Ağ Geliştirmeye Yönelik Proje Teklif Çağrısı

Nisan 26, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Sözleşme makamının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında iki yeni çağrı ilan edilmiştir. Bu çağrılardan bir tanesi 2.1 Araştırma ve Geliştirme’dir (Research And Development). Çağrının genel amacı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level – TRL)  açısından 3. ila 6. seviye arasına tekabül eden Ar-Ge faaliyetlerine dair işletmeler, araştırma kurumları ve teknoloji transfer yapıları arasında işbirliği, networking ve ihtisaslaşmayı geliştirmektir. TRL 6 üzeri faaliyetler içeren projeler, proje kapsamında öngörülen hizmetlerin, hedef grupların, faaliyet ve çıktıların TRL 3’ten 6’ya kadar olan teknoloji hazırlık seviyelerine odaklanması halinde uygun başvuru olarak kabul edilebilecektir. Bu çağrı kapsamında teklif edilen projelere dair mal ve hizmet satın almaları, sözleşme makamı olan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başvurusu kabul edilerek destekten yararlanmaya hak kazanan “Desteğin Nihai Yararlanıcısı (End Recepient of Assistance – ERA)” adına gerçekleştirilecektir. Proje teklifleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Çağrı kapsamında belirlenmiş olan öncelikler:

 • Türkiye’deki mevcut veya kurulmakta olan kamu ve özel araştırma altyapılarının işlevselliğinin güçlendirilmesi
 • Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
 • Sosyal İnovasyon hakkında farkındalığın artırılması ve sosyal İnovasyon destek yetenekleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi

Projelerden beklenilen hedefler:

 • Teknoloji Transfer Yapılarının tematik odak alanlarına yönelik olarak akıllı ihtisaslaşma yaklaşımlarının geliştirilmesi ve böylelikle teknoloji transfer yapıları ile birlikte üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının potansiyellerini daha iyi değerlendirmeleri ve spesifik tematik alanlarda (özellikle bölgesel endüstriyel potansiyelleri dikkate alarak ve bu potansiyellere hizmet edecek şekilde) kabiliyetlerin artırılmasına dönük olarak altyapı ve ağların oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Akademi, sanayi ve aracılık yapan yapılar arasında uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurulması (veya mevcut olanların geliştirilmesi) ve bu ortaklıkların bölgesel/ulusal/uluslararası ağlarla entegre edilmesi (Stratejik ortaklıkların sadece proje faaliyetleri süresi ile sınırlı kalmaması ve uzun vadede ekonominin ihtiyaçlarına hizmet edecek büyük çaplı Ar-Ge ürünleri üretecek yarı-kurumsal işbirliklerine dönüşmesi beklenmektedir.)

Teknoloji Hazırlık Seviyesi:

# Seviye Açıklama
1 TRL 1 Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı.
2 TRL 2 Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi.
3 TRL 3 Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.
4 TRL 4 Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapıldı. Laboratuvar ortamında prototip elde edildi.
5 TRL 5 Laboratuvar prototipinin (tezgah üstü tasarım veya bileşen) uygun çevresel ortamda doğrulaması yapıldı.
6 TRL 6 Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi.
7 TRL 7 Prototip operasyonel ortamda (gerçek ortam) gösterildi.
8 TRL 8 Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlandı).
9 TRL 9 Sistem ticarileşti.

TÜBİTAK’ın bilgilendirme sunumu: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf

Online sistem üzerinden son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019, Çarşamba (saat: 17.00)

Evrakların elden teslimi için son tarih: 14 Haziran 2019, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru, Başvuru Rehberi ve Bilgilendirme Toplantıları için: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1

Online başvuru sistemi: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/accounts/login

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve kanunlarına göre kurulmuş:

 • Üniversiteler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Yönetici Şirketleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)
 • Araştırma Merkezleri ve Tasarım Merkezleri (Şirket statüsünde olanlar da tüm hissedarlarının kamu kurumu/kuruluşu statüsünde olması ve yetkili organlarınca yazılı ve resmi bağlayıcılığı olacak şekilde proje kapsamındaki son ödemeden itibaren en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen gelirleri temettü olarak dağıtmayacağına dair karar almaları kaydıyla uygun başvuru sahibidirler.)
 • Kalkınma Ajansları
 • İş Dünyasını Temsil Eden Örgütler
 • Sektör Dernekleri ve Vakıfları

Proje Ortaklığı

·         Tüm projelerde ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır.

