e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

2021 Yılı Fizibilite Desteği Hakkında

Şubat 5, 2021
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2020 yılı Fizibilite Destek Programı’na başvurular başvurular devam etmektedir. Programın amacı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’dan oluşan TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak aşağıda listelenen Öncelikli Konulardaki Fizibilite Çalışmalarına mali destek sağlanmasıdır. Başvurular sadece aşağıda linki yer alan online KAYS sistemi üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir. Fizibilite desteği başvurusu yapılmadan önce Proje Uygulama Birimi ile ön görüşme yapılması faydalı olacaktır.

Öncelikli Fizibilite Konuları:

 • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi

 • 2021 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi

 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları

 • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler

 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri

 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi

 • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

Birinci dönem son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021, Cuma (saat: 23.59) (Başvurular, ulaştıkça değerlendirmeye alınacak olup son başvuru tarihinin beklenmesine gerek yoktur.)

Duyuru: http://www.marka.org.tr/destek/2021-yili-fizibilite-destegi-programi/42

Online başvuru sistemi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Kimler başvurabilir?

TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan:

 • Yerel Yönetimler

 • İl ve İlçe Özel İdareleri

 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları

  • Valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir.

 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

 • Üniversiteler

  • Fakülte / yüksekokul / enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Küçük Sanayi Siteleri

 • Teknoparklar

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • Endüstri Bölgeleri

 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler) gibi kurum ve kuruluşlar

 • Birlikler

 • Kooperatifler

  • Tüzüklerinde, ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kâr dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.

Not: 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.

Ortaklı başvurular

 • Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

 • Ortaklar, Başvuru Sahipleri için geçerli olan ve yukarıda listelenen koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin Bölge’de bulunması veya mevzuatı gereğince Bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir.

 • Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesini doldurmalıdır.

 • Bu program kapsamında bir projede Başvuru Sahibi olmak diğer projelerde Ortak olarak yer almak için herhangi bir kısıt oluşturmaz.

Destekleme

Gösterge Bütçe

1 milyon TL

Fizibilite çalışması başına destek tutarı üst limiti

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için

 • Azami: 125 bin TL

 • Asgari: 50 bin TL

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için

 • Azami: 150 bin TL

 • Asgari: 75 bin TL

Destek oranı

 • Azami: %100

 • Asgari: %25

Eş-finansman

Fizibilite Desteklerinde Yararlanıcı eş-finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş-finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Ön ödeme

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, destek miktarının en fazla %60’ı, Yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına Ön Ödeme olarak aktarılır.

Desteklenen Harcama Kalemleri

1. İnsan Kaynakları Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

2. Seyahat Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

3. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

4. Yerel Ofis Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

5. Diğer maliyetler, hizmetler

Fizibilite çalışmasıyla doğrudan ilişkili konulardaki yayınların alımı giderleri ile konferans/seminer maliyetleri ve tanıtım (görünürlük) faaliyetleri dışındaki kalemler uygun maliyet değildir.

6.1. Fizibilite Hizmet Alımları**

Uygun maliyettir.

6.2. Uygulama Projesi Hizmet Alımları

Uygun maliyettir.

6.3. İhale İlan Bedeli (varsa)

Uygun maliyettir.

8. İdari Maliyet(ler)

Uygun maliyettir. Proje ile ilgili elektrik, su, ısınma maliyetleri vb. giderleri karşılamak üzere toplam uygun maliyetlerin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

 • Kâr amacı gütmeyen destek Yararlanıcıları açısından projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya ait Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV dâhil; kâr amacı gütmeyen kurum

 • ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

 • Fizibilite Raporunun içeriğine ek olarak dijital tasarımı ve baskısı da şartnameye eklenmelidir. Ajans tarafından uygun bulunması durumunda hazırlanan fizibilite raporu, nihai tasarımı tamamlanmış hâlde dijital rapor olarak ve Ajansın talep ettiği adette matbu olarak Ajansa sunulmalıdır.

