e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Gönüllü Anlaşma desteği 2020 yılı Çağrısı

Mayıs 29, 2020
Sunu1-4-1200x675.jpg

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı Gönüllü Anlaşma başvurularını almaya başlamıştır. Uygulama Usul ve Esasları yenilenen Destek Programının amacı, 500 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren Endüstriyel İşletmelerde Referans Enerji Yoğunluğunun azaltımının sağlanmasıdır. Başvuru öncesinde aşağıda iletişim bilgileri verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Tanımlar:

Tanım  
Gönüllü Anlaşma Gerçek veya Tüzel kişi statüsündeki Endüstriyel İşletmelerin destekten yararlanmak üzere gönüllü olarak 3 yıl içerisinde Referans Enerji Yoğunluğunu ortalama en az %10 oranında azaltmayı taahhüt etmek suretiyle Bakanlık ile yaptığı enerji verimliliği anlaşması
Anlaşma Dönemi Gönüllü Anlaşmanın yapıldığı yıldan sonraki yılın Ocak ayından başlamak suretiyle 40 aylık süre
Referans Enerji Yoğunluğu Endüstriyel İşletmelerin son 5 yıldaki Enerji Yoğunluklarının ortalaması (Belgelendirmek kaydıyla, işletmeye alındığı tarih itibarıyla 5 yılını tamamlayamadığı için Referans Enerji Yoğunluğu hesaplanamayan Endüstriyel İşletmeler için Referans Enerji Yoğunluğu, son 3 yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması olarak alınır.)
Enerji Yoğunluğu Bir birim ekonomik değer üretebilmek için tüketilen enerji miktarı (Enerji Yoğunluğu hesaplaması için bkz. Uygulama Usul ve Esasları’nın 14. Maddesi’nin 1. Fıkrasının “ç” Bendi)

 • Endüstriyel İşletme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, verimi Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olan ve yurt içinde imal edilen (toplam maliyetinin %70’ten fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt içinde imal edilmiş sayılır) Kojenerasyon Tesislerinde veya Hidrolik, Rüzgar, Jeotermal, Güneş veya Biyokütle Kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerjiden Endüstriyel İşletmede kullanılan kısmı, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Enerji Yoğunluğu hesabında Endüstriyel İşletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür (üretim ve tüketim noktasının Endüstriyel İşletme sınırları içinde olması esastır).

Son başvuru tarihi: 1 Temmuz 2020, Çarşamba

Duyuru: https://www.enerji.gov.tr//tr-TR/Bakanlik-Duyurulari/2020-Yili-Gonullu-Anlasma-Basvurulari-Alinmaya-Baslanmistir

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan İşletmeler:

 • Mal üretimi yapan ve İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Endüstriyel İşletme olmak (Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler destek kapsamı dışındadır.)
 • Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmak
 • Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip bir kişinin Enerji Yöneticisi olarak görevlendirilmiş olması
 • Son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının 500 TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmiş olması
 • Yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’na göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması

Not:

 • Bakanlık ile daha önce yaptığı Gönüllü Anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirmiş olmasına rağmen daha sonraki yıllarda daha önce Gönüllü Anlaşma yaptığı Endüstriyel İşletmesinde Enerji Yoğunluklarını artırmış olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Endüstriyel İşletmesine ait başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Mücbir sebep hallerinin oluşması dışında, Bakanlık ile yaptığı Gönüllü Anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyenlerin başvuruları 5yıl süre ile değerlendirmeye alınmaz.

Destekleme: Gönüllü Anlaşma yapan Endüstriyel İşletmeler, aşağıdaki koşulları sağlamak kaydıyla anlaşma dönemi sonunda aşağıda belirtilen tutarda destekten yararlanır.

