Bir Senden Bir Benden Teşviki

Temmuz 4, 2018
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg
SGK ve Maliye Bakanlığı, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı Sigortalı Sayısı Ortalaması 1 ila 3 olan, İmalat Sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde Ustalık Belgesi Sahibi Olunan özel sektöre ait işyerlerince 01/01/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan ve işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük çalışanlardan doğan SGK İşveren ve İşçi Hissesi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi giderlerini desteklemekte ve Ücret Desteği sağlamaktadır. İstihdam edilecek Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Teşvikten yararlanmak için sigortalının işe giriş öncesi İŞKUR kaydının olması/yapılması gerekmektedir. İşyerleri en fazla 2 sigortalı için bu teşvikten yararlanabilecektir. Bu destekten, 01/01/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alman ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır. 2018 yılında tescil edilen veya daha öncesinde tescil edildiği halde 2017 yılında aylık prim hizmet bildirgesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu teşvikten yararlanamayacaktır. Mevzuat gecikmesi (SGK genelgesi) nedeniyle, 2018/Ocaktan bu yana yapılan teşvikli veya teşviksiz bildirimler, şartların sağlanmış olması koşuluyla geriye doğru değiştirilebilecek veya geriye doğru yararlanılabilecektir.

Mevzuat:

Teşvik Hesaplama Tablosu (MSExcell): http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/docs/tesvikhesaplama.xlsx

(Hesaplama için yıl bazında sigortalıya ödenecek brüt ücret bilgisi girilmesi gerekiyor.)

Teşvik

Sektör Ücret Desteği SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi Desteği Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Desteği Toplam
İmalat Sektörü Sigortalının prim günü sayısıyla 53,44 TL’lik Ücret Desteğinin çarpımı sonucu bulunacak tutar

# 53,44 TL x 30 gün = 1.603,20 TL

SPEK* alt sınırı üzerinden hesaplanan İşveren ve Sigortalı Hissesi Primlerinin tamamı her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle desteklenir.

# SPEK alt limitine göre SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi (2018): 761,06 TL

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinin AGİ** uygulandıktan sonra kalan kısmı verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait Damga Vergisinin brüt asgari ücrete isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

# 2018 yılı için 121,95 TL

2.486,21 TL

 

 

* SPEK: Sigorta Primine Esas Kazanç ** AGİ: Asgari Geçim İndirimi

Teşvikten yararlanma süresi

·         31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere; destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır. Ancak destek; her durumda 31/12/2018 tarihinde sona erecektir.

·         Prim ve Ücret Teşvikleri, sigortalının iş alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. Aralık 2018 ayı içerisinde istihdam edilen Sigortalı için teşvikten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Bu teşvikten yararlanan işverenler aynı sigortalı için aynı ayda diğer teşviklerden birlikte yararlanamaz, bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanun 81/1-ı ve 2. fıkrada düzenlenmiş teşviklerden (5 puan ve ilave 6 puan) yararlanabilir.

·         Örnekle anlatım:

  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren (S) Limited Şirketinde;
   • Sigortalı (M)’nin 26/1/2018 tarihinde ve Sigortalı (Y)’nin 12/11/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla,
   • Sigortalı (M)’den dolayı Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında; Sigortalı (Y)’den dolayı ise Aralık ayında destekten yararlanılabilecektir.

Teşvikten yararlanma koşulları

Sigortalı yönünden aranan şartlar İşyeri yönünden aranan şartlar
 • İşyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılacak olması gerekmektedir.
 • Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir.
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında arasında işe alınmış olmalıdır.
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmalıdır.
 • İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmalıdır.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla İşverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmamalıdır. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.
 • İşyerine ilişkin 2017 yılında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalama 1 ila 3 olmalıdır.
 • İşletme, İmalat Sektöründe (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmı) faaliyet gösteren özel sektör işletmesi olmalıdır.
 • İmalat sektöründe Ustalık Belgesi (MEB tarafından 3308 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen Ustalık Belgeleri, Teknik Lise veya Mesleki Teknik Eğitim Okulu ve Kurumların 4 yıllık eğitim programlarından mezuniyet diplomaları, TESK tarafından verilen Ustalık Belgeleri) sahibi olunmalıdır.
 • 2018 yılında tescil edilen veya daha öncesinde tescil edildiği halde 2017 yılında aylık prim hizmet bildirgesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerlerinden olmamalıdır.

