Yüksek Teknoloji Platformları Kurulması Hk.

Eylül 2, 2018
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK, 1004 kodlu Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında “Yüksek Teknoloji Platformları (1004-TBTK-01-2018)” konulu bir çağrı yayınlamıştır. Çağrı ile ilgili Değerlendirme Kriterleri, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Tanıtıcı Sunum yayınlanmıştır. Çağrının amacı, Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapılarının Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri ve Kamu Ar- Ge birimleri ile işbirliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri Yüksek Teknoloji Platformlarının oluşturulmasıdır. Destek iki fazlı olup bu çağrı, Birinci Faz başvurularına yönelik olup Yüksek Teknoloji Platformuna yönelik işbirliği ağının [Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluşlar (APYK’lar) arasında işbirliği] kurulması ve İkinci Faza hazırlık faaliyetlerini destekleyecektir. Birinci Faz kapsamında desteklenmeye hak kazanan yararlanıcılardan birinci faz sonunda yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunanlar İkinci Faz kapsamında desteklenmeye hak kazanacaklardır. Belirlenecek Araştırma Programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanlarının Yüksek Teknoloji Sınıfı Kodları ile uyumlu olması beklenmektedir.

1004 programını ve Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısını tanıtıcı sunum: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/7143/mustafaaysunum1_20180730.pdf

Son başvuru tarihi: 28 Eylül 2018, Cuma (saat: 17.30)

Duyuru ve Başvuru Formu için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1004/icerik-yuksek-teknoloji-platformlari-cagrisi

Tanımlar

Tanım Açıklama
Araştırma Programı Ulusal hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanmış, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek projelerden oluşan program
Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) Araştırma programının yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş
Araştırma Programı Yöneticisi (APYÖ) Araştırma programının yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan APYK’nin yürütücüsü
Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK) En az bir projenin yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda yer alan, Araştırma Altyapısı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve/veya Kamu Ar-Ge Birimi
Araştırma programı yürütücüsü (APY) İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, APYK’de çalışan, Araştırma Programında yer alan projelerin en az birinin yürütülmesinden sorumlu APYK’nin yürütücüsü
Araştırma Programı Yürütme Grubu (APYG) Araştırma Programı Yürütücüsü, Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel ve Danışmanlardan oluşan ekip
Yükseköğretim Kurumu Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Özel Kuruluş Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri
Ar-Ge Merkezi/Tasarım Merkezi 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi belgesi almış Ar-Ge birim
Kamu Ar-Ge Birimleri Kamu kurumları bünyesinde yer alan, mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş ve fiili olarak Ar-Ge faaliyetinde bulunan enstitüleri, ArGe/Tasarım merkezleri ve benzeri Ar-Ge birimleri
Araştırma Altyapısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi
Yeterlik 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında Araştırma Altyapılarına verilen nitelik
Protokol Araştırma programı kapsamında yönetişim modelinin, elde edilecek fikri ve sınai haklarının kullanımının/paylaşımının/yönetiminin ve/veya üretilen çıktıların ticarileştirilmesine ilişkin planların belirtildiği, araştırma programı yürütme grubunda yer alan kurum/kuruluş(lar) arasında imzalanan ve TÜBİTAK tarafından belirlenen biçimde sunulan mutabakat metni
Proje yürütücüsü (PY) Projenin bilimsel, teknik ve idari olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden sorumlu olan kişi
Araştırmacı Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip kişiler
Yardımcı Personel Proje Yürütücüsünün veya Araştırmacıların gözetimi altında projede görev alan uzman, uzman yardımcısı, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personeli
Danışman TÜBİTAK faaliyetleri gereği görev aldığı alan ve konuda geçici olarak hizmetinden yararlanılan araştırmacı veya uzman kişiyi (278 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesine göre görevlendirilen danışmanlar hariç)
Proje Bursiyeri Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar
Fikri ve Sınaî Haklar Fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek buluş, patent, faydalı model, tasarım, eser, entegre devre topografyaları, teknik bilgi ve yapma bilgisi (know-how) gibi ortaya çıkan fikri ürünlere ilişkin haklar
Fikri Ürün Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan; buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topografyası, eser, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü zihinsel ürün
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutar
Genel Giderler Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla program kapsamında gerçekleşen, destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderler
Kurum Hissesi Araştırma Programının yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütücüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı Araştırma Programı

maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere Araştırma Programı bütçesine dâhil edilen tutar

Kimler başvurabilir?

 • YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında Yeterlik Almış Araştırma Altyapıları, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapabilir.
 • Araştırma Üniversiteleri, belirleyecekleri Araştırma Programıyla ilgili bünyelerinde Araştırma Altyapılarının olması durumunda çağrıya başvuruda bulunabilirler.
 • APYÖK’ün belirleyeceği Araştırma Programının araştırma altyapılarının faaliyet alanı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • Araştırma Programı Yöneticisinin; ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip ve APYÖK’te çalışan Araştırmacı olması gerekir.
 • APYÖK aynı çağrı kapsamında sadece bir Araştırma Programı başvurusunda bulunabilir.

Destek fazları, Desteklenen Harcama Kalemleri ile Destek Tutarı Üst Limiti ve Destekleme Oranı

Faz Desteklenecek Faaliyetler Süre Desteklenen Harcama Kalemleri Destek Tutarı Üst Limiti ve Destekleme Oranı
Birinci Faz
 • Birinci Fazda; Yüksek Teknoloji Platformuna yönelik işbirliği ağının [Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK’lar) arasında işbirliği] kurulması ve İkinci Faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir.
 • Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren Teknoloji Kazanım Yol Haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.
Azami 12 ay
 • Personel giderleri (TÜBİTAK yetkilisinden şifahen alınan bilgiye göre APYK personeli ücretleri desteklenmemekte olup APYK’ların kadrolarında yer almayan ve uzmanlığından yararlanılan kişilere ödenen ücretler desteklenmektedir.)
 • Hizmet alımı
 • Sarf malzemesi
 • Seyahat kalemleri
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL
 • Destekleme oranı: %100
İkinci Faz İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri desteklenecektir. Azami 48 ay
 • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
 • Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri
 • Posta ve nakliye giderleri
 • Araştırma programı ekibi Personel giderleri
 • PTİ
 • Bursiyer giderleri
 • Danışmanlık ve hizmet alım giderleri (yurt dışı araştırmacı giderleri dahil)
 • Kurum hissesi
 • Araştırma Programı ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler
 • Proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım giderleri
 • Genel giderler
 • Destek Tutarı Üst Limiti: TÜBİTAK yetkilisinden şifahen alınan bilgiye göre 50 milyon TL (2019 yılında güncellenebilir.)
 • Destekleme oranı:
  • APYK olan Yükseköğretim Kurumları, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Vakıf Üniversiteleri, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile 6550 sayılı Kanun kapsamında Yeterlik almış Araştırma Altyapıları için destek oranı %100
  • APYK olan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Özel Kuruluşlardan;
   • Büyük ölçekli kuruluşlar için %60
   • KOBİ’ler için %75

Geliştirilecek Ürünler ve Teknolojiler ile Hedeflenen Uygulama Alanlarının uyumlu olması gereken sektörler: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1004-yuksek-teknoloji-urunler.pdf

•        21. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

•        21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı

•        21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

•        26.11 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

•        26.12 Elektronik bileşenlerin imalatı

•        26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

•        26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı

•        26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

•        26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

•        26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı

•        26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı

•        26.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı

•        26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı

•        30.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

Değerlendirme kriterleri

Kriter Açıklama
Amaç ve Kapsam
 • Alan: Araştırma programının alanı, bu alanın neden seçildiği ve bu kapsamda kritik yüksek teknoloji hedeflerinin neler olduğu yeterli olarak açıklanmış mıdır?
 • Konu ve Başlıklar: Seçilen alan kapsamında planlanan araştırma konu ve başlıkları açıklanarak geliştirilecek ürün ve teknolojilerin potansiyel uygulama alanları yüksek teknoloji kodları arasından seçilmiş midir? Seçilen araştırma konu ve başlıkları ile belirtilen yüksek teknoloji kodları arasındaki ilişki sunulmuş mudur?
 • Gerekçe: Konunun güncelliği ve önemini ortaya koyacak literatür taraması yapılmış mıdır?
 • Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS): Araştırma konu ve başlıklarının THS açısından uluslararası düzeyi ve ülkemizdeki durumunu ortaya koyacak literatür ve patent taraması yapılmış mıdır?
 • Yaygın Etki: Önerilen araştırma programı alanının, ulusal hedeflere (bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal vb.) katkısı açıklanmış mıdır?
Yetkinlik
 • Belirlenen amaç ve kapsamla ilişkilendirilen APYÖK’ün sahip olduğu insan kaynağı, altyapı ve edinilmiş geçerli belgeler Araştırma Programı başvurusu ile hangi düzeyde uyumludur?
 • Platform oluşturmaya yönelik yönetsel yetkinlik, görev alacak araştırma programı yöneticisinin deneyimi ve APYÖK’ün kurumsal kapasitesi yeterli düzeyde sunulmuş mudur?
 • APYÖK tarafından daha önce TÜBİTAK Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programının (1000 Programı) Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması başlıklı çağrısı kapsamında başvuru yapılmış mıdır? Yapıldı ise de, söz konusu başvurunun APYÖK’ün yetkinliği ile ilişkisi sunulmuş mudur?
Yüksek Teknoloji Oluşturma Planı
 • Araştırma Programı kapsamında hedeflenen alanda faaliyet gösteren ve oluşturulacak Yüksek Teknoloji Platformunda yer alacak muhtemel kuruluşlara (APYK’lar; Özel Sektör, Araştırma Altyapıları, Kamu Ar-Ge Birimleri) ilişkin bilgi sunulmuş mudur? Sunulan kuruluş sayısı/ yetkinliği/katkısı yeterli midir?
 • 1. Faz sürecinde platform kurma hedefine yönelik yapılacak çalışmalar (çalıştay, toplantı, uzman desteği, duyuru vb.) için iş planı, iş-zaman grafiği eşliğinde sunulmuş mudur?