·         Ortak olabilecek kurum ve kuruluşların kapsamı, uygun başvuru sahipleri için belirlenen kapsam ile aynıdır.

  • Üniversiteler
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Yönetici Şirketleri
  • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)
  • Araştırma Merkezleri ve Tasarım Merkezleri (Şirket statüsünde olanlar da tüm hissedarlarının kamu kurumu/kuruluşu statüsünde olması ve yetkili organlarınca yazılı ve resmi bağlayıcılığı olacak şekilde proje kapsamındaki son ödemeden itibaren en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen gelirleri temettü olarak dağıtmayacağına dair karar almaları kaydıyla uygun başvuru sahibidirler.)
  • Kalkınma Ajansları
  • İş Dünyasını Temsil Eden Örgütler
  • Sektör Dernekleri ve Vakıfları

·         Proje ortaklarından en az birinin tüzel kişilik türü ile Başvuru Sahibinin tüzel kişilik türü birbirinden farklı olmalıdır. Ortaklardan birinin farklı olması halinde diğer ortak(lar) Başvuru Sahibi ile aynı türde tüzel kişiliğe sahip olabilir.

  • Ör. Bir başvuru sahibi ve bir ortaktan oluşan bir projede, başvuru sahibi de ortak da üniversite olamaz. Eğer ortaklığa bir başka türdeki tüzel kişilik (ör. belediye) dahil olursa başvuru yapabilirler.

·         Uygun asgari ortaklık kompozisyonu için bkz. Başvuru Rehberi Madde “2.1 Eligibility of Applicant and Partners” (Başvuru Sahibi – Ortak Matrisi)

·         Bir başvuru sahibi en fazla bir projede başvuru sahibi olarak yer alabilir. Üniversiteler ise en fazla iki projede başvuru sahibi olarak yer alabilir.

·         Bir başvuru sahibi en fazla bir projede ortak olarak yer alabilir.

·         Bir kurum/kuruluş, en fazla iki projede ortak olarak yer alabilir.

Projelerin yürütüleceği yer

Projeler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her yerde yürütülebilir*; ancak aşağıda listesi verilen orta – yüksek ve yüksek gelir düzeyindeki bölgelerden gelecek başvurulara öncelik tanınacaktır.

Gelir Düzeyi Bölge
Yüksek Gelir Grubu
 • TR10 (İstanbul)
 • TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
 • TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
 • TR51 (Ankara)
 • TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
 • TR31 (İzmir)
 • TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
Orta – Yüksek Gelir Grubu
 • TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
 • TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
 • TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
 • TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
 • TR62 (Adana, Mersin)
 • TR52 (Konya, Karaman)
 • TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

* Bazı proje faaliyetleri Türkiye dışında da gerçekleştirilebilir.