Teşvikten yararlanmak için uygulanan işlemler

 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama/4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde (Bir Senden Bir Benden Prim Desteği)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,
  • Sigortalının;
   • 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olup olmadığı,
   • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,
   • Gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olup olmadığı,
  • İşyerinin;
   • İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olup olmadığı,
   • Ustalık belgesi sahibi ya da teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun diploma sahibinin, işyeri işvereni, işyeri ortağı veya sigortalısı olup olmadığı,
   • 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olup olmadığı,
   • e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
 • İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama alınacak sigortalılara ve işyerlerine ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
 • Ancak, işyerinin imalat sektörüne ait; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında düzenlenen Ustalık Belgelerini, Teknik Lise veya Mesleki ve Teknik Eğitim, Okul ve Kurumların Dört Yıllık Eğitim Programlarından Mezun Olanlara Verilen Diplomaları veya 3308 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan mesleklerde ustalık belgesi düzenleme yetkisi verilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen Ustalık Belgesinin aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin müracaata ilişkin dilekçeyle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir. Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, sigorta primleri servis personeli tarafından söz konusu belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir.
 • Sigorta primleri servis personeli tarafından “işveren intra (isv cıcs menülerinin intra versiyonu) ekranlarından giriş yapılmak suretiyle erişilen “Teşvikler ve Tanımlar/4447 Geçici 20.madde Ustalık / Diploma Belge İşlemleri” menüsü ile ustalık belgesi ya da diploma sahibinin T.C. Kimlik Numarasının sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, söz konusu ustalık belgesinin/diplomanın aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmemesi halinde bu destekten yararlanılamayacaktır.
 • İşverenin 37103 kanun numaralı belgeyi e-bildirge ekranında gönderebilmesi için ustalık belge tanımlaması ünite personelince “işveren intra (isv cıcs menülerinin intra versiyonu) ekranlarından giriş yapılmak suretiyle erişilen “Teşvikler ve Tanımlar/4447 Geçici 20.madde Ustalık Belgesi İşlemleri” menüsü ile yapılacak olup, işveren e-bildirge ekranında yapılan ustalık belgesi tanımlamasını görebilecektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

·         Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı yılda SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise “0” olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

o   Gerek 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde “0” gün ve “0” kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ve ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7,19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 no’lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. Yine, SGK’ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

o   Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2017 yılına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

o   Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

o   4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılması sırasında, ortalama sigortalı sayısı hesaplamasına esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla hesaplanan ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

o   Diğer taraftan, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır.

·         Bu destekten yararlanılabilmesi için özel sektör işyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektöründe ve NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektörüne ait ustalık belgesi ile faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin bu sektöre ilişkin;

o   Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ustalık belgelerinin, teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara verilen diplomaların,

o   Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen ustalık belgelerinin ve mesleki faaliyet belgesinin,

o   Yukarıda belirtilen kurumlar dışında diğer yetkili kurumlar tarafından düzenlenen ustalık belgelerinin, aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin müracaata ilişkin dilekçeyle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine verilmesi gerekmektedir.

o   Bununla birlikte, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.” hükmü uyarınca, imalat sektöründe faaliyet gösteren ancak bu sektöre ilişkin ustalık belgesi olmayan bir işyerinde, ustalık belgesine sahip bir sigortalının çalıştırılması halinde, işyeri açmaya esas ustalık belgesi olan sigortalı hariç Kanunda aranılan şartları sağlayan diğer sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

·         Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır.

·         Bu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 no’lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 37103 kanun numarası seçilemeyecektir.

