2020 yılı Çevre Ödülleri Yarışması

Ocak 27, 2020
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 26. dönem “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” Yarışmasına başvurular başlamıştır. İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçen işletmeler ile ödül alan işletmelere 1 yıl boyunca özel indirimler uygulayacaktır. Yarışmanın amacı, çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak, bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmektir. Ödüller, Büyük Ölçekli ve KOBİ düzeyindeki firmalara yönelik Çevre Ödülü ile sektör bazında dağıtılan ödüller (Sektör Ödülleri) ve Jüri Özel Ödülünden oluşmaktadır. Daha önce Çevre Ödülünü alanlar, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Ancak Sektör veya Jüri Özel Ödülü alanlar takip eden yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilirler. 2015 yılından bu yana ödül yarışmasına tüm Türkiye’den başvuru yapılabilmektedir.

25. Yıl Almanağı: https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2019/07/%C3%87EVRE-%C3%96D%C3%9CLLER%C4%B0-25.-YIL-ALMANA%C4%9EI.pdf

Geçmiş yıllarda ödül alan firmalar: https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/Bug%C3%BCne-kadar-%C3%B6d%C3%BCl-alan-firmalar.docx

Son başvuru tarihi: 6 Mart 2020, Cuma

Duyuru ve Başvuru Formu için: http://kosano.org.tr/cevre-odulleri/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan Türkiye’de yerleşik ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici vasfını haiz her ölçekten sanayi işletmeleri:

 • Sanayi tesisi faal olmak
 • Son 3 yıl içerisinde bu organizasyonda Çevre Ödülü’nü kazanmamış olmak (Sektör veya Jüri Ödülü alan katılımcılar sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilir.)
 • İşletmelerin aynı unvana sahip olsalar dahi farklı lokasyonlardaki tesisleri için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ödül Kategorileri:

Kategori Açıklama
Çevre Ödülleri Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİler için iki alt kategoride verilmektedir.

 • KOBİ tanımı: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 125 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli İşletme: 250’nin üzerinde çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirası’nı aşan işletme
Sektör Ödülleri Sektör bazında alınan başvuruların yeterli sayıda olması durumunda Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır.
Jüri Özel Ödülü Jüri Komitesi tarafından gerekli görülmesi durumunda Jüri Özel Ödülü de verilebilir.

Katılımın sağlayacağı avantajlar:

 • Başvuran firmalar için Çevresel Yönetim Süreçleri açısından geri bildirim (eksik ve geliştirilmesi gereken yönler hakkında bilgilendirme)
 • Ödül alan firmalar için çevre konularında kurumsal sosyal sorumluluk açısından tanınırlık ve itibar artışı
 • Ödül alan işletmeler için 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı (KSO ile yapılacak “Logo Kullanım Sözleşmesi” ile logo kullanım şartları belirlenir.)
 • Ödül almaya hak kazanan işletmeler için 1 yıl süresince İZAYDAŞ’a verecekleri atıkların bedelinde İZAYDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda indirim hakkı
 • İlk elemeler sonucu başarılı bulunan ve Saha Ziyareti aşamasına kalan firmalar için 1 yıl süresince İZAYDAŞ’a verecekleri atıkların bedelinde İZAYDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda indirim hakkı

Yarışmaya katılan işletmelerden beklenilen uygun Çevre Dostu uygulamalar:

 • Tesiste üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri veya elde edilen ürün çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlamalıdır.
 • Üretim teknolojisi benzer teknolojilere kıyasla “Temiz Teknoloji” olmalı ve çevre dostu ürün ve/veya teknolojiye geçilmiş olmalıdır.
 • Üretim sonucu oluşan atıklar en az düzeyde olmalı, atık oluşumu halinde geri kazanım yöntemleri uygulanarak tekrar üretime geri dönüşümü sağlanmalı, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için yürürlükteki mevzuata uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı temin edilmiş olmalıdır.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe kendi işletmelerine tatbik etmelidir.
 • Doğal kaynak tasarrufu konusunda özellikle enerji verimliliği, atıksu geri kazanımı ve atık oluşumunun azaltılması konusunda başarılı çalışmalar yapmak ve etkin kaynak kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi işletmelerine tatbik etmeli ve kaynak yönetimi konusunda personelini bilgilendirmelidir.
 • Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmelidir.
 • Başvuruda bulunan işletmeler, yukarıda listelenen koşulları yerine getirecek şekilde çevre politika ve amaçlarını belirleyerek gerçekleştirdikleri faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutacak şekilde “Çevre Yönetim Planı” hazırlamış olmalı ve çevre kirlenmesini önlemek ve en aza indirmek üzere “Çevre Yönetim Sistemi”ni uygulamakta olmalıdır.

Jüri Komitesi:

 • Kocaeli Sanayi Odası
 • Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • İZAYDAŞ
 • TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Gebze Organize Sanayi Bölgesi
 • TOSB Organize Sanayi Bölgesi
 • TEMA Vakfı

Başvuru ve değerlendirme süreci:

 • Son başvuru tarihi: 6 Mart 2020
 • Başvurular, KSO Çevre Birimi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ödül yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirme dışı tutularak elenir. Bu safhada ilave bilgi ve belge istenebilir.
 • Saha Ekibi, formata uygun olan başvuru dosyaları teknik esaslar çerçevesinde değerlendirir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan Ön Değerlendirme sonucunda Saha Ziyareti yapılmasına hak kazanan işletmeler ve sektörler belirlenir.
 • Ön Değerlendirmeden geçen katılımcılar Saha Ziyaret ekibi ve/veya jüri tarafından saha incelemesine tabi tutulur. Saha incelemeleri sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Saha ziyareti en az 6 kişiden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilir. Başvuru dosyası ile sahanın mevcut durumu arasındaki uygunluk kontrol edilir ve puanlama yapılır.
 • Jüri Komitesi, ziyaretler tamamlandıktan sonra ziyaret ekibi tarafından oluşturulan raporları değerlendirmek üzere toplanır. Bu toplantıda Jüri Komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılarak, başvuru kategorilerine göre ödüle hak kazanan işletmeler belirlenir.

Yarışmaya başvuru ücretleri:

 • Büyük Ölçekli İşletmeler: 4.000 TL
 • KOBİ’ler: 1.000 TL

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Aynur Hacıfettahoğlu

İş Geliştirme Sorumlusu

Tel: (262) 315 80 56

e-posta: aynur@kosano.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X