e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Kapasite Artırımına yönelik Mali Destek Programı

Mart 22, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/19/MESLEK kodlu 2019 yılı “İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programını” ilan etmiştir. Destek programının amacı, TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nde imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Hazırlanacak proje başvurularında aşağıda detayları belirtilen asgari ortak ve iştirakçi koşullarının sağlaması gerekmektedir.

Ortaklık Modelleri

Öncelikler:

·         İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi

·         İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi

·         Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019, Cuma (saat: 23.59)

Taahhütnamenin teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2019, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru ve Başvuru Rehberi için: http://www.marka.org.tr/destek/imalat-sanayiine-yonelik-mesleki-egitimin-gelistirilmesi-mali-destek-programi/35

Online başvuru linki: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortaklık Modelleri

Ortaklık Modelleri Başvuru Sahibi Ortak İştirakçiler
Model 1: Mesleki Eğitim Kurumunun Başvuru Sahibi olması ve asgari 1 OSB, Sanayi ve/Veya Ticaret Odasının Ortak olması + 3 Mikro Üzeri Ölçeğe Sahip İşletmenin İştirakçi olması
Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olan ve merkez ya da yasal şubeleri bölgede bulunan veya mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olan:

 • Meslek Yüksekokulları (MYO’lar)
 • Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM’ler)
 • Mesleki ve Teknik Liseleri (MTAL’ler)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Sanayi Odaları
 • Ticaret Odaları
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
Mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 Mikro Üzeri Ölçeğe sahip İşletme (ör. Küçük Ölçekli İşletmeler, Orta Ölçekli İşletmeler, Büyük Ölçekli İşletmeler)
Model 2: OSB, Sanayi ve/veya Ticaret Odasının Başvuru Sahibi olması ve asgari 1 Mesleki Eğitim Kurumunun Ortak olması + 3 Mikro Üzeri Ölçeğe Sahip İşletmenin İştirakçi olması*
Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olan ve merkez ya da yasal şubeleri bölgede bulunan veya mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olan:

 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Sanayi Odaları
 • Ticaret Odaları
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Meslek Yüksekokulları (MYO’lar)
 • Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM’ler)
 • Mesleki ve Teknik Liseleri (MTAL’ler)
Mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 Mikro Üzeri Ölçeğe sahip İşletme (ör. Küçük Ölçekli İşletmeler, Orta Ölçekli İşletmeler, Büyük Ölçekli İşletmeler)

* Mesleki Eğitim Kurumları dışında (OSB, Oda) uygun başvuru sahibi olarak kabul edilen bu modelde diğer kurumların yürüteceği projelerdeki temel çıktıların Mesleki Eğitim Kurumlarında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Not:

·         Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

  • Kâr amacı gütmeyen kuruluş olmak
  • Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olması, merkez ya da yasal şubelerinin bölgede bulunması veya mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olmak
  • Projeye ilişkin faaliyetlerin ilgili kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunmak
  • Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olmak

·         2018 Yılı İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan destek alan yararlanıcılar bu destek programından yararlanamazlar.

 • Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 adet proje başvurusunda bulunabilir.

Öncelikler ve Örnek Proje Konuları

Öncelikler Örnek Proje Konuları
İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi
·         İş gücü piyasası ve meslek analizlerine dayanarak mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi

·         Eğitici personelin sanayiciyle birlikte Ar-Ge ve yenilikçilik konularında ortak projeler geliştirmesi

·         Mesleki eğitim altyapısının sanayiyle iş birliği halinde geliştirilmesi (sanayide yeni teknoloji uygulamalarının yerinde uygulamalı olarak öğrenilmesi vb.)

·         Mesleki eğitim veren kurumlarla imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar arasında iş gücü havuzu oluşturulmasına yönelik iş birliği ve iletişim modellerinin geliştirilmesi

İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi
·         Eğitici personelin eğitimi

·         İş yeri eğitimlerinin etkinliğinin artırılması için mezun ve sanayicinin etkileşimini artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi

·         Mesleki eğitim aşamasında öğrencilerin iş dünyasıyla bağını kurarak girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi

Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi
·         Yenilikçi üretim metotlarına uygun ve imalat sanayiinin taleplerine cevap veren mesleki eğitim altyapısının (sınıf, atölye, laboratuvar, makine-ekipman, eğitim materyalleri vb.) geliştirilmesi

·         Ulusal ve uluslararası mesleki standartlara uygun mesleki eğitim program önerilerinin geliştirilmesi

