Duyuru : Kümelenme Destek Programı

Haziran 16, 2017
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı’nın 3. Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. Destek Programı, başta imalat sanayi olmak üzere her sektörden Kümelenme Birlikteliklerinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunun sağlanması için kapasite artırımı, kümelenme girişimlerinde işbirliği tabanının genişletilmesi (üçlü-dörtlü sarmal: üniversite, özel sektör, kamu işbirliği) ve kümelenme girişimlerine kurumsal yapı kazandırımasını amaçlamaktadır. Küme Birlikteliklerinin başvuru aşamasında ilgili Kalkınma Ajanslarından alınacak Referans Mektubu’nun sunulması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 11 Ağustos 2017, Cuma

Duyuru: http://www.sanayi.gov.tr/haber.html?haberId=55fca775-28aa-453a-8ebc-12eb197e884c

Başvuru Dokümanları için: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Dokumanlar.aspx

Online Başvuru Sistemi: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx

Tanımlar

Tanım Açıklama
Kümelenme Birlikteliği Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir Sanayi Odası yoksa Ticaret ve Sanayi Odası ile en az bir Üniversite zorunlu olmak üzere Yönetmelikte belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin bir araya gelerek Başvuru Rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği Formunu doldurup imzalamaları suretiyle oluşturulan birliktelik
Kümelenme Teşebbüsü Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişilik
Koordinatör Kümelenme Birlikteliği tarafından kendi aralarından seçilen ve Kümelenme Birlikteliğini Programa başvuru aşamasından Kümelenme Teşebbüsünün kurulmasına kadar Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili kılınan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisi
İş Planı Kümelenme Birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve Kümelenme Birlikteliğinin stratejisini, performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını, bütçesi ile katkı oranlarını ve benzeri unsurları içeren, destek aşamasında Kümelenme Teşebbüsünce uygulanan 5 yıllık iş planı
Etiketleme Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerinin kümelenme kavramı ile uyumlu ve kurmuş olduğu yapıların katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir olup olmadığının değerlendirilmesi

Kimler başvurabilir?

 • Kümelenme Birliktelikleri adına Koordinatörler başvuru yapabilir. Koordinatör, Kümelenme Birlikteliğinde yer alan kurum veya kuruluşlardan herhangi biri olabilir.
 • Kümelenme Birlikteliği Koordinatörü, ilgili kümelenme birlikteliğinin ekonomik coğrafyası içinde yer almalıdır.
 • Bir Kümelenme Birlikteliğinde en az bir Sanayi Odası, yoksa Sanayi ve Ticaret Odası ile bir Üniversite yer almalıdır.
 • Başvurularda, bir Kümelenme Birlikteliği ile işbirliği yapan ve oluşturulan kümenin faaliyet alanında faaliyet gösteren en az 20 firmanın katılımı gerekmektedir.

Kümelenme Birlikteliği bünyesinde yer alabilecek kurum ve kuruluşlar:

 • İl Özel İdareleri
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Kurumları
 • Sanayi ve/veya Ticaret Odaları, Borsaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGBler)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSBler)
 • Serbest Bölgeler
 • Endüstri Bölgeleri
 • İhracatçı Birlikleri
 • İlgili STKlar (dernekler, vakıflar, kooperatifler, mesleki kuruluş ve teşekküller vb.)
 • Kümenin ana faaliyet alanlarında faaliyet gösteren asgari 20 firma

Destek

 • Destek Çağrısının toplam Gösterge bütçesi: 25 milyon TL
 • Kümelenme Teşebbüsü İş Planı başına Destek tutarı: Üst limit yok. (Kümelenme teşebbüsü başına düşen rakam değerlendirmeler çerçevesinde belirlenecektir.)
 • Destek oranı: İş Planı bütçesinin Azami %50’si (asgari %10’u), Destek kalemi başına azami %75

Süre: 5 yıl (mücbir sebeplerin varlığı halinde +2 yıl uzatma verilebilir)

