e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Ocak 27, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İhracatçı Birlikleri üyesi firmalara yönelik “İnoSuit” adlı üniversite-sanayi işbirliğine dayalı ve inovasyon odaklı mentorluk desteği programına başvurular devam etmektedir. Programın amacı, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesidir. Programa katılacak olan firmalar, inovasyon yetkinliklerine göre farklı kulvarlarda mentorluk desteği alacaklardır. Programa katılım sağlayan İhracatçı Birlikleri üyesi firmalara katılım ücreti için %50 oranında destek sağlanacaktır. Programı başarıyla tamamlayan firmalara sertifikaları, Türkiye İnovasyon Haftası’nda takdim edilecektir.

İnovasyon Yönetimi tanımı: İnovasyon yönetimi, inovasyon süreçleri yönetimi ve değişim yönetiminin bir kombinasyonudur. Ürün, iş süreci, pazarlama ve örgütsel yeniliği ifade eder. İnovasyon yönetimi, ISO 56000 serisi standartlarının konusudur.

İnoSuit Programına katılan örnek firmalar ve deneyimleri: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi-firma-deneyimleri

Tanıtıcı video: https://youtu.be/H2hrOBijGKc

Başvurular için son tarih: 31 Ocak 2021, Pazar

Duyuru: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino

Firma başvuruları için online sistem: https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit

  Mentor başvuruları için online sistem: https://tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit

Programa Katılım Kulvarları

İnoSuit Programı’na başvuran firmalara inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla aşağıdaki linkte yer alan kriterler bazında kısa bir soru seti verilecektir. Soru setine verilen yanıtlar çerçevesinde 35 altı puan alan firmalar “İnoSuit Hazırlık” Kulvarı’na alınacak olup 35 ve üzeri puan alan firmalar ise “İnoSuit Genel” Kulvarı’na alınacaktır.

Soru Seti Değerlendirme Kriterleri: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-degerlendir

Kulvarlar

Açıklama

İnoSuit Hazırlık

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 altı

 • Amaç: En fazla gelişmeye açık temel alanlarda şirketin inovasyon yönetimini geliştirerek İnoSuit Programına hazırlamaktır.

 • İşleyiş: 5 aylık süreçte iki hafta da bir gün en az 4 saatlik şirketi ziyareti

 • Süre: 5+5 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 2500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 2000 + KDV

 • Destekleme: %50

  • Programın ikinci 5 ayında devam etmesi durumunda finansal destek sağlanmayacaktır.

  • Firmanın toplamda %50 oranındaki TİM ve İhracatçı Birliği desteği için üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

İnoSuit Genel

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Belli bir yol haritasını takip edecek şekilde ve aşağıda listelenen fazlar çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

  • 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması

  • 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması

  • 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması

  • 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi

  • 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması

  • 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması

  • 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi

  • 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi

  • 9. Faz: Açık İnovasyon ve İş birliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi

  • 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi

 • İşleyiş: 12 aylık süreçte her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti

 • Süre: 11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 3500 + KDV

 • Destekleme: %50

  • Firmanın, toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

Katma Değer Odaklı İnoSuit (Katma Değer Şampiyonları)

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Katma değeri yüksek ürün ve hizmet odağı olan konularda veya başlıklarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik olup mevcut İnoSuit Programı’nda olduğu gibi inovasyon yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesine ek olarak; katılımcı firmaların inovasyon programlarında daha etkin sonuç almaları için çalışmalar yapılacaktır. Bu kulvara özel olarak gerektiğinde tasarım, markalaşma, dijitalleşme, ihracat potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik konu uzmanlarından da yararlanılacaktır.

 • İşleyiş: Her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti ve gerektiğinde konu uzmanından yararlanılacaktır.

 • Süre: 11+11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 3500 + KDV

 • Destekleme: %50

  • İkinci sene için finansal destek sağlanmayacaktır.

  • Firmanın toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

İnoSuit İhracat Şampiyonları

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Bu kulvarın özel amacı ihracat şampiyonu şirketlerimizin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmaktır. Şirketin faaliyet alanına uygun olarak birden fazla uzman mentorle eşleştirilecektir.

 • İşleyiş: Her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti ve uzman mentor ekibi

 • Süre: 11+11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4 saat 1250 + KDV (1 Mentor)

  • İstanbul Dışı: Aylık 4 saat 950 + KDV (1 Mentor)

 • Destekleme: –

Programın Katılımcı Firmalara Sağlaması Beklenen Çıktılar

 • Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi

 • Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması

 • Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması

 • Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması

 • Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması

 • Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması

 • Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi,

 • Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması

 • İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması

 • İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması

 • İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi

 • Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu

 • Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması

 • Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi

 • Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması

 • İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması

 • Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması

 • İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma

 • Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması

 • Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Programa Katılan Firmaların Yükümlülükleri

 • Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi

 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişmeler, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına raporlamaları

 • Her 3 ayda bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları

 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X