e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

İstihdam Teşviki Devam Ediyor

Temmuz 14, 2017
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg

687 sayılı KHK ile getirilen İlave İstihdam Teşvikinde 1 Haziran – 31 Aralık 2017 dönemi için geçerli olacak değişiklikler aşağıdadır.

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR!

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen İlave İstihdam Teşviki ile ilgili uygulama usul ve esasları için 01/03/2017 tarihinde 2017-10 sayılı Genelgeyi (ve 04/04/2017 tarihinde bu Genelgede değişiklik yapan 2017-17 sayılı Genelgeyi) yayınlamıştır. 06/07/2017 tarihinde 2017-24 sayılı Genelge yayınlanmış ve 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında istihdam edilenler için geçerli olmak üzere İlave İstihdam Teşviki ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik sonucunda 01/02/2017 ila 31/05/2017 tarihleri arasında istihdam edilenler için 2017-10 sayılı Genelge hükümleri geçerli olacak; 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında istihdam edilenler için ise 2017-24 sayılı Genelge hükümleri geçerli olacaktır. Destek kapsamında 01/02/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar Özel Sektör Kuruluşlarınca İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen her bir yeni personelin işverene maliyeti içerisinde net ücret dışında kalan tüm giderler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. İşverenin bir yıl süreyle ilave istihdam ettiği her bir işçi için sadece net ücret ödeyecektir. Destekleme Asgari Ücrete tekabül eden SGK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi üzerinden sağlanacaktır. Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi E-Bildirge sistemi üzerinden yapılacak olup bu nitelikteki sigortalılar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesi gerekmemektedir. Sigortalının Aralık 2016 ayına ilave olup olmadığı hususu E-Bildirge sistemine konulacak olan Kontrol Ekranından işverenlerce yapılacak olup kontrolden sonra SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki bilgilerin listesi

Mevzuat ve Kaynaklar

* 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (3. Madde): http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-8.htm

* 2017-10 sayılı SGK Genelgesi: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb4xhKl3JRM67lotA_

* 2017-10 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017-17 sayılı SGK Genelgesi: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb7nW66AdftEaxdjZi

* 2017-24 sayılı Genelge: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb7nmGKo2DIxupv0LW

* 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Geçici 17. Madde ve Geçici 18. Madde): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (4. Madde, 30. Madde, Ek-6. Madde, Ek-9. Madde): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

* E-Bildirge sistemi: https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap

Destekleme
Teşvik unsuru Uygulama İlave istihdam edilen kişi başına destek tutarı
SGK Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği Teşvik uygulanacak süre içinde, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır. Azami 666,6 TL
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Asgari ücret üzerindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düştükten sonra kalan gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşürülecektir. 93,32 TL/aylık maaş
Damga Vergisi İndirimi Destek kapsamında, işe alınan çalışanlara yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir. 13,49 TL/aylık maaş
Toplam Azami 773,41 TL/aylık maaş
Desteğe dair şartlar
Şart İlgili Genelge Detaylar
Kimler hangi kapsama giren çalışanları istihdam etmeleri halinde teşvikten yararlanabilir? İşveren ve İşçi Türü 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak İstihdam edilen kişinin 5510 sayılı Kanunu’nun “4/a” Maddesinde uyarınca hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılması gerekmektedir.
İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere Özel Sektör İşverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunu’nun Ek 9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla ev hizmetinde çalışan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir.
2017 yılında tescil edilmiş İşyerleri 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar (bildirilen gün sayısının yarısı x 22,22 TL) işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden 3. aydan itibaren destekten yararlanılabilecektir. Ör. Ocak 2017 içerisinde tescil edilen işyerleri Nisan 2017’den itibaren destekten yararlanabilecektir. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyerleri ise bu destekten yararlanamayacaktır. 2015 ve daha önceki yıllarda tescil edilen ancak 2016 yılında hiç sigortalı beyan etmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecek ve 2017 yılında SGK’ya bildirim yapılan ilk ayı takip eden 3. aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabilecektir. 09/02/2017 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

09/02/2017 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

2017-24 sayılı Genelge 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ya hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