Desteklenen harcama kalemleri

 • Hizmet alımı (personel, danışmanlık, eğitim vb.)
 • Makine-Ekipman ve Yazılım gibi mal alımı
 • Tadilat, yenileştirme vs. gibi Küçük ölçekli yapım işleri (İş planı bütçesinin azami %5’i)
 • Dolaylı maliyetler – Genel İdari Giderler (İş planı toplam bütçesinin azami %2’si)

Desteklenen faaliyet konuları: Bir Kümelenme Birlikteliğinin gerçekleştireceği faaliyetlerin, aşağıdaki kategorilerin ve faaliyet tiplerinin tamamını kapsaması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Faaliyet Kategorisi Örnek Faaliyetler (Faaliyet tipleri için örnekler, faaliyet kategorisi bazında listelenmiş olup gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdakilerle sınırlı değildir.)
Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu
 • Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması
 • Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu
 • Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi
 • Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar
 • Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar
 • Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
 • Lobi ve tanıtım faaliyetleri
 • Yatırım promosyonu
 • Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri
 • Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.
 • Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)
 • Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması
 • Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu
 • Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme
 • Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)
 • İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme
 • Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar
 • Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar
 • Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması
 • Stratejik bilgi kaynaklarına erişim
Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

 

 • Tedarikçi geliştirme programları uygulanması
 • Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması
 • Ortak kullanım depolarının kurulması
 • Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Enerji verimliliği programları
 • Yenilenebilir enerji programları
 • Test/analiz laboratuvarının kurulması
 • Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Endüstriyel ortak yaşam
 • Ortak ulaşım, vardiya planlama
 • Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu
Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu
 • Uygulamalı Ar-Ge laboratuvarı kurulması
 • Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı
 • Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması
 • Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyon vb.) platformlarının kurulması
 • Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
 • Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Proje Teklifi hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi, Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği ve Başvuru Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.
 • Kümelenmeyi oluşturan şirketlerin konumları ile ilgili coğrafi bir kısıt bulunmamakla birlikte, Kümelenme Birlikteliklerinden ekonomik coğrafyalarını kendilerinin belirlemesi beklenmektedir.
 • Kümelenme Teşebbüsü, İş Planı ve çıktılarını uygulayabilecek herhangi bir tüzel kişilik statüsünde kurulabilir. Mevzuatına göre kurulacak teşekkülün yönetim birimlerinde, Kümelenme Birlikteliğinde yer alan kurum ve kuruluşların temsil edilmesi beklenmektedir.
 • Kümelenme Destek Programı için sekretarya hizmetlerini Kümelenme Destek Programı Komisyonu tarafından oluşturulacak 10 kişilik Çalışma Ekibi yürütecektir.
 • Başvuru Sahibi, ayni katkıları İş Planı bütçesinde eş-finansman olarak gösterebilir. Ayni katkı olarak kabul edilebilecek harcamalar, Faaliyetlerin uygulanması için gerekli binaların kira bedelleri; Kümelenme teşebbüsü tarafından destek kapsamında kullanılan bina, ofis, araç ve ekipmanların kullanım süresi karşılığı amortisman bedelleri; İş Planının uygulanması için destek süresi içinde Kümelenme Teşebbüsü paydaşlarınca alınmış olan makine, ekipman vb. ile Kümelenme teşebbüsü paydaşlarınca tahsis edilen iş planının uygulanması kapsamında çalışacak personel giderleridir. Eş-finansman olarak kabul edilecek Ayni Katkılar rayiç bedel üzerinden değerlendirilir. Rayiç bedelinin olmaması halinde bilirkişi ve/veya ekspertiz firmalarından alınacak rapor ile parasal karşılığının belirlenmiş olması gerekir. Ayni katkılar, İş Planı bütçesinin %40’ından fazla olamaz.
 • İş Planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması, Kümelenme Teşebbüsü tarafından yapılır. Kümelenme Teşebbüsü, mal ve hizmet satın alımlarını Bakanlıkça yayınlanacak olan Satın Alma Rehberine uygun biçimde gerçekleştirecektir.
 • Desteklenen proje kapsamında mal ve hizmet alımlarında öncelikle Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir.
 • Kümelenme Teşebbüsünce, İş Planının temel amacını etkilememesi, değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olması ve ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının uygun maliyetlerinin azami %15’i olması hallerinde sözleşmede değişiklik yapılabilir.
 • Bakanlık yerinde yapacağı incelemelerle İş Planının uygulanmaya başlaması takip eden 2. yılın içinde mali ve idari yönetim yapısının ve araçlarının kümelenme teşebbüsünün katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir uygulanmasını mümkün kılıp kılmadığını ve bu yapının sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirir. Olumlu görüş verilmesi veya olumsuz/şartlı görüş verilmesine sebep olan hususların düzeltilmesi halinde, Kümelenme Teşebbüsleri Bakanlık tarafından etiketlenir. Etiketlenen Kümelenme Teşebbüsleri, Bakanlık internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilir. Etiketleme işlemine ilişkin belge, Kümelenme Teşebbüsüne verilir.
 • Kümelenme Teşebbüsü, kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesini takip eden 5 yıl süresince Bakanlığa yıllık ilerleme raporları sunmakla yükümlüdür.
 • Kümelenme Teşebbüsü, Programın uygulanması sırasında elde edilen bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesinden sonra da Bakanlığın teknik işbirliği taleplerini karşılamakla yükümlüdür.
 • Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Yanıtları: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/SSS.aspx