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce 1004 Programı Uygulama Usul ve Esaslarının ve Sıkça Sorulan Sorular dokümanının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez
 • Kamu kuruluşları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim ile yükseköğretim kurumları için rektör, rektör yardımcısı, dekan, başhekim ve genel sekreter araştırma programı ekibinde yer alamaz. Araştırma programı yürürlüğe girdikten sonra araştırma programı ekibinden herhangi bir kişinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevlere gelmesi halinde, göreve geldiği tarih itibariyle APYÖK/APYK tarafından araştırma programındaki görevine son verilir ve TÜBİTAK’a bu konu hakkında bilgi verilir.
 • Araştırma programının yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan APYK’nin yürütücüsü (APYÖ) ve Araştırma Programında yer alan projelerin en az birinin yürütülmesinden sorumlu APYK’lerin yürütücüleri (APY’ler) ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında başarı ile sonuçlanmış projelerinin olması, proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip olması ve ilgili alanda yayınları olması gerekmektedir. Ayrıca APYÖ/APY, Yükseköğretim Kurumları ve 6550 sayılı Kanun kapsamında Yeterlik almış Altyapılar için Doktoralı, diğer kuruluşlar için ise en az lisans mezunu olmalıdır.
 • Araştırma Programı Yöneticisi ve Yürütücüsü zamanının en az %40’ını araştırma programına ayırmak zorundadır.
 • Araştırma programında görev alacak Araştırmacılar, Araştırma Altyapıları için doktoralı, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Kamu Ar-Ge Birimleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında Yeterlik almış Altyapılar için en az lisans mezunu olmalıdır.
 • Araştırma Programında yer alan APYK’lerde çalışmayan, ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumları, Araştırma Altyapıları, Kamu Ar-Ge Birimleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde çalışan araştırmacılar, kurumlarının yasal izni olmak şartıyla araştırma programlarında görev alabilirler.
 • Her faz için ayrı sözleşme imzalanır.
 • İkinci Faz başvurusu APYÖK ile APYK’ler arasında imzalanan protokol ile birlikte APYÖK tarafından yapılır.
 • 1004 Programı kapsamındaki başvurularda, Teknoloji Hazırlık Seviyesinin 3 ile 6 arasında olması beklenir.
 • Araştırma Programı Yürütme Grubu (APYG), APYÖK dışında en az 2 Ar-Ge/Tasarım merkezinden ve en az 2 Araştırma Altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşmalıdır.
 • 5746 sayılı Kanun kapsamında olmayan ancak araştırmacı niteliği/niceliği, teknolojik altyapısı yeterli düzeyde olan ve çağrı konusu ile ilgili faaliyetler yapan, ülkemizde yerleşik özel kuruluşlar da APYK olarak araştırma programında yer alabilirler.
 • APYÖK/APYK aynı çağrı kapsamında sadece bir Araştırma Programı başvurusunda yer alabilir.
 • Yurtdışı Araştırma Merkezleri ile işbirliği yapan Araştırma Programları, değerlendirme aşamasında tercih sebebi olabilecektir. Bu durumda Yurtdışındaki Ar- Ge Biriminin bütçesi Araştırma Programı bütçesinden karşılanmaz.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Dr. Tuğçe İrfan Akay

Tel: (312) 468 53 00 – 1314

e-posta: tugce.ersoz@tubitak.gov.tr

Mehmet Baki Karapınar

Tel: (312) 468 53 00 – 1313

e-posta: mehmet.karapinar@tubitak.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X