Yenilik Destek Programı Genel Çağrısı

Eylül 13, 2018
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK, TEYDEB 2.0 adı verilen “Yenilik Destek Programı” Sanayi Destekleri (SADE) bileşeni kapsamında SADE-TTA-GNL-2018-01 kodlu ilk çağrı ilan edilmiştir. Destek Programının amacı, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, Sermaye Şirketi statüsündeki Özel Sektör Kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Çağrı, genel nitelikli olup tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. TÜBİTAK yetkilisinden şifahi olarak alınan bilgiye göre her bir proje başvurusu için Değerlendirme Süreci, başvurular yapıldıktan sonra başlayacak olup Son Başvuru Tarihinin beklenmesine gerek yoktur.

2018 yılı TEYDEB Çağrıları Planı: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/teydeb-cagri-plani-20_07_2018.pdf (Bundan sonra açılacak çağrılar, “2.5. 2018-2 Döneminde Açılacak Çağrılar” kısmında yer almaktadır. s. 57 – 122.)

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2018, Pazartesi (Projeler başvurusu yapıldıkça değerlendirmeye alınacak olup son başvuru tarihinin beklenmesine gerek yoktur.)

Duyuru: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2018-yili-teydeb-cagri-plani-kapsaminda-ilk-cagri-acildi

Online başvuru sistemi: https://eteydeb2.tubitak.gov.tr

Kimler başvurabilir?

·         Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri (Özel Kuruluş)

 • Çağrı kapsamında ortaklı proje başvurusu yapılabilir. Proje ortaklarının da Sermaye Şirketi olması gerekmektedir. Ortak proje başvurusu yapacak Kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.
 • Her bir Proje Yürütücüsü Kuruluşta (Başvuru Sahibi ve varsa Ortaklar) proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelin istihdam ediliyor olması gerekmektedir.

Destekleme

 • Gösterge bütçe: 200 milyon TL
 • Proje bütçesi üst limiti: 50 milyon TL
 • Destekleme oranı:
  • KOBİ’ler için: %75
  • Büyük Ölçekli İşletmeler için: %60

