Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması

Ağustos 15, 2018
Görsel-Template-3-1200x675.jpg
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), 1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasını’nın 19.’sunu (SENVER – 19) ilan etmiştir. Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Yarışma “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” ve “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” adlı iki ana kategoride düzenlenmektedir. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubu, belirtilen kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmelerin başvurularına açık olup EVET grubunda ise ödül alacak endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce (YEGM) Enerji Verimliliği Portalı veritabanında kayıtlı işletmeler arasından doğrudan belirlenecektir.

Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2018, Cuma (mesai sonuna kadar)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://www.yegm.gov.tr/document/senver_19.pdf

Yarışma kategorileri

Kategori Detaylar
Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak 01/01/2017 tarihinden sonra tamamladıkları projelerin başvurularına açıktır. Başvuru yapacak işletmelerin 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirme veya Enerji Yönetim Birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için ayrı ayrı Başvuru Dosyası Formatının “Proje Bilgileri” kısmının doldurulması gerekmektedir.

Endüstriyel işletmeler, enerji tüketim düzeylerine göre bu kategorinin kendilerine uyan 3 alt-kategorisinden biri kapsamında başvuru yapabilirler. Her bir alt kategoride en başarılı 3 projenin sahibi olan endüstriyel işletmelere ödül verilecektir. Değerlendirmelerde projelerin toplam tasarruf miktarı, tasarruf oranı, ekonomiklik, enerji yönetimi uygulamaları, yaygınlaşma özelliği ile özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği dikkate alınacaktır.

•        KATEGORİ 1: 500 – 1.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

•        KATEGORİ 2: 1.001 – 50.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

•        KATEGORİ 3: 50.001 TEP ve üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) Ödüle hak kazanan işletmeler, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce (EİGM) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı işletmeler arasından entegre proje ve başarılı işletme yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına enerji tüketiminde (enerji yoğunluğunu) gerçekleştirdikleri azaltımlar dikkate alınmak kaydıyla belirlenecektir. Ek-3’de listelenen sektörlerden en az 20 işletmenin  “Enerji Verimliliği Portalına” kayıtlı olduğu her bir sektörde en yüksek enerji yoğunluğu azaltımı oranına sahip işletmelere ödül verilecektir.

Değerlendirmelerde İşletmelerin 2010 – 2017 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır. 2010 – 2014 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji yoğunluğu olarak alınır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

Ödüller

  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisi için her bir alt grupta en başarılı 3 projenin sahiplerine ödül plaketi verilecektir. Başvuru sayısı 2’den az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin 2’yi aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.
  • EVET kategorisinde Ek-3’de listelenen sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu azaltma oranına sahip birer endüstriyel işletmeye ödül verilecektir.

•        Değerlendirme Jürisi her grupta birer adet Jüri Özel Ödülü verme hakkına sahiptir.

•        Ödül alan işletmeler, EİGM tarafından internet sitesinde duyurulacaktır.

•        Ödül Töreni: Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım plaketleri ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce SENVER Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.

  • Mülga Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğü ve/veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından daha önceki yıllarda düzenlenmiş proje yarışmalarında “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.
  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirme veya Enerji Yönetim Birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisinde işletme bazında başvuru sayısı sınırı yoktur.

•        Başvurulardaki eksik bilgiler, EİGM’nin yapacağı incelemenin ardından EİGM tarafından tanınan süre içerisinde tamamlanabilmektedir.

  • Enerji Yoğunluğunun hesaplanmasında Ek-3’de anlatılan formül kullanılmaktadır.
  • Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılmaktadır.
  • Yarışma ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandığından, proje ve uygulamalara ait özet bilgiler, ayrıca izin alınmaksızın EİGM tarafından hem basılı yayın olarak, hem de internet üzerinden yayımlanabilecektir. Bu yüzden, her bir başvuru sahibinin yayımlanabilir bahse konu özet bilgileri hem yazılı hem de elektronik ortamda ayrıca sunması şarttır.
  • EİGM, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2019 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler EİGM’nin veya EİGM’nin görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.

Başvuru adresi: Bkz. SENVER Usul ve Esasları Madde 8 (s.4).

İrtibat ve sorular için:

F. Oytun Bayraktaroğlu

Tel: (312) 295 55 84

Faks: (312) 295 52 30

e-posta: fobayraktaroglu@yegm.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X