e-bülten

e-bülten üyeliği

 

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

İSG Yönetmelik Taslağı Hakkında

Kasım 9, 2017
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg

1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 15 inci ve 30 uncu maddelerinde geçen “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten hareketle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapmak üzere taslak hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüşleri talep edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek TOBB görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve  önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek-2’sinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenerek 13/11/2017 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine “word” formatında iletilmesini rica ederim.