Teknoyatırım Destek Programı

Şubat 14, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
KOSGEB, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) Uygulama Esasları revize edilerek tekrar uygulamaya girmiştir. Destek Programının amacı, aşağıdaki listesi yer alan Desteklenen Teknoloji Alanlarındaki Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları Teknolojik Ürün Yatırımlarının desteklenmesidir. Program kapsamında Teknolojik Ürünü Geliştirenler (Teknolojik Ürünün Sahipleri) ve Kullanım Hakkını Sözleşme ile Sahibinden Devralanlar destekten yararlanabilmektedir. Destek programı kapsamında Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ürünlerin üretimi için proje başına geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli olarak toplamda azami 5 milyon TL ve Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji Alanlarındaki Ürünlerin üretimi için proje başına geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli olarak toplamda azami 500 bn TL destek verilebilmekte olup destek tutarının %25’i kadar Erken Ödeme (Avans Ödeme) alma imkanı bulunmaktadır.

Desteklenen Teknoloji Alanları: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/kobi-teknoyatirim/2019.01.30/Teknoloji_Alanlar%C4%B1_Tablosu.pdf

KOSGEB’in ilgili sayfası: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

Online başvuru için: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg9JwfayX09v9lqrgdw)

Tanımlar

Tanım Açıklama
Yatırım Projesi Teknolojik Ürünün yatırımı kapsamında amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü
Teknoloji Alanı OECD’nin tanımladığı Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları
Kurul KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına ilişkin projeleri değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulu
Uygulama Birimi Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlükleri
Erken Ödeme İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödeme (Avans ödeme)
KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) Başvuru, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ Bilgi Sistemi yazılımı

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun şekilde Prototip çalışması tamamlanmış Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler:

Prototipin ortaya çıkış şekli ile ilgili kriter Detaylar
KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda ortaya çıkma
 • Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek Ar-Ge ve Yenilik Projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve projenin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Projesi başarıyla tamamlanmış veya Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi İşletmeye devretmiş olmalıdır.
Patent belgesi ile koruma altına alınmış olma
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan Teknolojik Ürüne ait başvurular için; başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış Teknolojik Ürünler için Kullanım Hakkı devralınmış ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent devri yapılmış olması şartı aranır.
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkmış olma
 • İşletme Sahibi veya Ortağına ait Doktora Çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 • Ar-Ge ve Yenilik Projesi başarıyla tamamlanmış veya Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış olma
 • Yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Teknolojik Ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.

Destekleme

Teknoloji Alanı Seviyesi Proje başına Destek Tutarı Üst Limiti
 • Orta-Yüksek Teknoloji Alanları
 • Yüksek Teknoloji Alanları
5 milyon TL
 • Orta-Düşük Teknoloji Alanları
 • Düşük Teknoloji Alanları
500 bin TL
Destek üst limiti artırım:

KOSGEB Başkanlığı; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak 2 katını geçmemek üzere Başkanlık Makamı Oluru ile destek üst limitini artırabilir. Bu durumda destek unsurlarına ilişkin ayrıca belirlenen üst limitler de aynı oranda artırılır.

Erken Ödeme (Avans):

Yatırım projesi başvurusu aşamasında İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25’ini aşamaz.

Desteklenen Harcamalar

Destek Kalemi Koşullar Destek Tutarı Üst Limiti ve Oranı
Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri
 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.
 • Asgari Teknik Özellik:
  • Kurul Kararında, desteklenmesine karar verilen her bir Makine-Teçhizat ve Kalıba ait Asgari Teknik Özellikler yer alır. Uygulama Birimi tarafından, Makine-Teçhizat, Kalıp ve Yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki Asgari Teknik Özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
  • Satın alınan Makine-Teçhizat ve Kalıba ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki Asgari Teknik Özellikleri sağlamaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir. Kurul kararı, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir. Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.
Yerli Malı Belgeli* Makine ve Teçhizat için:

 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %75
 • Geri Ödemeli destek oranı: %25

Hem geri ödemesiz hem de geri ödemeli destekten yararlanılması halinde destek oranı %100 olmaktadır.

* Destek ödeme talebinde sunulan yerli malı belgesinin fatura tarihi veya ödeme talebi itibariyle güncel yerli malı belgesi olması şartı aranır.

Yerli Malı Belgeli olmayan Makine ve Teçhizat için:

 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60
 • Geri Ödemeli destek oranı: %40

Hem geri ödemesiz hem de geri ödemeli destekten yararlanılması halinde destek oranı %100 olmaktadır.