Projelerin uygulama süreci ve süresi

 • Projelerin uygulanması için azami süre 30 ay’dır.
 • Proje yaşam döngüsü:
  • Sözleşme makamınca proje konseptlerinin olgunlaştırılması
   • Açık çağrı ile proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirme sonucu kısa listelerin oluşturulması
   • Kısa listeye giren başvuru sahipleri ile Protokol imzalanması
   • Operasyon Tanımlama Belgelerinin (Operation Identification Sheet – OIS) resmî olarak onaylanması
    • Seçilen başvuru sahiplerinin imzalanacak Protokolün ardından en geç 4 ay içerisinde Operasyon Tanımlama Belgelerini (Operation Identification Sheet – OIS) hazırlamaları gerekmektedir.
  • Proje kapsamında yapılacak satın almalara dair ihale dosyasının hazırlanması (Prensip olarak OIS’in resmî olarak onaylanması/Operasyon Sözleşmesinin imzalanması ile başlar; ancak tercih edilen OIS’in olgunlaştırılması esnasında gerçekleştirilmesidir.)
   • Seçilen başvuru sahiplerinin imzalanacak Operasyon Sözleşmesinin ardından en geç 6 ay içerisinde ihale dokümanlarını hazırlamaları gerekmektedir.
  • İhalelerin gerçekleştirilmesi ve yükleniciler ile sözleşmelerin imzalanması
   • Tüm projelerin, 2021 yılının ilk çeyreğine kadar uygulamaya (sözleşme imzası) hazır olmaları beklenmektedir. Başvuru sahibi ve ortakların (eğer proje kapsamında öngörülüyorsa) altyapılarının ve tesislerinin alınacak makine ve ekipman için gerekli fiziksel şartları sağlaması gerekmektedir. Tesisler için yapı kullanma izin belgesi ibrazı aranacaktır.
  • Sözleşmeler tahtında öngörülen işlerin ifa edilmesi
  • Projelerin sürdürülebilirlik dönemi
   • Projelerin tamamlandıktan sonra en az 5 yıl süresince proje hedefleri doğrultusunda işlevselliklerini sürdürmeleri beklenmektedir. Proje kapsamında temin edilen mal ve malzemelerin yapılarında ve uygulama koşullarında önemli bir değişiklik yapılmadan proje tamamlandıktan sonra en az 5 yıl süresince işler durumda olması gerekmektedir. Destekle temin edilen ekipmanların ERA’nın mülkiyetinde kalması gerekmektedir. Eğer proje gereği alınan ekipmanların ortaklara veya son kullanıcılara devri öngörülüyorsa başvuruda açıkça belirtilmelidir.
 • Çağrı ve değerlendirme süreci takvimi:
  • Açıklama talepleri için son tarih: 20.05.2019
  • Açıklama taleplerinin yanıtlarının yayınlanması için son tarih: 24.05.2019
  • Başvuruların sistemden iletilmesi için son tarih: 29.05.2019
  • Başvuruların elden teslimi için son tarih: 14.06.2019
  • Kısa listeye seçilen başvuru sahiplerine niyet mektuplarının iletilmesi: Eylül 2019
  • İlave kontrollerin tamamlanması: Ekim 2019
  • Kabul ve red edilen projelere dair bildirimler ve Protokolün imzalanması: Kasım 2019
  • OIS dokümanının olgunlaştırılarak onaylanması ve Operasyon Sözleşmesinin imzalanması: 2020 yılının ilk çeyreği

Projelerden beklenen çıktılar

Çıktı türü Beklenen Çıktılar
Sonuç Göstergeleri
 • R1. Tescil edilen patent sayısı
 • R2. Uluslararası ve bölgesel olarak tescil edilmiş patent sayısı (PCT + EPC)
 • R3. Eko-inovatif ürünler dahil başarılı olarak ticarileştirilmiş ürün sayısı
 • R4. Yeni kurulan inovatif işletme sayısı
 • R5. Desteklenen kurum ve işletmelerde oluşan yeni araştırmacı istihdamı
 • R6. Özkaynak finansman mekanizmalarından yararlanmış inovatif Girişimci/KOBİ sayısı
Çıktı Göstergeleri
 • O.1 Yeni ve inovatif ürünlerin geliştirilmesi için başlatılan araştırma işbirlikleri
 • O.2 Geliştirilmiş ve prototipi hazırlanmış yeni ve inovatif ürün sayısı
 • O.3 Ulusal patent başvurusu sayısı
 • O.4 Türkiye’den yapılmış olan uluslararası ve bölgesel patent başvurusu sayısı (PCT + EPC)
 • O.5 Ar-Ge projelerine dahil olmuş olan kadın araştırmacı (mühendis, teknisyen vd.) sayısı

Uygun proje faaliyetleri

Faaliyet Grubu Uygun Faaliyetler
Capacity Building type of activities
 • Establishing mechanisms for joint research efforts of the university and the industry
 • International networking of technology transfer ecosystem players/stakeholders in the specific thematic areas
 • Preparatory studies and strategies for establishing partnerships with European R&D institutions and centres in related specific thematic area(s),
 • Establishing mechanisms to connect large corporations and start-ups to support the potential for collaboration specific for thematic area
 • Preparatory studies for the accreditation of established facilities
 • Studies for generation of policy proposals for regulatory improvements (including simplification) that would strengthen industry-university collaboration
 • Preparation of service delivery manuals, guidelines
 • Training and other forms of capacity building activities for the management, R&D personnel
 • Developing or subscription to databases/information systems in thematic areas
 • Awareness raising, promotion, and visibility activities,
 • Organizations of Boot camps, hackathons, ideathons, demo days etc.
 • RTDI focused strategic and institutional cooperation, partnerships and networking between universities, technology transfer intermediaries and private sector at national and/or international level,
 • Establishing long term strategic and institutional partnerships between relevant actors for increasing their capacities in implementing projects supported by national and international funds (especially EU funds such as H2020, COSME, Eureka, Eurostar, etc.),
 • Networks or collaborations focused on specific advanced technolog(y)ies
Development/improvement of enabling environment activities
 • Establishment or operationalization of facilities or improvement of qualities and capabilities of existing facilities to build R&D competencies in specific thematic areas,
 • Development/improvement of lab spaces for generation of new ideas and technologies, and serve as a platform to test out proof of concepts specific for thematic areas,
 • Establishing mechanisms for linking stakeholders in the RTDI system to create synergies, optimize information sharing and collaborative working relationships and create or strengthen technology and research clusters in specific thematic areas
 • Services to support R&D activities, geared towards producing product prototypes, including innovative products that generates social good
 • Preparatory studies for testing and certification services for the prototyped products