İşgücü İhtiyacı

İSO İlk 500’de Yer Alan Firmaların Faaliyet Alanları İş Gücü Analiz Raporlarına Göre İmalat Sanayiiye İlişkin Bölgede Açık İş Alanının En Fazla Olduğu Meslek Grupları
·         Ana Metal
·         Demir Dışı Metaller
·         Metalürji
·         Makine ve Ekipman
·         Elektrik ve Elektronik
·         Mekatronik
·         Otomasyon
·         Bilişim
·         Motorlu Kara Taşıtı ve Romörk
·         Diğer Ulaşım Araçları
·         Lojistik
·         Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri
·         Kimya
·         Boya
·         Tekstil Ürünleri
·         Plastik ve Kauçuk
·         Tarım
·         İnşaat
·         Gıda Ürünleri İmalatı
·         Ağaç ve Ağaç ürünleri
·         Cam
·         Enerji
·         Kağıt ve Kağıt Ürünleri
 • Forklift Operatörlüğü
 • Sevkiyat Görevi
 • Plastik Enjeksiyon Üretimi
 • Kaynakçılık
 • Temel İmalat ve Montaj
 • Metal Mamuller Montaj
 • Temel Metal Şekillendirme
 • Konfeksiyon
 • Fındık İşleme

Destek tutarı

·         Toplam gösterge bütçe: 8 milyon TL

·         Proje başına destek tutarı:

  • Üst limiti: 750 bin TL
  • Alt limit: 75 bin TL

·         Destek Oranı:

  • Azami: %90
  • Asgari: %10

Desteklenen harcama kalemleri

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır)

·         Serbest Meslek Makbuzlarında stopaj yapılan gelir vergisi tutarı

·         Yeni olmak kaydıyla Ekipman alımı ve ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) alımı

 • Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri

·         Sarf malzemesi maliyetleri

 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)

·         Taşeron maliyetleri (baskı, basım ve etkinlik organizasyonu vb.)

·         Deneme üretiminin gerektireceği hammadde maliyetleri

·         Belgelendirme maliyetleri

·         Proje uygulaması dahil danışmanlık hizmet alımı maliyetleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)

·         Eğitim hizmet alımı maliyetleri

·         Görünürlük, tanıtım maliyetleri

·         Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)

 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarının 200 bin TL’nin üzerinde olması halinde projelerde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan dış denetim hizmetleri maliyeti
 • Dolaylı maliyetler (Toplam doğrudan maliyetlerin azami %2’si; Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • KDV maliyeti

Proje süresi:

·         Azami 24 ay (asgari 12 ay)

