Şartlar

Ana Tüzüğümüzün 4. maddesi uyarınca üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.

Kompozit sanayiinde sanayici, işçi, araştırmacı olarak görev yapan, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında, Kompozitler konusunda çalışan ve eğitim gören fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile, Kompozit sanayiinde faaliyet gösteren ve bu sanayi için hammadde sağlayan tüzel kişiler, üyelik için, dernekçe hazırlanmış “Üyelik Giriş Formu”nu doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilirler. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları, en çok 30 (Otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üyeliği, Türkiye’de ikamet ve çalışma haklarının olmasına bağlıdır. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek kurucuları, yönetim ve denetleme kurullarında önceki dönemlerde görev yapanlar ile kompozit sektörüne üstün hizmette bulunmuş kişilere Onur Üyeliği adı altında Yönetim Kurulu kararı ve ilk Genel Kurulun onayı ile ve Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağına inanılan veya Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülen kişi ve kuruluşlara ise Fahri Üyelik adı altında, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.


Üyelik Başvurusu

Kompozit sanayiinde sanayici, işçi, araştırmacı olarak görev yapan, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında, kompozit sektöründe çalışan ve eğitim gören fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile, kompozit sanayiinde faaliyet gösteren tüzel kişiler, üyelik için, dernekçe hazırlanmış “Üyelik Giriş Formu”nu doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilirler.

Üyelik Giriş Formu


Aidatlar

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin güncek üyelik ödentileri ve giriş ödentisine göz atın.

AİDATLAR

Evraklar

Dernekler Yönetmeliği uyarınca, herbir üye için hazırlanması gereken evrak listesi

EVRAK LİSTESİ

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X