 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce 2018/21 sayılı SGK Genelgesi’nin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2018/Şubat ve Mart aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Şubat ve Mart aylarında 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek için destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Ocak, Şubat ve Mart aylarında 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirim veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilave 6 puanlık indirim haricindeki diğer teşviklerden yararlanılmış olması durumunda, öncelikle 2018/Ocak, Şubat, Mart aylarında yararlanılan diğer teşviklerin kanun numarasız belgeye ya da 5 puanlık indirim veya ilave 6 puanlık indirim kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ile değiştirilmesini müteakip çıkan fark tutarın ödenmesinin ardından 2018/Şubat ve Mart aylarında 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek için 37103 kanun numaralı belgenin düzenlenmesi gerekmektedir.

·         Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde aranılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla, 2018/Aralık ayını/dönemini geçmemek üzere, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

·         Bu bağlamda, her işyerinin en fazla iki sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanabileceği dikkate alındığında, bu destekten yararlanılacak ayda bildirilecek sigortalı sayısı ile bir önceki ayda bu destekten yararlanılan sigortalı sayısının toplamı 2 sigortalıyı aşamayacak olup, bu husus her işyeri için cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi sırasında e-SGK sistemince kontrol edilecektir.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

o   Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, https://goo.gl/RkqgJX

o   Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

o   Ortalama sigortalı sayısı ana işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı 2018/21 sayılı SGK Genelgesi’nin (ı) bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

o   Asıl işverenin ve Alt İşverenlerin 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanabilmesi için Asıl İşverenin ve Alt İşverenlerin her birinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve imalat sektörüne ilişkin ustalık belgesinin olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile Asıl İşverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve ustalık belgesi olması ancak Alt İşverenin diğer sektörde faaliyet göstermesi halinde, Kanunda belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece Asıl İşveren bu destekten yararlanabilecektir. Yine Asıl İşverenin diğer sektörde faaliyet gösterip alt işverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve ustalık belgesi olması halinde ise Kanunda belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece alt işveren destekten yararlanabilecektir. Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca Alt İşverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini Asıl İşverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, Alt İşverenlerin bu destekten yararlanmasında Asıl İşverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

·         Buna göre, gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinin 13 fıkrasında yer alan hükme istinaden, destek kapsamına giren sigortalı için destekten yararlanılacak aydan bir önceki ve bir sonraki aylarda kanun numarası seçilmeksizin belge düzenlenebilecek ya da sadece 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirimden veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilave 6 puanlık indirimden yararlanılabilecektir. İşveren destek kapsamına giren sigortalı için destek kapsamına giren aylarda 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi desteğinden ya da diğer sigorta primi teşvik destek ve indirimlerinden yararlanabilecektir.

·         Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

·         01/01/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir. Bu destekten yararlanan işyerinin 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi hükmüne uygun olarak devredilmesi veya mirasçılara intikal etmesi durumunda, işyerini devralan veya işyeri intikal olan işverenin de söz konusu destekten yararlanabilmesi için 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

·         İşyeri imalat sektöründe faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun diğer sektörlerden belirlenmiş olması durumunda, işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne ait işkolu kodu olarak değiştirilmesinin ardından, yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

·         işyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne ait işkolu kodlarından belirlenmiş olması durumunda, işyerinin diğer sektöre ilişkin işkolu kodu değişikliğinin yapılmasının ardından, yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

·         İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri işvereninin ustalık belgesi sahibi ortağının ortaklıktan ayrılması ve ustalık belgesi sahibi sigortalının işten ayrılması durumunda 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanmaya esas şartlardan biri kaybedilmiş olacağından, ustalık belgesi sahibi ortağın ortaklıktan ayrılmasını/ustalık belgesi sahibi sigortalının işten ayrılmasını takip eden aydan itibaren bu destekten yararlanılmayacak olup, varsa yersiz yararlanılmış destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

·         Aylık prim ve hizmet belgelerini 37103 kanun numarasını seçerek SGK’ya gönderen işverenlerin, anılan maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde yer alan destekten yararlanmış olan işverenler, işsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarlarını, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alamayacaktır.

·         4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinin on birinci fıkrasına göre, destekten yararlanılabilecek sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması gerekmektedir. Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi kapsamında destekten yararlanılan sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu sigortalıdan dolayı yararlanılan 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X