Kompozit Sanayicileri Derneği Haberleşme Ve Bildirim Ağı Kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından gerek elektronik gerek basılı ortamda dergi ve/veya bülten gönderimi yapılan ve/veya sektöre, üyelere ve Derneğe ilişkin bilgi ve gelişmelerin paylaşıldığı e-posta listesine dahil olan gerçek kişiler için hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği
Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
+90 (216) 685 12 68
info@kompozit.org.tr
www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz;

  • Başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi,
  • Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
  • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi,
  • Sektör, üyeler ve dernek ile ilgili gelişmelerin takibi ve duyurulabilmesi

amaçlarından en az birine dayanılarak işlenir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

* Kompozit Sanayicileri Derneği, kişisel verilerinizin korunması hususunda azami özen göstermektedir. Burada yer alan aktarımlar, ancak gerekli oldukları taktirde yapılmakta olup, bilgilerinizin burada yer alan kişilerle her daim paylaşıldığı anlamına gelmez. Örneğin matbu ortamda dergi/broşür gönderimi yapılabilmesi için adınızın ve gönderimin yapılacağı iş adresinizin gönderiyi size ulaştıran kurye/kargo firmasına (faaliyetin yürütülmesi için zorunlu kişi) iletilmesi gerekecektir. Ancak tarafınıza gönderim yapılmadığı taktirde böyle bir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için, işbu metnin sonunda yer alan yolları kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu kişiler

Kişisel verileriniz, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve yalnızca söz konusu faaliyetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan yardımcı hizmet sağlayıcılara, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Bu üçüncü kişiler yalnızca dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla sizin ya da derneğimizin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan yardımcı hizmet sağlayıcılara; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bilgilerinizi paylaştığımızda, her zaman güvenli bir şekilde paylaşacağız ve bu tür üçüncü tarafların, bu şekilde kullanılmasına açıkça izin vermediğiniz sürece, kişisel bilgilerinizi kendi iş amaçları için kullanmamalarını talep edeceğiz.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz, www.kompozit.org.tr adresinde yer alan üyelik başvuru formu aracılığıyla ve kamuya açık bilgilerin toplanması yoluyla elde edilmektedir. Kamuya açık bilgiler, örneğin, çalıştığınız kurumun internet siteleri üzerinden, size ve/veya çalıştığınız kuruma ait herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler üzerinden ve bunlar gibi sair kamuya açık platformlardan sözlü ve/veya yazılı olarak elde edilebilen bilgilerdir.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizin toplanmasında, verinin niteliğine uygun olarak, aşağıdaki hukuki sebeplerden en az birine dayanılır:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (6698 s. Kanun, madde 5/2-a)
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (6698 s. Kanun, madde 5/2-c)
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (6698 s. Kanun, madde 5/2-ç)
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (6698 s. Kanun, madde 5/2-d)
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (6698 s. Kanun, madde 5/2-f)

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her gerçek kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X