Üretim Hattı Tasarım Giderleri
 • İşletmenin yatırım projesine konu ürüne yönelik Üretim Hattı Tasarımı Giderlerine geri ödemesiz destek verilir.
 • Destek Tutarı üst limiti: Makine-Teçhizat ve Kalıp giderleri için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın azami %3’ü
 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60
Yazılım Giderleri
 • İşletmeye, yatırım projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak Yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için Geri Ödemesiz destek sağlanır.
 • Asgari Teknik Özellik:
  • Kurul Kararında, desteklenmesine karar verilen her bir Makine-Teçhizat ve Kalıba ait Asgari Teknik Özellikler yer alır. Uygulama Birimi tarafından, Makine-Teçhizat, Kalıp ve Yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki Asgari Teknik Özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
  • Satın alınan Makine-Teçhizat ve Kalıba ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki Asgari Teknik Özellikleri sağlamaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir. Kurul kararı, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir. Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.
Yerli Malı Belgeli* Yazılım için:

 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %75

* Destek ödeme talebinde sunulan yerli malı belgesinin fatura tarihi veya ödeme talebi itibariyle güncel yerli malı belgesi olması şartı aranır.

Yerli Malı Belgeli olmayan Yazılım için:

 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60

 

Personel Giderleri
 • Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için Geri Ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir.
 • Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine, ücretine ve destek süresine Kurul karar verir.
 • İşletmeye, personel giderleri kapsamında, aşağıdaki üst limitleri geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net ücret Kurul tarafından belirlenir.
  • Lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için Brüt Asgari Ücretin 2 katı
  • Lisans mezunları için Brüt Asgari Ücretin 3 katı
  • Yüksek lisans mezunları için Brüt Asgari Ücretin 4 katı
  • Doktora mezunları için Brüt Asgari Ücretin 5 katı
 • İşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ), ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
 • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60
Satın alınan Makine-Teçhizat ve Yazılımların kullanımına ilişkin Eğitim Giderleri
 • Eğitim Giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, Makine-Teçhizat ve Yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili Makine-Teçhizat ve Yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
 • Eğitim desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
•        Geri Ödemesiz (Hibe) destek tutarı üst limiti:

o   Yatırım projesi konusu ürünün Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanında yer alması halinde: 150 bin TL

o   Yatırım projesi konusu ürünün Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji Alanında yer alması halinde: 30 bin TL

•        Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60

Danışmanlık Giderleri
 • Danışmanlık desteği, işletmenin; yatırım projesini geliştirmesine ve uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki kurumlardan alınan ve aşağıda listelenen konularda alınan Danışmanlık giderlerini kapsar.
  • Desteklenen Danışmanlık hizmeti konuları:
   • Teknik konularda danışmanlık hizmetleri
   • Tasarım alanında alınan danışmanlık hizmetleri
   • Mühendislik alanında alınan danışmanlık hizmetleri
   • Finans alanında alınan danışmanlık hizmetleri
  • Destek kapsamında Danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumlar:
   • Yurt içi/Yurt dışındaki üniversiteler
   • Teknoloji Transfer Ofisleri
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş Öğretim Elemanları
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan Öğretim Elemanları
   • Mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalar
   • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişiler
   • Kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş Araştırma Merkezleri/Enstitüleri
 • Danışmanlık desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri
 • Yatırım projesine konu ürünün tanıtımına ve pazarlamasına dair aşağıda listelenen giderlere yönelik geri ödemesiz destek verilir.
  • Yazılı ve Görsel Medyada Tanıtıma ilişkin giderler

•        Yazılı ve görsel medyada ürünün tanıtımına ilişkin giderler işletmenin yurt içinde yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara ve yurt içi görsel medyada reklam vermesini kapsar.

  • Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme giderleri
  • Broşür/katalog basımı
   • Broşür ve katalogda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
  • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri
   • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi’nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar. İlgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı aranır.
   • Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
  • Yurt dışı fuarlara katılım giderleri
   • Yurt dışı fuarlara katılım giderleri aşağıdaki giderleri kapsar.
    • Stand kirası
    • Stand yapımı
    • Stand dekorasyonu
    • Nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası
•        Desteğin üst limiti: 200 bin TL

•        Alt kalemler bazında destek tutarı üst limitleri:

  • Yazılı ve Görsel Medyada Ürünün Tanıtımına ilişkin giderler için destek tutarı üst limiti: 10 bin TL
  • Yurt Dışında Yayınlanan veya Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme giderleri için destek tutarı üst limiti: 30 bin TL
  • Hazırlatılan/Bastırılan Broşür ve Katalog giderleri için destek tutarı üst limiti: 20 bin TL
  • Program süresi içerisinde yurt içi merkezli e-ticaret siteleri üyelik giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti: 10 bin TL
  • Program süresi içerisinde yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri üyelik giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti: 30 bin TL

•        Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %60

Proje süresi:

•        Azami 36 ay

•        İşletmenin talep etmesi halinde, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte yatırım projesi süresi toplamda 36 ayı geçemez.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmadan önce Uygulama Esasları’nın incelenmesi ve üretilecek ürünün Öncelikli Teknoloji Alanları içerisinde yer alıp yer almadığı tespit edilmelidir.