Destek
 • Destek tutarı: Anlaşmanın yapıldığı yıla ait Enerji Giderinin %30’u
  • Ödemenin yapılmasında anlaşmanın yapıldığı yıla ait ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından onaylanmış olan Enerji Giderlerine ait belgeler esas alınır.
 • Destek tutarı üst limiti: 1 milyon TL
Koşullar
 • İzleme döneminin bittiği yıla ait Enerji Yoğunluğu değerinin taahhüt edilen Enerji Yoğunluğu Azaltma Oranından az olmamak üzere, Referans Enerji Yoğunluğundan düşük olması şarttır. Anlaşma Dönemi sonunda Referans Enerji Yoğunluğunu taahhüt ettiği oranda azaltmayan Endüstriyel İşletmelere herhangi bir destek ödemesi yapılmaz.
 • Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, anlaşma döneminin bitiminden önce TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmuş veya TÜRKAK tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olamayan Endüstriyel İşletmelere herhangi bir destek ödemesi yapılmaz.

Değerlendirme süreci:

 • Başvurular, Başkan onayı ile kurulan ve Başkanlığın en az 3 personelinden oluşan gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Başvuru formunda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olması esastır. Başvuru formunda, Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu uygunsuzluk, eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda tespit edilen uygunsuzluk, eksiklik veya hatalar, başvuru döneminin bitimini takip eden 30 takvim günü içinde başvuru sahibi Endüstriyel İşletmeye bildirilir ve en fazla 30z takvim günü içinde söz konusu uygunsuzluk, eksiklik veya hataların giderilmesi istenir. Endüstriyel İşletmeler, Komisyon tarafından belirlenen uygunsuzluk, eksiklik veya hataları gidermekle ve komisyonun uygun görmesi halinde yerinde yapacağı incelemeler için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
  • Başvuru formunda eksiği olmayan ve eksikliklerini tamamlayan Endüstriyel İşletmelerin Başvuru tarihinden önceki yıllara ait Enerji Yoğunlukları Uygulama Usul ve Esasları’nın 14. Maddesi’nin 1. Fıkrasının “ç” Bendi’nde izah edilen formül kullanılarak hesaplanır.
  • Komisyon, Gönüllü Anlaşma yapmaya değer olan başvuruları Referans Enerji Yoğunluğu (REY) değerinin ve taahhüt edilen Enerji Yoğunluğu Azaltma Oranının (EYA) yüksek olması kriterlerini dikkate alarak, Uygulama Usul ve Esasları’nın 14. Maddesi’nin 1. Fıkrasının “d” Bendi’nde izah edilen formül ile hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar.
  • Gönüllü Anlaşma yapılacak Endüstriyel İşletmeler, toplam puanlara göre yapılan sıralama neticesinde en yüksek puandan başlamak suretiyle Bakan onayı ile belirlenir.
 • Gönüllü Anlaşma yapılması kararı verilen Endüstriyel İşletmeler Bakan onayını müteakip Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden ilan edilir.
 • Gönüllü Anlaşmalar, Bakanlık ile gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Endüstriyel İşletmesi arasında imzalanır. Ancak, bu durum gerçek veya tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Bakanlık, resmi internet sitesinde yayınlanan ve Ek-8’de yer alan formata uygun olarak hazırlanan anlaşmaları imzalanmak üzere 15 iş günü içerisinde Endüstriyel İşletmelere gönderir.
 • Endüstriyel işletmeler, en fazla 30 takvim günü içinde anlaşmaları imzalayarak Bakanlığa gönderir ve imzaları tamamlanan anlaşmaların bir sureti endüstriyel işletmelere gönderilir. Anlaşmaların belirtilen süre içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi durumunda başvurular, değerlendirme dışı bırakılır ve durum başvuru sahibi Endüstriyel İşletmelere bildirilir.