Desteklenen Harcama Kalemleri

Harcama Kalemi Açıklama
Personel Giderleri
 • Aşağıda belirtilen kişiler proje kapsamında personel olarak beyan edilebilecektir.
  • Proje sahibi kuruluşta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, limited şirket ortakları ve limited şirket ortağı olan müdürler
  • Anonim şirket ortağı ya da limited şirket ortağı olan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personeli
 • Personelin gideri ortalama aylık maliyete göre desteklenir. Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate alınarak belirlenir.
 • Personelin dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyeti, personelin eğitimi dikkate alınarak brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır. İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin ortalama aylık maliyeti ile bu personelin eğitim durumu baz alınarak asgari ücret katlarına göre hesaplanan dönemsel ortalama aylık maliyeti karşılaştırılarak düşük olan ortalama aylık maliyeti, kabul edilen harcama tutarının belirlenmesinde dikkate alınır. Asgari ücretin katları olarak, projenin ilgili döneminin başlangıç tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınır. Proje personelinin eğitim durumunun proje süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre ortalama aylık maliyete uygulanan sınırlama değiştirilerek ilgili dönemin tamamında  yeni eğitim durumuna karşılık gelen asgari ücret katları uygulanır.
  • Doktoralı kişiler: Asgari Ücretin 12 katı
  • Lisans ve Yüksek Lisans mezunu kişiler: Asgari Ücretin 8 katı
  • Ön Lisans mezunu kişiler: Asgari Ücretin 4 katı
  • Lise ve altı eğitim düzeyine sahip kişiler: Asgari Ücretin 3 katı
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin anonim şirket ya da limited şirket ortağı olarak projede görev alması halinde, bu kişilerin ay içinde çalıştığı gün süresine bakılmaksızın çalıştığı her ay için ödemesi yapılan maliyetine karşılık ilgili dönemin başlangıç tarihinde geçerli olan bir brüt asgari ücret tutarı kadar desteklenir.
Seyahat Giderleri Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
Alet, Teçhizat ve Yazılım Alımları
 • Kısmi Destek Uygulaması:
  • Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan Alet, Teçhizat, Kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler destek süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların kabul edilen harcama tutarları “maliyet x destek süresi (ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “destek süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40, üst sınır ise %72’dir. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve destek kapsamındaki faaliyetler için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için kısmi destek alt sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.
  • Ör. Destekleme oranı: 36 ay x %2 = %72
 • Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak başvuru sahibinin Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı
 • ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar destek kapsamındaki faaliyetler sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise destek süresi ile
 • orantılı olarak gider kabul edilir.
 • Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.
Yayın Alımları
Malzeme ve Sarf Alımları
Yurt İçi ve Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.
 • Desteklenen proje kapsamında gerçekleşen toplam Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımlarının, projenin dönemsel kabul edilen harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır. Çağrı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla, Grup Yürütme Kurulu (GYK) önerisi ve Başkan onayı ile bu oran proje bazında %50’ye kadar artırılabilir. Buna ilişkin uygulama söz konusu yurt dışı harcama ve giderlerin bildirildiği dönem raporlarında TÜBİTAK tarafından ayrı ayrı yapılır.
 • Uluslararası ortaklı projelerde, uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri (yurtiçi üniversite veya araştırma kurumları hariç) desteklenmez.
