Zorunlu Yerli Malı Uygulaması Hakkında

Kasım 1, 2017
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde değişiklik yapılarak yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesinin önü açılmıştır.

“7033 sayılı Kanun

MADDE 74 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.”

“d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

Bu kapsamda Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi”ne nihai şeklinin verilebilmesi için konuya ilişkin görüşleriniz talep edilmektedir.

Söz konusu liste ile ilgili olarak konuyla ilgili sektörlerinize ait görüşlerin (varsa eklenecek ürün/ürünler veya taslak listeden çıkarılması gerektiğini düşündüğünüz ürün/ürünler) 05/11/2017 tarihine kadar kimyasb@sanayi.gov.tr adresine iletilmesi  hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X