Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Proj.

Kasım 12, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 30/10/2018 tarih ve 4517 sayılı yazıda ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu alanlarda sanayide çalışacak nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla politika ve stratejiler belirleyip, uygulamak üzere Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanlığı kurulduğu ifade edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerini sektörel bazda ortaya koyacak çalışmalar yapılmakta ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması planlanmakta olduğu bildirilmiştir.

Bilgiye dayalı rekabet gücünü yakalamak için, tedarik zincirindeki tüm aşamalarda (tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, ticarileştirme gibi) ihtiyaç duyulan yetkinliğe özellikle lisans ve lisansüstü eğitim programları aracılığıyla kavuşulmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, üniversitelerde sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler yapılması suretiyle nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla, ilgili sektör meclislerinden, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen projelerin/problem alanlarının Ek’teki tabloya uygun şekilde belirtilmesi ve 14 Aralık 2018 tarihine kadar Bakanlığa iletilmek üzere TOBB’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

NOT: Tabloda Proje / Problem Alanı kısmına genel olarak sadece alan adı yazılmaması, ihtiyaç duyulan projelerin içeriğinin de kısaca belirtilmesi Bakanlık çalışmaları açısından önem arz etmektedir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X