Proje uygulama süresi

 • Fizibilite Desteği uygulama süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır (1 yıl).

 • Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

Proje uygulama yeri

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) gerçekleştirilmelidir.

Fizibilite Raporu şablonu

 • Ajans tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu program kapsamında desteklenecek projelerin nihai çıktısı, 2021 – 2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi‘nin ekinde yer alan “Fizibilite Etüdü” formatındaki içeriği kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

 • Bakanlık veya Ajans, gerek gördüğü takdirde farklı formatlar belirleyebilir. Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, Ajansın uygun görmesi hâlinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

 • Ajans; raporun şekil, içerik ve kalite bakımından uygunluğunu kontrol eder. Uygunluk kontrolü kapsamında sunulan fizibilitenin şeklen Ajan tarafından talep edilen formata uygunluğu da kontrol edilir.

Değerlendirme kriterleri

 • Fizibilite raporu sonrasında yatırım var mıdır; varsa boyutu ne kadardır?

 • Fizibilite raporu, teklif aşamasında yer alan amaçlarla örtüşmekte midir?

 • Fizibilite çalışmasında yeterli nitelikte personel görev almış mıdır?

 • Fizibilite raporu formatında yer alan bütün başlıklar için yeterli araştırma ve inceleme yapılmış mıdır?

 • Fizibilite raporlarında yer alması beklenen genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanılmış mıdır?

 • Fizibilite çalışmasında kullanılan veriler ve veri kaynakları güvenilir midir?

 • Yapılan çalışma daha önce başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir çalışmanın tekrarı mıdır?

 • Yapılan çalışmalar etik dışı (sahtecilik, intihal, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık, uydurmalı ve benzeri) unsurları içermekte midir?

 • Ajans tarafından içeriğe ilişkin belirtilen diğer hususlar yerine getirilmiş midir?

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Bu programa yapılacak başvurular son başvuru tarihi beklenmeksizin ilan süresince alınır. Teklifler, Ajans tarafından değerlendirilir ve başarılı olanlar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve kabul edilenler ile son başvuru tarihi beklenmeksizin sözleşme imzalanır.

 • Fizibilite desteği başvurularında, amaç – beklenen sonuç – faaliyet planı arasındaki bütünlüğün sağlanması ve odağın net olması beklenmektedir. Bu amaçla fizibilite başvurusuna konu olan projeye ilişkin bilgi formunun, belirlenen formatta Ajansa sunulması zorunludur. Bununla birlikte bu temel koşulların sağlanıyor olması projenin kesin olarak başarılı olacağı ve destekleneceği anlamına gelmemektedir.

 • Bir Başvuru Sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla 4 başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla 1 faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük 1 yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 • Başvuru Sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansın Başvuru Rehberi bölüm 2.2.2’deki (s. 16) adreslerinden birine teslim edilir. Bu durumda taahhütnamesinin elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adrese teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

 • Destek için başvurusu yapılan projeler sonucunda elde edilecek olan tüm çıktılar (araştırma raporları, fizibiliteler vb.) Proje Sonuç Raporu ile birlikte tüm detaylarıyla Ajansa sunulmak zorundadır. Ajans bu dokümanları kendi ihtiyaçları doğrultusunda sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler gizli tutulacaktır.

 • Başvurularda, Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında tutarı 10.000 TL’nin üzerindeki her bir kalem için teknik şartname ve en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) sunulmalıdır. (Proforma faturaların, bütçeye kalemler hâlinde yansıtılmış olması gereken mal ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu mutlaka belirtilmeli ve her bir kaleme ait proforma faturalar kendi içinde ilgili bütçe kalemleri ile ilişkilendirilerek gruplandırılmalıdır. Teknik şartnameler teklif veren firmalar tarafından imzalanmış olmalıdır.).

 • Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV dâhil; kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

 • Fizibilite Desteklerinde Yararlanıcı eş-finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş-finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

e-posta: fizibilite@marka.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X