseslere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması anlamına gelmektedir.
  • Enerji Verimliliği (asgari 10 firma)
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (asgari 10 firma)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)

 

 • Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100
Öncelik 5: Sonuç Odaklı Programlar (SOP’lar)
·         Kamu Kurum ve Kuruluşları

·         Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

·         Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

·         Sanayi ve/veya Ticaret Odaları

·         Üniversiteler, Meslek Okulları Araştırma Enstitüleri

·         Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)

 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)

·         Küçük Sanayi Siteleri

·         İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

·         Sivil Toplum Kuruluşları

·         Birlik ve Kooperatifler

 • Destek Tutarı Üst Limiti: 20 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100
Öncelik 6: Sonuç Odaklı Programlar (SOP’lar) dışında kalan konular
 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması amacına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amacına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör yatırımlarına yönelik Ön Fizibilite çalışmaları
  • Ön Fizibilite hazırlanması kapsamında yapılacak Öncelik 6 başvuruları için Ön Fizibilite Bilgi Formunun sunulması zorunludur.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sanayi ve/veya Ticaret Odaları
 • Üniversiteler, Meslek Okulları Araştırma Enstitüleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 15 bin TL (KDV dahil)
 • Destek oranı: %100

* Tüm başvuru sahipleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

 • Tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz)
 • Teknik destek konusunun başvuru sahibi kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması veya görev alanlarındaki kamu hizmetini bölgede yürütüyor olmaları
 • Teknik destek başvuru sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Teknik Destek Programının 2020 yılı Gösterge Bütçesi: 2 milyon TL

Ortaklı Proje Başvuruları

 • Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.
 • Ortakların Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kıstaslarını karşılamaları ve teknik destek başvurusunun tasarım ve uygulama aşamalarında aktif olarak görev almaları gerekmektedir.
 • Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. KAYS Başvuru Formunda (EK-A) yer alan beyan formu, tüm ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.

Sonuç Odaklı Programlar (SOP) hakkında:

SOP adı Genel Amaç Özel Amaçlar
Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı (SOP’u) Akıllı İhtisaslaşma ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet Sonuç Odaklı Programı’nın genel amacı; “bölgesel kalkınma için öncelikli sektör ve temalarda yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kümelenmelerin bu süreçlerde başat aktör olarak aktif rol almalarını sağlamak”tır.
 • Odak alanlara ilişkin ajans ve ilgili paydaşlar nezdinde müdahale alanlarının nitelikli şekilde tanımlanması
 • Bölgedeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılması için inovasyon yönetimi süreçlerinin kurumsallaştırılması
 • Üretim ve hizmetlerde teknoloji ve bilgi düzeyini arttırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi
 • İhtisas alanlarda eksikliği duyulan kilit teknolojilerin tespiti ve dış yatırımlarla değer zincirlerine eklenmesinin sağlanması
 • Bölge ölçeğinde dünya standartlarında kümelenmeler oluşturulması
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP’u) Programın genel amacı, “TR42 Bölgesi’nde iş gücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlamak üzere mesleki ve teknik eğitimde kurumsal ve fiziksel altyapının geliştirilmesidir.
 • Mesleki ve teknik eğitim algı ve imajının iyileştirilmesi
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sanayi arasında etkileşimin arttırılması ve müfredatın talep odaklı olarak eğitim-sanayi iş birliğinde yapılandırılması
 • Mesleki ve teknik eğitimde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
 • Mesleki ve teknik eğitim altyapısının yenilikçi üretim süreçleriyle uyumlaştırılması
Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı (SOP’u) Turizm Sonuç Odaklı Programı’nın genel amacı “bölgede öne çıkan destinasyonlarda kültürel ve doğal varlıkları koruyarak turizm gelirini artırmak”tır.
 • Turizmde yönetişimi destinasyon odaklı olarak gerçekleştirmek
 • Tanıtım faaliyetlerini hedef pazar odaklı, bütüncül ve tematik olarak gerçekleştirmek
 • Turistik tesislerde kalış süresini arttırıcı yan aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamak
 • Yerel seyahat acentelerinin kapasitesini geliştirmek
 • Yöresel ürünlerin üretimini, ticarileşmesini, markalaşmasını ve dış açılmasını hızlandırmak

Proje süresi: Azami 3 ay (Proje süresi, Ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak en fazla 1 ay süre ile uzatılabilir.)