 • İşletme KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa yararlanır.
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu destek programından yararlanabilir.
 • Yatırım proje başvurusu reddedilen İşletme, aynı yatırım projesi için KOSGEB’e tekrar başvuruda bulunamaz.
 • KDV destek kapsamında değildir.
 • Destek başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
 • İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için Uygulama Biriminin de uygun bulması halinde Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Ödemenin Hizmet Sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle İşletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.
 • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; Hizmet Sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
 • Geri ödemeli desteklerde,
  • Destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar Teminat Mektubu veya Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefalet Mektubu alınır.
   • Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu alınması durumunda vade, desteğin son ödeme tarihini takip eden ayın son gününe kadar olmalıdır. Makine ve Teçhizatın Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; yatırım projesinin bitişinden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, yatırım projesinin bitişinden sonraki 6 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
  • Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre, yatırım projesinin bitiş tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden oluşturulur ve işletmeye bildirilir.
  • Yatırım projesinin sonlandırılması halinde, Kurul kararının tarihi aynı zamanda yatırım projesinin bitiş tarihi olup, geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye bildirilir.
  • Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
 • Destek ödemesinin yapılabilmesi için yapılan harcamaya dair banka dekontunun ibraz edilmesi gerekir. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan İşletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.
 • Yatırım Projesi kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup proje süresi içerisinde, proje bitiş tarihinden proje tamamlanma tarihine kadar ve projenin tamamlanma tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez veya Kredi Garanti Fonu A.Ş. haricinde rehin verilemez. Söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
 • Proje süresi tamamlandıktan sonra 3 yıl içerisinde kapanan işletmenin durumu Uygulama Birimine sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, İşletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde Geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Değerlendirme süreci

Değerlendirme Aşaması Detaylar
Ön Değerlendirme
 • İşletme tarafından KBS’de onaylanan yatırım projesi başvurusunun belge ve şekil yönünden KOSGEB mevzuatına uygunluğu, İşletmeden Sorumlu Personel tarafından kontrol edilerek ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu düzenlenir. Ön değerlendirme en fazla 15 gün içerisinde tamamlanır.
 • Ön Değerlendirme sonucu yatırım projesi başvurularının revizyonu istenebilir, başvurular reddedilebilir veya uygun bulunabilir.
 • Ön Değerlendirme sonucu proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan proje başvuruları, gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla KBS üzerinden revizyona açılır ve bu durum İşletmeye bildirilir.
 • Ön Değerlendirme sonucu reddedilen proje başvuruları, gerekçesi ile birlikte İşletmeye bildirilir.
 • Ön Değerlendirme sonucu uygun bulunan proje başvuruları için değerlendirme sürecine devam edilir.
Değerlendirme
 • Ön Değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; Orta- Düşük veya Düşük Teknoloji alanında ise yatırım projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu, Uygulama Birimi tarafından Kurul’a sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.
 • Ön Değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; Orta-Yüksek veya Yüksek Teknoloji alanında ise, bu projelerin değerlendirilmeleri, yerinde inceleme ve kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılır.
  • Birinci aşamada, işletmenin yerinde incelenerek projenin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi için Uygulama Birimi tarafından KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunu hazırlamak üzere en az 1  ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak üzere en az 1 öğretim elemanı görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, 30 gün içerisinde Uygulama Birimine sunar.
  • İkinci aşamada; yerinde inceleme süreci tamamlanan yatırım projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu ve görevlendirilen öğretim elemanlarının hazırladığı KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu ile KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu Uygulama Birimi tarafından Kurul’a sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.
 • Kurul yatırım projelerini; projenin ekonomik etkisi, teknik yeterlilik, iş-zaman planlaması, bütçe maliyet etkinliği, projenin sürdürülebilirliği vb. hususlar açısından puanlama yaparak değerlendirir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul- edilebilir, reddedilebilir veya revizyonu istenebilir.
 • Kurul kararı, ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu ve Kurul Karar Formu Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Sadece Kurul Kararı, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından İşletmeye bildirilir.
 • Yatırım Projesi kabul edilen İşletmeden, Kurul kararının işletmeye ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesini KBS üzerinden onaylaması Uygulama Birimi tarafından istenir. Bildirimde, İşletmenin talebi varsa erken ödemeden faydalanabileceği ve Taahhütname vermek için ek süre talebinde bulunabileceği de belirtilir. Süresi içerisinde Taahhütnameyi onaylamayan İşletmelerin projesi reddedilmiş sayılır. İşletme, Taahhütnameyi süresi içerisinde onaylayamadığı durumlarda ek süre talep edebilir. Ek süre talebi en geç Taahhütname onaylama süresinin bitişini müteakip 5 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Uygulama Birimi tarafından bir kereye mahsus İşletmeye 10 gün ek süre verilir ve İşletmeye bildirilir. Bu süre, bildirimin İşletmeye ulaştığı tarihten itibaren başlar.
 • Yatırım projesinin Kurul tarafından reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri ayrıntılı olarak Kurul Karar Formuna yazılır. İşletmeye Kurul kararı bildirilirken; ret kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/iletisim

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X