Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Sistemi

Ağustos 15, 2018
Görsel-Template-4-1200x675.jpg

2 Temmuz 2018, Pazartesi tarihi itibarıyla tüm yeni yatırım teşvik belgesi başvuruları, çevrimiçi “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)” sistemi üzerinden alınmaya başlamıştır. Böylelikle yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve teçhizat listelerinin kâğıt ortamında düzenlenmesi uygulamasına son verilecek olup, bilgi ve belgeler sadece elektronik ortamda tutulacaktır. Daha önce Ekonomi Bakanlığına bağlı olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (TUYSGM), 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 387. Maddesi ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmıştır. 09/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 637 sayılı “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” adı “Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirilmiş ve Ekonomi Bakanlığını teşkil eden hükümler ilga edilmiştir. E-TUYS sistemine erişim ise lağvedilen Ekonomi Bakanlığının e-devlet hizmetleri sitesi yerine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 441. Maddesi ile kurulan Ticaret Bakanlığı’nın e-devlet hizmetleri sitesinden gerçekleştirilmektedir. E-TUYS üzerinden başvuru yapabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen E-TUYS’da firma adına işlem yapacak kişi veya kişilerin (kullanıcıların) yetkilendirilmesi işleminin tamamlanması gerekmektedir. Yetkilendirmenin ardından E-TUYS’da Yatırımcı Firma tanımlaması yapılarak teşvik belgesi başvurusu sistemden iletilebilecektir. Yeni uygulamaya giren E-TUYS sistemi ile ilgili sorularınızı aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletebilirsiniz.

Yetkilendirme İşlemi ile ilgili evraklara erişimin ekran görüntüsü üzerinde gösterimi: https://1drv.ms/u/s!AvA4x730lOhbg4BNbdZQym6G3l9OSA

E-TUYS sisteminin entegre edildiği Ticaret Bakanlığı portalı: https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm (E-Devlet üzerinden oturum açılıyor.)

E-TUYS’da oturum açma ekranına erişimin ekran görüntüsü üzerinde gösterimi: https://1drv.ms/u/s!AvA4x730lOhbg4R7mkV4f5P46JiZsQ

İlgili mevzuat ve kaynaklar:

Yetkilendirme ve Yatırımcı Firma Tanımlama süreci:

 • Teşvik belgesi almak isteyen Yatırımcıların, yukarıda linkleri yer alan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’ni” ve “Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzu’nu” incelemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulur. Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Kullanıcı yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında yer alan E-TUYS’ta “Yatırımcı” ve “Ortak Listesi” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurur ve kaydeder. Genel Müdürlükçe, işlemin sonuçlandırılmasını müteakip yatırımcı tarafından beyan edilen elektronik posta adresine bildirimde bulunulur.
 • Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
 • Süre uzatımında, daha önce yatırımcı tarafından geçerliliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
 • İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden yatırımcı adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.
 • Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
 • Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.
 • Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.
 • Daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir.
 • Yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine Kullanıcının yetkisi iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır. Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilir.
 • Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı yatırımcının tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.
 • Yetkinin askıya alınması
 • Yatırımcının Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.
 • Yatırımcı, bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.
 • Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.
 • Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.

E-TUYS’un hizmete girmesinden önceki teşvik belgeleri ve belge başvuruları:

 • 2 Temmuz 2018 tarihinden önce kağıt ortamında yapılmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler yine kağıt ortamında düzenlenecektir (E-TUYS üzerinden düzenlenmeyecektir.)
 • 2 Temmuz 2018 tarihinden önce kağıt ortamında yapılmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelerin revize ve makine-teçhizat listesi tadilatı gibi işlemleri yine kağıt ortamında yürütülmeye devam edecektir (E-TUYS üzerinden yürütülmeyecektir.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (312) 204 98 61

Tel (2): (312) 204 98 54

Tel (3): (312) 204 97 49

Tel (4): (312) 204 97 64

Tel (5): (312) 204 98 59

Tel (6): (312) 204 98 60

e-posta: etuys@ticaret.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X