İzleme Dönemi:

 • Endüstriyel İşletmelerle imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi, başvuruyu takip eden mali yılın başı olan Ocak ayının birinci günü olarak kabul edilir ve Gönüllü Anlaşma kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi ve İzleme Dönemi bu tarihten itibaren başlar. İzleme Döneminin ilk yılı içinde Endüstriyel İşletme destek ödemesine esas olacak Yeminli Malî Müşavir (YMM) tarafından onaylanan başvuru yılına ait toplam enerji giderini gösteren belgeleri Bakanlığa gönderir.
 • Enerji giderini gösteren belgelerde uygunsuzluk, eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda tespit edilen uygunsuzluk, eksiklik veya hatalar Endüstriyel İşletmeye bildirilir ve en fazla 30 takvim günü içinde söz konusu uygunsuzluk, eksiklik veya hataların giderilmesi istenir. Uygunsuzluk, eksiklik veya hatalarını belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve enerji giderini gösteren belgelerin belirtilen yıl içinde gönderilmemesi durumunda endüstriyel işletmeler destek kapsamından çıkartılır ve durum başvuru sahibi Endüstriyel İşletmelere bildirilir.
 • Endüstriyel işletmeler, başvuru yılından sonraki 3 yıla ait Enerji Yoğunluklarının hesap edilebilmesi için Enerji Yoğunluğu hesabına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri içeren ve Uygulama Usul ve Esasları Ek-9’da yer alan İzleme Formunu, anlaşma dönemi içerisinde her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderir. İzleme formunda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olması esastır. İzleme formunda istenen bilgi ve belgelerde yapılan inceleme sonucu uygunsuzluk, eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde en fazla 30 takvim günü içerisinde endüstriyel işletmelerden eksikliklerin tamamlaması istenir. Endüstriyel işletmeler komisyon tarafından tespit edilen uygunsuzluk, eksiklik veya hataları gidermekle yükümlüdür. Uygunsuzluk, eksiklik veya hataları belirtilen süre içerisinde gidermeyen ve istenen bilgi ve belgeleri Mart ayı içerisinde göndermeyen endüstriyel işletmeler destek kapsamından çıkartılır ve durum başvuru sahibi Endüstriyel İşletmelere bildirilir.
  • Gönüllü Anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişilerin Endüstriyel İşletme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, verimi Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olan ve yurt içinde imal edilen (toplam maliyetinin %70’ten fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt içinde imal edilmiş sayılır) Kojenerasyon Tesislerinde veya Hidrolik, Rüzgar, Jeotermal, Güneş veya Biyokütle Kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerjiden Endüstriyel İşletmede kullanılan kısmı, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Enerji Yoğunluğu hesabında Endüstriyel İşletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür. Ayrıca, üretim ve tüketim noktasının Endüstriyel İşletme sınırları içinde olması esastır.
 • İzleme formunda eksiği olmayan ve eksikliklerini tamamlayan Endüstriyel İşletmelerin İzleme Dönemindeki Enerji Yoğunlukları Uygulama Usul ve Esasları’nın 16. Maddesi’nin 3. Fıkrasının “ç” Bendi’nde izah edilen formül kullanılarak her yıl için hesaplanır ve endüstriyel işletmelere bildirilir.
 • Bünyesinde birden fazla Endüstriyel İşletme bulunan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Gönüllü Anlaşma yapmadıkları Endüstriyel İşletmelerindeki Enerji Yoğunluğu değişimleri, Bakanlık tarafından ayrıca ENVER Portalında kayıtlı veriler üzerinden izlenir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Yönetmelik ve Uygulama Esaslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Desteklerin herhangi bir sürecinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Bakanlık tarafından değerlendirilerek, desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
 • Gönüllü anlaşmalar kapsamında, taraflardan birinin bildirdiği mücbir sebep halinin bir takvim yılında 3 aydan az devam etmesi halinde, Bakan onayı ile Gönüllü Anlaşmanın süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. Mücbir sebep halinin 3 aydan fazla devam etmesi halinde Gönüllü Anlaşma sona erdirilir.

Başvuru adresi: Başvurular, posta yoluyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara” adresine yapılacak ve ayrıca halil.ayaz@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Bora Omurtay

VAP ve GA Grup Koordinatörü

Tel: (312) 212 64 20 – 7802

e-posta: bora.omurtay@enerji.gov.tr

Halil Mehmet Ayaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı

Tel: (312) 212 64 20 – 6959

e-posta: halil.ayaz@enerji.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X