e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

İlave İstihdam Teşviki için SGK Genelgesi

Temmuz 3, 2018
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg
SGK ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin bir önceki takvim yılında bildirdikleri kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan çalışanlardan doğan SGK İşveren ve İşçi Hissesi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi giderlerini desteklemektedir. Teşvik programı ile ilgili SGK Genelgesi yayınlanarak teşvik programı aktifleştirilmiştir. İmalat Sanayii ve Bilişim sektörleri için teşvik, daha yüksek oranda uygulanmaktadır. Daha yüksek oranda teşvikten yararlanacak olan Bilişim Sektörü NACE Rev.2 sınıflandırmaları, 20/6/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. İstihdam edilecek Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Teşvikten yararlanmak için sigortalının işe giriş öncesi İŞKUR kaydının olması/yapılması gerekmektedir. Mevzuat gecikmesi (SGK genelgesi) nedeniyle, 2018/Ocaktan bu yana yapılan teşvikli veya teşviksiz bildirimler, şartların sağlanmış olması koşuluyla geriye doğru değiştirilebilecek veya geriye doğru yararlanılabilecektir.

Mevzuat:

Teşvik Hesaplama Tablosu (MSExcell): http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/docs/tesvikhesaplama.xlsx

(Hesaplama için yıl bazında sigortalıya ödenecek brüt ücret bilgisi girilmesi gerekiyor.)

Teşvik

Sektör SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi Desteği Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Desteği Toplam
İmalat Sanayii Sektörü ve Bilişim Sektörü* SPEK** üzerinden hesaplanan İşveren ve Sigortalı Hissesi Primlerinin tamamı her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle desteklenir.

# SPEK** alt limitine göre SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi (2018): 761,06 TL

# SPEK** üst limitine göre SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi (2018): 2.029,50 TL

# Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinin AGİ*** uygulandıktan sonra kalan kısmı verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

# Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait Damga Vergisinin brüt asgari ücrete isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez

2018 yılı için 121,95 TL

SPEK** alt limitine göre: 883,01 TL
Belirlenen 5.412 TL’lik üst limite göre: 2.151,45 TL
Diğer Sektörler SPEK** alt sınırı üzerinden hesaplanan İşveren ve Sigortalı Hissesi Primlerinin tamamı her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle desteklenir.

# SPEK** alt limitine göre SGK Primi İşveren ve Sigortalı Hissesi (2018): 761,06 TL

SPEK** alt limitine göre: 883,01 TL

* Bilişim Sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180620M1-1.pdf ** SPEK: Sigorta Primine Esas Kazanç *** AGİ: Asgari Geçim İndirimi

Teşvikten yararlanma süresi

·         Destek kapsamında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 ay

·         İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük Kadın sigortalılar için 18 ay

·         8 yaşından büyük 25 yaşından küçük Erkek sigortalılar için 18 ay

·         İŞKUR’a Engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay

·         01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, gerekli şartların sağlanması kaydıyla, 01/01/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 3. aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren ilgili teşvikten yararlanma süresi kadar bu destekten yararlandırılır.

Teşvikten yararlanma koşulları

Sigortalı yönünden aranan şartlar İşyeri yönünden aranan şartlar
 • İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması
 • 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri
 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Teşvikten yararlanma için uygulanan işlemler

•        4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

  • İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)”
  • Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

•        Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında, Sigortalının;

  • 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmadığı,
  • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 Sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,
  • e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

•        Destek süresinin belirlenmesine esas olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla;

  • 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalı olup olmadığı,
  • İŞKUR’a kayıtlı engelli olup olmadığı, yine e-SGK sistemince kontrol edilecektir.

•        İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

•        Ancak, kapsama giren sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede yer alan destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

 • Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise “0” olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
 • İstihdam edilecek Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Ancak sigortalıların;
  • Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 no’lu belge türü seçilmek suretiyle,
  • Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Kaddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 no’lu belge türü seçilmek suretiyle,
  • İŞKUR düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 no’lu belge türü seçilmek suretiyle,
  • Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 no’lu belge türü seçilmek suretiyle,
  • “0” gün ve “0” kazançlı, düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki 3 aylık süre içinde SGK’ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesine ilişkin işlemler, özel sektör işverenleri ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacak olup, destek tutarı diğer sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri gibi hesaplanacaktır.
 • Bu teşvikler, 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara (genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar) ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 01/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu Genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2018/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı ana işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı SGK Genelgesinin 3 no’lu bölümünün (e) başlıklı kısmında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,
  • Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması
  • ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
 • İşyeri imalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Bilişim Sektörüne ait işkolu kodunda faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun diğer sektörlerden belirlenmiş olması durumunda, işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Bilişim Sektörüne ait işkolu kodu olarak değiştirilmesinin ardından, 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi kapsamındaki İlave İstihdam Teşviki destek tutarı yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır.
 • İşyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun imalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli vResmi Gazete’de yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Bilişim Sektörüne ait işkolu kodlarından belirlenmiş olması durumunda, 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi kapsamındaki destek tutarı yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır. 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
 • 01/01/2018 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X