·         Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Proje uygulama yeri: Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Kocaeli Alt Bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her durumda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
 • Başvuru evrakları arasında proje kapsamındaki makina, ekipman, araç ve hizmet alımlarında tutarı 10 bin TL’nin üzerindeki her bir kalem için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) sunulması gerekmektedir. Proforma faturaların, bütçeye kalemler halinde yansıtılmış olması gereken makina-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu mutlaka belirtilmeli ve her bir kaleme ait proforma faturalar kendi içinde ilgili bütçe kalemleri ile ilişkilendirilerek gruplandırılmalıdır.
 • Desteklenen Personel giderleri, net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetleri içermektedir. Destek kapsamında personellere ödenen ücretlerin piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması gerekmektedir.
 • Gündelik giderleri konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde ulaşım giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Görev yerine ulaşmak için yapılan seyahat gideri gündelik giderlerine dâhil edilmemeli; Faaliyet Bütçesinde “2. Seyahat” başlığı altında gösterilmelidir. Yurt içi gündelik giderleri, yürürlükte bulunan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurt dışı gündelik giderleri için, yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulunun Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen mevzuatı dikkate alarak, gündelik miktarı ve gündelik esas alınarak belirlenen konaklama tutarının toplamı toplam gündelik tutarı olarak belirlenebilir. Her durumda, gündelik alacak şahıs proje kapsamında, kendi kurumundan alabileceğinden daha yüksek miktarda gündelik alamaz. Özetle gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Ayrıca, proje uygulama safhasında konaklama için gerçek gider belgesi aranacağından bu belge sunulmadığı takdirde sadece kanundaki çıplak gündelik tutarı, damga ve gelir vergisi gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili kişiye ödenebilecektir. Verilen bilgileri örnek üzerinden açıklamak gerekirse; Kamu kuruluşları dışındaki kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, TSO, kooperatif, OSB, birliklerde gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlendiğinden bu tutarın 3 katı 119,55 TL’dir. Bu durumda 2019 yılı için kamu kuruluşu dışındaki kâr amacı gütmeyenler için de gündelik üst sınırı 119,55 TL’dir. Bu tutara konaklama, yeme içme ve şehir içi ulaşım giderleri de dâhildir. Ancak yararlanıcı ya da ortağın mevcut uygulaması bu tutarın altındaysa yine kendi uygulamasındaki kadar proje bütçesine gündelik yazabilecektir. Kamu kuruluşlarında gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlenmiştir. Bunun 1,5 katı kadarı olan 59,78 TL de konaklama için ödenmektedir. Toplamda kamuda bir günlük gündelik miktarı 39,85+59,78=99,63 TL yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında gündelik üst sınırı 119,55 TL üst sınırın fiilen uygulanamamaktadır. Konaklama bedelini hak edebilmek için de muhakkak belgenin ibrazı gerekmektedir. Konaklama belgesi olmadığı durumlarda aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için ödenebilecek en fazla gündelik tutarı 39,85 TL’dir. “Gündelikler bir kurumun normalde verdiği miktardan yüksek olamaz.” genel kuralı gereği, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için kamuda gündelik tutarı 2019 yılı için 38,75 TL olduğundan, belgesi olmak koşuluyla konaklama dâhil alınabilecek maksimum harcırah( gündelik) miktarı38,75+59,78 = 98,53 TL’dir.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, danışmanlık desteği alınabilir ve ilgili hizmetin maliyeti proje bütçesine yansıtılabilir. Bu aşamada projenin idaresinden sorumlu olacak danışman için araştırma yapılması ve başvuru aşamasında 3 alternatif için özgeçmiş ve fiyat teklifi sunulması zorunludur. Her türlü danışmanlık maliyetleri faaliyet bütçesinin “6. Diğer” başlığı altında gösterilmelidir.  Bununla birlikte hiçbir koşulda proje hazırlığına ilişkin giderler proje bütçesine yansıtılamaz.
 • Dolaylı maliyetler, haberleşme, kira, elektrik, su ve ısınma giderleri, ulaşım giderleri, öngörülmemiş sarf malzemesi giderleri, ofis faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik giderler, ofis mobilyaları, proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan giderler, kanuni veya diğer uygulamalardan kaynaklanan ve proje kalemlerine yansıtılmayan ikincil giderler ile sigorta ve güvenlik giderleri için bütçede götürü bedel cinsinden ayrılan bir maliyet kalemidir.
 • Yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunlar üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya aittir. Yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Genel Sekreter’in gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemeyeceği ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanamayacağı, aksi halde destek miktarının iki katı tutarında Ajansa tazminat ödeyeceği hususu sözleşmede yer alır.
 • Arazi veya bina alımları destek kapsamında değildir.
 • İkincil el ekipman alımı desteklenmemektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Proje Uygulama Rehberi Ek-6 Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberinde tanımlanmıştır.
 • Ajanstan destek almaya hak kazanan kuruluşların sözleşmede belirtilen hesabına %60’a varan ön ödeme yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları haricindeki başvuru sahipleri için, sözleşmeye bağlanacak toplam destek tutarının %10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutarda teminat mektubu (Teminat mektubunun süresi 24 aydan az olamaz) aranmaktadır.
 • Ayni katkılar, bir projenin başvuru sahibi, ortakları ya da iştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya kuruluşlar tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makina ve ekipman katkısıdır. Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı, ortakları ya da iştirakçileri tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş-finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 adet proje başvurusunda bulunabilir.
 • Başvuru evrakları arasında proje kapsamındaki makina, ekipman ve hizmet alımlarında tutarı 10 bin TL’nin üzerindeki her bir kalem için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) sunulması gerekmektedir.