Destekleme

 • Gösterge bütçe: € 30 milyon
 • Proje başına destek tutarı:
  • Alt limit: € 3 milyon
  • Üst limit: € 8 milyon
 • Destekleme oranı: Azami %100

Desteklenen harcama kalemleri

Komponent Açıklama Mal/Hizmet tipleri
Mal alımı komponenti
 • Proje kapsamında alınması gerekli olan malların imal edilmesi, teslimi, boşaltımı, kurulumu, devreye alınması, muayenesi, testleri, eğitimi, bakımı, satış sonrası hizmetleri ve garanti hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Spesifik teknik şartname detaylarına göre hazırlanmış Proforma faturalar ve/veya fiyat teklifleri (€ 10.000 üzeri kalemler için) sunulması gerekmektedir.
 • Makine ve ekipman (bilgisayar, endüstriyel ve ticari cihazlar dahil)
 • Özel araçlar
 • Bilgisayar yazılımı ve lisanslar
 • Bilgi ve veri kaynaklarına abonelikler
 • Mobilya ve müştemilat
Hizmet alımı komponenti
 • Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Hizmet alımları genellikle dış kaynaklı bilgiden yararlanmak amacıyla yapılmaktadır.
 • Başvuru sahibinin yürütülecek faaliyetler, beklenen çıktılar ve planlanan hizmet sözleşmesi süresi göz önünde bulundurularak profiller, deneyim, uzmanlık ve yetkinliklere dayalı olarak uzmanlık giderlerini tahmin etmesi beklenmektedir.
 • Danışmanlık (yönetsel kabiliyetler dahil)
 • Mentorluk ve eğitim
 • Kilit ve kilit olmayan uzmanlar uygun hizmet alım gideridir. Başvuru sahibi ve ortakların çalışanları, uzmanlık temini kapsamında uygun gider değildir.
 • Analitik dokümanlar ve analizler (ör. benchmark, araştırma çalışmaları, piyasa analizi, değer zinciri analizi, haritalama vb.)
 • İhtiyaç analizi dokümanları ve raporları
 • Yazılım geliştirme
 • Eğitim kursları (etkinlik mekanı, lojistik, eğitim materyalleri), çalışma ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri, tercüme, yurt içinde ve yurt dışında fuar katılımları, pazarlama, tanıtım amaçlı etkinliklere katılım ve etkinlik düzenleme, ulusal ve uluslararası yarışmalar, kapasite artırma aktiviteleri vd. uygun maliyetlerdendir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberi, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden Proje Tanımlama Dokümanı Oluşturma Kılavuzunun incelenmesi tavsiye edilmektedir.

·         Proje kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu ERA veya ortaklar nezdinde gelir oluşabilir. Proje kapsamında elde edilen tüm gelirlerin proje bitiminden 5 yıl sonrasına kadar projeye tekrar yatırım olarak geri döndürülmesi gerekmektedir.

·         İkinci el ekipman alımı, arazi veya bina kiralama ve satın alımı, inşaat, renovasyon, tadilat, sarf malzemesi, aynî katkılar, KDV dahil vergiler, Avro hesapları ile ilgili finansal işlem giderleri, bankacılık giderleri ve teminat mektuplar vb. desteklenmemektedir.

·         İhale dokümanı hazırlanması için alınan danışmanlık hizmetleri, uygun maliyet değildir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Çağrı ile ilgili sorular, 20/05/2019 saat 17.00’ye kadar çağrı başlığı (2.1 Research And Development, CISOP.2.1/02) belirtilmek kaydıyla rsp.cagri@sanayi.gov.tr adresine iletilebilir. Yanıtlar Sıkça Sorulan Sorular kısmında yayınlanacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X