Genel Giderler
 • Projenin destek tutarının en fazla %20’si oranında Genel Gider desteği ödenebilir.
 • Genel giderler karşılığı aktarılan tutarların bu Yönergeye ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak harcanmasından kuruluş sorumlu olup, genel gider karşılığı olarak yapılan harcamalar için TÜBİTAK’a bilgi ve belge gönderilmeyecektir.
 • Ön Ödeme:
  • Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini geçemez. Ön ödeme üst sınırı destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemek üzere çağrı duyurusunda belirtilir. Dönem Raporuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlanmasından sonra ön ödeme tutarı destek tutarından mahsup edilir. Yeni ön ödeme, kuruluşun kalan proje bütçesinin %25 üzerinden yapılır. Projenin son dönemine kadar kuruluşun proje özel hesabında kalan tutarın TÜBİTAK’a iadesi istenmez. Son ön ödemenin mahsubu sonrası kuruluşun TÜBİTAK’a iade etmesi gereken tutarın olması halinde, kalan tutarın kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iadesi zorunludur.
  • Ön ödeme alabilmek için teminat karşılığı TÜBİTAK’a başvuru yapmak gerekir. Kuruluşun ön ödeme talebinde bulunulabilmesi için proje sözleşmesinin TÜBİTAK tarafından imzalanmış olması ve kuruluşun vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir. Ön ödeme yapılabilmesi için talebin TÜBİTAK tarafından uygun bulunması gerekir.
  • Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan kuruluşa aittir.
  • Teminat olarak gösterilebilecek değerler aşağıda belirtilmektedir:
   • Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları
   • Mevzuatında kredi kefaleti vermekle görevlendirilen kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen Kefalet Mektubu ya da Kefalet Seneti
  • Ön ödeme kapsamında kuruluştan alınacak teminatın, proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihinden sonraki en az 24 aylık süreyi kapsaması gerekmektedir.
  • Proje destek bitiş tarihine 3 aydan az bir süre kala ön ödeme yapılmaz.
  • Teminat mektubunun TEYDEB internet adresinde bulunan örnekteki içerik ve biçime uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.
  • İlave teminat vererek daha fazla ön ödeme alma ve kuruluşun ön ödeme için verdiği teminatı yeni bir teminatla değiştirme talepleri kabul edilmez.
  • Projenin takip eden dönemlerinde kuruluştan yeni başvuru alınmaksızın mevcut teminat kapsamında ön ödemeleri yapılır.
  • İlk ön ödeme yapıldıktan sonra takip eden dönemlerde kuruluştan yeni bir teminat istenmez.
  • İlk ön ödeme yapıldıktan sonra proje bütçesinde yapılan artışlar, takip eden dönemlerde yapılacak ön ödemende dikkate alınmaz.
  • Dönem Raporuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlandırmasının geciktiği durumlar veya gereği halinde TÜBİTAK, teminat süresinin uzatılmasını kuruluştan talep edebilir. Teminat süresinin kuruluş tarafından istenilen tarihe kadar uzatılmaması halinde TÜBİTAK teminatı nakde çevirebilir.
  • Destek tutarından ön ödemenin nihai mahsubu yapıldıktan sonra; Kuruluşun geri ödemesi gereken herhangi bir tutarın olmaması halinde, alınan teminat iade edilir. Kuruluşun geri ödemesi gereken tutarın olması halinde, ilgili tutarın ödemesi yapıldıktan sonra, alınan teminat iade edilir.
  • Ön ödeme tutarının mahsubundan önce veya ön ödeme almış kuruluşun devam eden dönemlerde ön ödeme almaktan vazgeçmesi durumunda teminat mektubunun iade talebi kabul edilmez.
 • Destek kapsamına alınan giderlere ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçlar ile ilgili giderin maliyetine dahil olan her türlü kalem söz konusu giderin bir unsuru olarak desteklenir.
 • Proje kapsamında personel maliyetleri ile mal ve hizmetlerle ilgili teşvikten yararlanılması durumunda, yararlanılan teşvikler ilgili maliyetlerden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilecektir.
 • Desteklenmeyen giderler için bkz. Uygulama Esasları Yönergesi Madde 22 (s. 19).