09/02/2017 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

Alt İşverenlerce çalıştırılanlar 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge Bu destekten alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Destekten yararlanılabilmesi içim Asıl İşverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de Alt İşverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması; gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016 Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına/2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.
2017-24 sayılı Genelge Bu destekten alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Destekten yararlanılabilmesi içim Asıl İşverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de Alt İşverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması; gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016 Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.
Kamu kurumları ve bağlı kuruluşlar, işletmeler ve İhale kapsamında çalıştırılanlar 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının “a” bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarında çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3. Maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Destek kapsamına girmeyen diğer kişiler 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-25-28-39-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-90-91-92 no’lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 687 kanun numarası seçilemeyecektir.
2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge İstihdam edilen kişinin işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde 5510 sayılı Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “b” Esnaf  vs., “c” Memur bentleri, Ek 6. Maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında yer alan kişilerin (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu kişiler de işsiz olmadıklarından istihdamları halinde işletmeler bu destekten yararlanamayacaklardır.
2017-24 sayılı Genelge İstihdam edilen kişinin işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde 5510 sayılı Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” Memur bendi kapsamında yer alan kişilerin 10 günden fazla SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu kişilerin istihdamları halinde işletmeler bu destekten yararlanamayacaklardır.
Nakil 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak Bu destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı nakil tarihinden sonra da destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
İstihdamın gerçekleşmesi gereken dönem 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge İstihdam, 01/02/2017 ile 31/05/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş olmalıdır.
2017-24 sayılı Genelge İstihdam, 01/06/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş olmalıdır. Destek uygulamasının 31/12/2017 tarihinde sona ereceği dikkate alındığında, ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri açısından 2017 Aralık (15/12-14/1) döneminde bu destekten 17 günlük yararlanılacaktır.
İŞKUR’a kayıt şartı 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak İstihdam edilen kişinin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından temin edilmiş olması gerekmektedir.
İşverenin İŞKUR’a kayıtlı işletme olması gerekmektedir.
İstihdam edilecek kişinin son 3 aylık dönemde SGK’lı olarak en fazla 10 gün çalışmış olması şartı Son 3 ayda SGK’lı olarak en fazla 10 gün çalışmış olma şartı 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi gerekir.
Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılan hükümlü ve tutuklular 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge —-
2017-24 sayılı Genelge Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 no’lu belge türü seçilmek suretiyle, düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki 3 aylık süre içinde SGK’ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
Son 10 gün çalışma şartını bozmayan diğer durumlar 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak Sigortalıların aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle, meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43,49 ve 50 no’lu belge türü seçilmek suretiyle, İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 25, 44 veya 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle, düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki 3 aylık süre içinde SGK’ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
İstihdam edilen kişinin ilave istihdam olarak sayılması için şartlar İlave istihdamın Aralık 2016 bildirimine göre hesaplanması 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak İşletmenin 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir. İşletmenin istihdam sayısında 2016 Aralık ayına göre düşme olmuş olması veya artış olmaması halinde teşvikten yararlanamaz.
Sigortalı sayısının hesaplanması 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak SGK’ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması hali 2017-24 sayılı Genelge 2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Aralık 2016 ayında SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işçi çalıştırılması gerekmektedir. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.
İşyerinde istihdam sayısının destek kapsamında istihdam edilen kişinin istihdamı sonrasına 2016 Aralık ayına göre artmış olması hali 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak İstihdam edilen kişi, 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı 2016 Aralık ayı toplam sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda bu destekten yararlanılabilecektir.
Sigortalının işe alındıktan 6 ay öncesine ilişkin işten ayrılma sebebi ile ilgili hüküm 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge Sigortalının işe giriş tarihi itibari ile işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin en son Mevsim bitimi (19), Kampanya bitimi (20), Vize süresinin bitimi (30) işten ayrılış kodu ile işten ayrılışının bulunmaması.
2017-24 sayılı Genelge —-
Sigortalı bildiriminde mükerrerlik hali 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak 2016 Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının tespitinde ilgili ayda aynı sigortalıya ilişkin yapılan bildirimlerde mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
Ay içinde işe giriş-çıkış 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak Ay içinde SGK’ya bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge 2016 Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısı, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında varsa alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da dikkate alınacaktır.
2017-24 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında varsa alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da dikkate alınacaktır.
Sigortalı sayısına dahil edilen diğer kişiler 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde “0” gün ve “0” kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
2017-24 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde “0” gün ve “0” kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
Sigortalı sayısına dahil edilmeyen diğer kişiler 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2016 Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısı, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında 7, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49 ve 50 no’lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
2017-24 sayılı Genelge 2016/Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2016 Aralık ayında SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısı, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında 7, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49 ve 50 no’lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
İşverenin genel yükümlülükleri, mükerrer destekleme ile muvazaalı işlemlerin önlenmesi İşverenin bildirim ve ödemelerini düzenli yapması, sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırılmaması 2017 sayılı Genelge ile değişiklik yapılan 2017-10 sayılı Genelge ve 2017-24 sayılı Genelge için ortak İşverenin hizmet beyannamelerini verme ve prim ödeme yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yapıyor olması, Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ve işletmede kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
Birden fazla işyeri olan işverenler Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde SGK’ya bildirilmemiş sigortalılar veya bildirildiği halde fiilen çalışmayan sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise bu destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacaktır.
İşverenlerin, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla destek kapsamına giren sigortalıları kendisine ait başka bir işyerinden Kuruma bildirdiklerinin tespit edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı bahse konu işveren desteğinden yararlanılmaması gerektiğinden yararlanılan destek tutarları geri alınacaktır.
Muvazaalı işlemler Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutarlar  gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
Teşvikte mükerrerlik Bu destekten yararlanan işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamazlar. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.
Destekten yararlanmak için yapılacak işlemler
  • Destekten yararlanmak için işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, E-Bildirge sistemi üzerinde “4447/Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalının 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı; işe giriş tarihi itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmadığı; işe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki 3 ayda 10 günden fazla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilip bildirilmediği; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9. Maddesinin 1. fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği; E-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
  • İşverenlerce e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kapsama giren sigortalıların 2016 Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların, 2016 Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmektedir.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/iletisim2.html#Kocaeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) kurduğu destek hattı: http://www.tim.org.tr/tr/sorulariniz-icin-bize-ulasin.html

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X