 • Desteklenen Personel giderleri, net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetleri içermektedir. Destek kapsamında personellere ödenen ücretlerin piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması gerekmektedir.
 • Yapım işlerinin proje bütçesinde olabildiğince tek kalem altında ve sade bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Proje hazırlanması aşamasında yapım işleri için belirlenecek bütçe miktarının mümkün olduğunca uygulama projesine yakın olacak şekilde hazırlanan yaklaşık gerçek maliyete göre girilmesi uygun olacaktır.
 • Yapım işi öngörülen projelerde Uygulama Projesi ya da Avan Proje, mahiyetine göre ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özetini (malzeme/metraj ve keşif listesi) içeren maliyet tahmini, Fizibilite raporu, Yapım işlerine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet ya da projenin uygulanmasına elverişli süre için geçerli kira, tahsis vb. hukuki durumunu gösterir belge ile Projenin uygulanması için gerekli olan idari izinlerin alındığı ya da başvurusunun yapıldığını gösterir belge(ler) veya herhangi bir izin gerekli olmadığı durumda ise başvuru sahibi beyanı sunulması gerekmektedir.
 • Gündelik giderleri konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde ulaşım giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Görev yerine ulaşmak için yapılan seyahat gideri gündelik giderlerine  dâhil edilmemeli; Faaliyet Bütçesinde “2. Seyahat” başlığı altında gösterilmelidir. Yurt içi gündelik giderleri, yürürlükte bulunan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurt dışı gündelik giderleri için, yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulunun Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen mevzuatı dikkate alarak, gündelik miktarı ve gündelik esas alınarak belirlenen konaklama tutarının toplamı toplam gündelik tutarı olarak belirlenebilir. Her durumda, gündelik alacak şahıs proje kapsamında, kendi kurumundan alabileceğinden daha yüksek miktarda gündelik alamaz. Özetle gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Ayrıca, proje uygulama safhasında konaklama için gerçek gider belgesi aranacağından bu belge sunulmadığı takdirde sadece kanundaki çıplak gündelik tutarı, damga ve gelir vergisi gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili kişiye ödenebilecektir. Verilen bilgileri örnek üzerinden açıklamak gerekirse; Kamu kuruluşları dışındaki kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, TSO, kooperatif, OSB, birliklerde gündelik üst limiti, 2017 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 37,25 TL belirlendiğinden bu tutarın 3 katı 111,75 TL’dir. Bu durumda 2017 yılı için kamu kuruluşu dışındaki kâr amacı gütmeyenler için de gündelik üst sınırı 111,75 TL’dir. Bu tutara konaklama, yeme içme ve şehir içi ulaşım giderleri de dâhildir. Ancak yararlanıcı ya da ortağın mevcut uygulaması bu tutarın altındaysa yine kendi uygulamasındaki kadar proje bütçesine gündelik yazabilecektir. Kamu kuruluşlarında gündelik üst limiti, 2017 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 37,25 TL belirlenmiştir. Bunun 1,5 katı kadarı olan 55,88 TL de konaklama için ödenmektedir. Toplamda kamuda bir günlük gündelik miktarı 37,25+55,88=93,13 TL yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında gündelik üst sınırı 111,75 TL üst sınırın fiilen uygulanamamaktadır. Konaklama bedelini hak edebilmek için de muhakkak belgenin ibrazı gerekmektedir. Konaklama belgesi olmadığı durumlarda aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için ödenebilecek en fazla gündelik tutarı 37,25 TL’dir. “Gündelikler bir kurumun normalde verdiği miktardan yüksek olamaz.” genel kuralı gereği, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için kamuda gündelik tutarı 2017 yılı için 36,25 TL olduğundan, belgesi olmak koşuluyla konaklama dâhil alınabilecek maksimum harcırah( gündelik) miktarı 36,25+54,38=90,63 TL’dir.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, danışmanlık desteği alınabilir ve ilgili hizmetin maliyeti proje bütçesine yansıtılabilir. Bu aşamada projenin idaresinden sorumlu olacak danışman için araştırma yapılması ve başvuru aşamasında 3 alternatif için özgeçmiş ve fiyat teklifi sunulması zorunludur. Her türlü danışmanlık maliyetleri faaliyet bütçesinin “6. Diğer” başlığı altında gösterilmelidir.  Bununla birlikte hiçbir koşulda proje hazırlığına ilişkin giderler proje bütçesine yansıtılamaz.
 • Dolaylı maliyetler, haberleşme, kira, elektrik, su ve ısınma giderleri, ulaşım giderleri, öngörülmemiş sarf malzemesi giderleri, ofis faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik giderler, ofis mobilyaları, proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan giderler, kanuni veya diğer uygulamalardan kaynaklanan ve proje kalemlerine yansıtılmayan ikincil giderler ile sigorta ve güvenlik giderleri için bütçede götürü bedel cinsinden ayrılan bir maliyet kalemidir.
 • Yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunlar üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya aittir. Yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edilemez ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanılamaz.
 • Arazi veya bina alımları destek kapsamında değildir.
 • İkincil el ekipman alımı desteklenmemektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Proje Uygulama Rehberi Ek-6 Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberinde tanımlanmıştır.
 • Ajanstan destek almaya hak kazanan kuruluşların sözleşmede belirtilen hesabına %60’a varan ön ödeme yapılmaktadır.
 • Ayni katkılar, bir projenin başvuru sahibi, ortakları ya da iştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya kuruluşlar tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makina ve ekipman katkısıdır. Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı, ortakları ya da iştirakçileri tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş-finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Bilgi taleplerinde destek programı kodunun (TR42/19/MESLEK) belirtilmesi gerekmektedir. Proje başvurularının alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar aşağıdaki e-posta adresi ve faks numarasına bilgi talepleri iletilebilir.

e-posta: malidestek@marka.org.tr

Faks: (262) 332 01 45

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X