Proje Süresi: Azami 36 ay

Değerlendirme Kriterleri

·         Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

·         Proje Planı ve Kuruluşun altyapısının uygunluğu

·         Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Değerlendirme Süreci

 • Uzman, proje incelemesinde çağrı duyurusunda kontrol edileceği belirtilen başvuru şartlarının ve gerekli belgelerin sağlanmasına yönelik inceleme yaparak Ön Değerlendirmeyi tamamlar. Başvuru şartlarının sağlanmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz. Eksik başvuru belgeleri varsa, başvuru sahibinden tamamlaması istenir. Çağrı duyurusunda belirtilen süre içerisinde başvuru sahibi tarafından eksik belgeleri tamamlanmayan proje, doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.
 • Genel SADE çağrılarına sunulan projeler, inceleme sonrası hakem değerlendirmesine ve ardından Grup Yürütme Kurulu (GYK) değerlendirmesine sunulur. GYK’nın projeye ilişkin oluşturduğu karar önerisi için TÜBİTAK Başkanlığı onayı alınması ile Değerlendirme Süreci tamamlanır.
 • Projeyi değerlendirecek olan Hakemler projenin ilgili olduğu alanlarda uzmanlığı olan kişiler arasından genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir. Hakem seçimi için uzmanın  akem adayı önermesinin ardından, GYK ve Danışma Kurulu üyelerinden de hakem adayı önerileri alınır. Öneri süreci sonrası, GYK ve Danışma Kurulu üyeleri Hakem adaylarını puanlar ve puanlama sonucunda hakemler belirlenir.
 • Hakem, projeyi yukarıda belirtilen 3 ana değerlendirme boyutunun ölçütlerini dikkate alarak değerlendirir.
 • Hakemin değerlendirme boyutları altındaki ölçütlere göre yaptığı değerlendirme, PRODİS tarafından önceden belirlenmiş ağırlıklara göre sayısal değere (değerlendirme puanı) dönüştürülür. Hakemlerin değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak proje değerlendirme puanı elde edilir. Proje değerlendirme puanı 100 üzerinden hesaplanan bir değerdir. Proje değerlendirme puanı için alt eşik değer TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenir.
 • İnceleme sonucuna bağlı olarak ret önerisiyle GYK’ya sunulan projeler için, karar önerisi GYK tarafından oluşturulur. Uzman, proje değerlendirme puanı alt eşik puanın üstünde ise GYK toplantısı öncesi proje için destek kapsamı önerisi hazırlar. Projeye ilişkin karar önerisi, proje öneri formu, proje değerlendirme raporları ve bu raporlara ilişkin kuruluşun varsa yanıtları dikkate alınarak, GYK tarafından oluşturulur.
  • GYK, proje değerlendirme puanı alt eşik puanın üstünde ise toplantıda müzakerelerini tamamladıktan sonra proje için aşağıdaki kararları oy çokluğu ile alabilir:
   • Projenin desteklenmesi yönünde karar önerisi oluşturulur ve destek kapsamı belirlenir.
   • Projenin desteklenmemesi yönünde karar önerisi oluşturulur ve değerlendirme boyutlarında yer alan ve projenin özellikle ret edilmesine esas teşkil eden ret gerekçeleri belirlenir.
   • Projeye ilişkin karar önerisinin oluşturulması için yürütücü kurum/kuruluştan ek bilgi/belgelerin istenmesine ve/veya yürütücü kurum/kuruluşun ilgili kurulda projeye ilişkin sunum yapmasının istenmesine, mevcut hakemlerden ek görüş istenmesine ve/veya projeyi değerlendirmek üzere ek hakem/hakemler atanmasına karar verebilir. Bu süreç sonunda GYK, bu Yönergede belirtilen usuller çerçevesinde projeye ilişkin karar önerisi üretir.
  • GYK, proje değerlendirme puanı alt eşik puana eşit veya altında olan projeler için projenin desteklenmemesi yönünde karar önerisi oluşturur.
 • GYK, desteklenmesi yönünde karar önerisi oluşturduğu projelerle ilgili olarak, çağrı duyurusunda belirtilmemiş olan belgelerin gerekli olduğuna karar verirse başvuru sahibinden eksik belgeleri tanımlı bir süre içerisinde tamamlamasını ister. Bu süre içerisinde istenen belgelerin ulaştırılmaması halinde, GYK desteklenmesi yönündeki kararı iptal eder.
 • GYK’nın karar önerisi oluşturma aşamalarında, proje öneri formunda belirtilen gider kalemlerinin birim fiyatları ve ücretler kararın oluşturulmasında etken olarak göz önünde bulundurulmaz.
 • GYK’nın değerlendirmesi sonucu oluşturduğu karar önerisi TÜBİTAK Başkanlığı tarafından onaylanarak, başvuru sahibine yazılı şekilde bildirilir. Başkanlık, onay sürecinde, çağrıya ayrılan bütçenin yetersiz kalacağının tespiti halinde, ülke önceliklerini de dikkate alarak GYK’dan destek sıralaması yapmasını isteyebilir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin destek karar bildiriminde; destek kararı ve kapsamı başvuru sahibine iletilir. Çağrının niteliğine bağlı olarak proje sözleşmesi destek karar bildirimi ile birlikte veya daha sonradan yürütücü kurum/kuruluşa gönderilir. Destek süresince yapılacak değerlendirmelere dayanarak TEYDEB destek karar bildiriminde belirtilen kapsam veya izleyiciyi/izleyici heyetini değiştirme hakkına sahiptir. Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin karar bildiriminde; karar ve ret gerekçesi başvuru sahibine basılı olarak veya çevrimiçi ortamda bildirilir.
 • Yürütücü Kurum/Kuruluşun destek kapsamına ilişkin itirazı olması durumunda, bu itirazı destek karar yazısı tarihinden itibaren en fazla 2 ay içinde yapabilir. Bu süre dışında taleplerin, Yürütücü Kurum/Kuruluşlar tarafından teknik raporun değişiklik bildirimi başlığı altında yapılması gerekmekte olup, bu durum proje değişikliği olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınır.