Proje uygulama yeri: Ajans tarafından sağlanacak destekler temelde TR42 Düzey 2 Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak, amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, özellikle ulusal ve uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.

Uygun Proje Konuları

 • Danışmanlık sağlama
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Eğitim verme

Uygun Olmayan Proje Konuları: Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri
 • Dış Ticaret Eğitimleri
 • Stratejik Planlama Eğitimleri
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi
 • Cihaz Kullanımı ile ilgili Eğitimler
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.)
 • STEM (STEAM) Eğitimleri
 • Robotik, Kodlama ve Fiziksel Programlama Platformu Eğitimleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
 • Temel Yabancı Dil Eğitimleri

Başvuru Dönemleri: Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır. Başvuruların ait olduğu Teknik Destek Dönemi için taahhütnamenin e-imza ile imzalandığı (e-imza ile imzalanmadığı hâllerde ise başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden Ajansa teslim edildiği) tarih esas alınır.

Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihleri
Ocak – Şubat 28 Şubat 2020
Mart – Nisan 30 Nisan 2020
Mayıs – Haziran 30 Haziran 2020
Temmuz – Ağustos 31 Ağustos 2020
Eylül – Ekim 30 Ekim 2020
Kasım – Aralık 31 Aralık 2020

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Teknik Destek başvuruları Başvuru sahiplerince tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte yapılabilir.
 • Başvurular sadece Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Başvurularda sunulması gereken dokümanlar:
  • Kamu kurum ve kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun (son 3 ay içerisinde alınmış) faal olduğunu gösterir belgenin sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar dışında başvuruda bulunan kuruluşların (Vakıf, Dernek, Kooperatif, Birlik veya bunlara ait işletmeler vb.) tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi, karar defterinde teknik destek programına başvuruya karar verildiğini gösterir belgenin sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • Başvuru sahibi Kooperatif ise veya ortaklar arasında Kooperatif varsa 5 yıl süre ile kar dağıtımı yapmayacağını gösteren ana sözleşme veya genel kurul kararının sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • Faaliyette ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, ortak kurum/kuruluşun yetkili karar organının, ilgili teknik destek başvurusuna ortak olmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişinin/kişilerin de belirtildiği kararının (Ek-C/Örnek 2) sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • Talep edilen teknik desteğin maliyetinin 20 bin TL üzerinde olması durumunda faaliyete ilişkin teknik detayları da içerecek şekilde en az 3 proforma fatura ya da teklif mektubu sisteme yüklenmelidir.
  • Kurumsal kapasitenin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için gerekli yazılım/modelleme/bilgisayar programı eğitimleri için başvuru sahibi kurumun ilgili programın lisansına sahip olması istenmektedir. Lisans için kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir.
  • Öncelik 1, 2, 3 ve 4 için yapılan başvurularda destekleyici belgeler arasında bulunan İhtiyaç Analizi Formunun sunulması zorunludur. İhtiyaç analizi formu sunulmadan yapılan başvurular ön inceleme aşamasında başarısız kabul edilecektir.
  • Ön Fizibilite hazırlanması kapsamında yapılacak Öncelik 6 başvuruları için Ön Fizibilite Bilgi Formunun sunulması zorunludur.
 • 2020 yılı için başvuru sayısı ve desteklenecek proje sayısı üst limitleri:
   • Bir başvuru sahibi, Öncelik 1, 2, 3 ve 4 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 proje için başvuruda bulunabilir ve ilgili takvim yılı içinde en fazla 1 proje için destek alabilir
   • Öncelik 5 ve Öncelik 6 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 proje için başvuruda bulunulabilir ve destek alınabilir, ilgili takvim yılı içinde ise en fazla 2 proje için destek alınabilir
   • Bir Başvuru Sahibi, bir takvim yılı içerisinde, aynı/farklı önceliklerden en fazla 4 proje için başvuruda bulunabilir. Farklı önceliklerden başvurulması durumunda aynı kurumun en fazla 2 projesi desteklenir.
 • Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması hâlinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.
 • Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak Teknik Destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya varsa ortağı tarafından karşılanır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: teknikdestek@marka.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X