Başvuru ve değerlendirme süreci:

 • Son başvuru tarihi: 11 Ağustos 2017
 • İdari Değerlendirme: Başvuru Rehberinde talep edilen evrakların kontrolü Komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Ön Değerlendirme: Başvuruların Ön Değerlendirmeleri Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır.
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi: Ön Değerlendirmeyi geçen başvurular, Seçici Kurul tarafından programın amacına uygunluğu ve değerlendirme rehberine göre değerlendirilir.
 • Seçici Kurul Değerlendirmesinden asgari 70 puan alan projeler, Müzakere sürecine alınır. 5 yıllık İş Planlarının Müzakere Protokolünün imzalanmasının ardından 2 ay içerisinde hazırlanması gerekmektedir. Müzakereler, Müzakere Protokolünün imzalanmasının ardından Kümelenme Birliktelikleri tarafından hazırlanan İş Planları üzerinden yürütülür. Hazırlanan İş Planı, Kümelenme Destek Programı Komisyonunca azami 15 gün içerisinde Ön Incelemeye tabi tutulur. Ön İncelemeden sonra, belirlenecek tarih ve saatte Kümelenme Destek Programı Komisyonu ile Küme Koordinatörü ile Kümelenme Birlikteliği üyelerinin temsilcileri arasında Müzakere Toplantısı yapılır. Kümelenme Birlikteliğini temsilen Küme Koordinatörünün yanında azami 4 kişi toplantıya katılabilir. Toplantılar azami 7 iş günü sürer. Müzakere Toplantı tutanağı, toplantı sonunda taraflarca imzalanır. Müzakereler sonucunda İş Planına nihai şekli verilir.
 • Bakan onayı sonrası desteklenmeye hak kazanan kümelenme birliktelikleri, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve değerlendirme sonuçları yazılı olarak iletilir.
 • Destek kararını takiben en geç 2 ay içerisinde Kümelenme Teşebbüsünün kurulması gerekmektedir. Kümelenme Teşebbüsünün kurulamaması halinde Komisyon, Kümelenme Birlikteliğine 2 ay süre tanır.
 • Kümelenme Teşebbüslerine ait çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla 2 yıllık dönemler için müşavirler tarafından Gelişme Raporları hazırlanır. Gelişme Raporları uyarınca Kümelenme Teşebbüsünün desteklenmesine veya desteğin durdurulmasına karar verilebilir.

Sorularınız ve daha fazla bilgi için: Başvuru süreci ile ilgili sorular, başvuruların alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar, başvuru çağrısının ilgi numarası açıkça belirtilerek, elektronik posta ile gönderilebilir. Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar ilgili web sitesinin Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında cevap verilecektir.

e-posta: kumelenme@sanayi.gov.tr

Tel (1): (312) 201 58 77

Tel (2): (312) 201 59 51

Tel (3): (312) 201 58 20

Tel (4): (312) 201 58 38

Tel (5): (312) 201 59 72

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X