 • Yürütücü Kurum/Kuruluş desteklenen başvuru için belirlenen izleyiciye/izleyici heyetine itirazda bulunabilir. GYK bu itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirmeye alır.
 • Destek karar yazısı ile birlikte proje sözleşmesinin de gönderildiği çağrılarda yürütücü kurum/kuruluş, proje sözleşmesini imzalamadan önce, proje kapsamındaki faaliyetler, iş paketleri, bütçe, gider kalemleri ve süre değişmeksizin, sadece destek başlangıç tarihinin ileriye alınmasına yönelik değişiklik talebinde bulunabilir. Talep GYK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse, destek başlangıç tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar değiştirilerek yeni bir proje sözleşmesi hazırlanır. Proje sözleşmesinin destek karar yazısı sonrası bir tarihte gönderildiği çağrılarda ise, proje sözleşmesinde belirtilen destek başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilmez.
 • Değerlendirme sürecinde olan destek kararı verilmemiş projeler Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından gerekçe belirtilerek geri çekilebilir. TEYDEB, bu projeler için değerlendirme sürecinin sonlandırıldığını GYK kararı aranmaksızın Yürütücü Kurum/Kuruluşa bildirir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile başvuru sahibi arasında proje sözleşmesi imzalanır. Yürütücü Kurum/Kuruluşun proje sözleşmesini imzalamayacağını gerekçeli olarak TÜBİTAK’a bildirmesi durumunda, Başkanlık tarafından proje destek kararı iptal edilir. TÜBİTAK ile başvuru sahibi arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Ortak projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmak isteyenlerin Uygulama Esasları Yönergesi ile Çağrı Metnini incelemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.
 • Proje sözleşmesinde belirtilen destek süresinin uzatılması Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Uluslararası ortaklı projeler hariç destek süresi çağrı duyurusunda belirtilen destek süresini geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla %25 oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, %25 artış oranı kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler ile ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir.
 • Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım vb. taşınırlar Kuruluşa aittir.
 • Gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlama tarihi ile raporun ait olduğu dönemin bitiş tarihi aralığında olması, son dönemde ise gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlama ve bitiş tarihleri arasında olması esastır. Ancak proje başlama tarihi öncesi stoklarda bulunan ve proje kapsamında bu stoklardan kullanılan malzeme ve sarf giderlerinin stok giriş tarihine bakılmaz. Bu giderlerin stok çıkış tarihlerinin proje süresi içinde olması gerekir. Gidere ait tevsik edici belge tarihinin proje başlama ve bitiş tarihleri arasında olması kaydıyla, destek başlama tarihinden önce yapılan ödemeler de kabul edilir. Firmanın ya da ortakların kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet alımında, alım tutarının YMM Rapor tarihine kadar ödenmesi gerekir.
 • İthal alımlarda Gümrük Giriş Beyannamesi tarihinin (posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yapılan ithal alımlarda teslim kâğıdı tarihi) proje destek bitiş tarihinden önce olması gerekir.
 • Personel net ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi zorunludur. Kasadan yapılan ücret ödemeleri desteklenmez. Ancak, proje personeli adına icra ve nafaka gibi yasal zorunluluk gereği başka mercilere yapılan ödemeler için banka aracılığı ile ödendiğine dair belge yerine ilgili yerlere ödendiğini gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekir.
 • Döviz cinsinden alımlarda, ödeme tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.
 • Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen bütçe tablosunda yer alan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Projelerde satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla;
  • Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda; ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu aktarmalara ve gerekçelerine dönem raporunda yer verilir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20’sine kadar yapılacak aktarma Proje Yürütücüsü tarafından yapılır ve TÜBİTAK’a bilgi verilir. Aktarma oranının %20’yi aşması durumunda, yapılan gerekçeli başvuru ilgili Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından karara bağlanır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.
  • Projelerde satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru TÜBİTAK’a sunulur ve ilgili Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.
  • Projeye ilişkin gerekçeli Ek Ödenek talebi, TÜBİTAK tarafından karara bağlanır ve sonucundan ilgililere bilgi verilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Kamil Öncü Şen

Tel: (312) 458 63 00 – 1834

e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Oğuz Özbay

Tel: (312) 468 53 00 – 4556

e-posta: oguz.ozbay@tubitak.gov.tr

Süleyman Biçer

Tel: (312) 468 53 00 – 3409

e-posta: suleyman.bicer@tubitak.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X