KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Temmuz 3, 2020
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK, 2020 yılı 2. Dönem 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısını (1507-2020-2) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek olup linki yer alan “Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki” projelere öncelik verilecektir. Proje önerilerinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin yer alıyor olması gerekmektedir.

Öncelikli Teknoloji Alanları: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri: Her bir öncelikli Teknoloji Alanında hangi Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) arasında yer alan projelerin destekleneceği belirtilmektedir. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) hakkında bilgi için: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/teknoloji_hazirlik_seviyeleri_ve_oncelikli_teknoloji_alanlari_ar-ge_ve_yenilik_konulari.pdf

Dikkate alınan diğer hususlar: Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

 • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
 • İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

Son başvuru tarihi: 2 Eylül 2020, Çarşamba (saat: 23.59)

Ön kayıt için son tarih: 10 Ağustos 2020, Pazartesi (saat: 17.00)

Duyuru: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-2-cagrilari

TÜBİTAK’ın ilgili sayfası: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/cagri-1507-programi-2020-2-cagrisi

Online başvuru sistemi: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

Dokümanlar:

Tanımlar:

Tanım Açıklama
Kuruluş/Firma KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri
Kuruluş Yetkilisi Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK’a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcileri
Proje Yürütücüsü Destek için başvurulan projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan kuruluş personeli
Proje Mali Sorumlusu Projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan (ayrı bir kişi belirlenmedikçe bu görevi proje yürütücüsü yüklenir) kişi
Grup Yürütme Kurulu (GYK) TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı altında faaliyet gösteren teknoloji gruplarının her biri için oluşturulan grup yürütme kurulu

Kimler başvurabilir?

KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

 • Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az 2’si ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk 5 projesi desteklenir. TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında değerlendirme sürecinde olan proje sayısı ile destek kararı verilmiş proje sayısı toplamı beş olan kuruluş yeni bir başvuru yapamaz. Ancak, değerlendirme süreci devam eden proje önerilerinden en az birinin desteklenmesi uygun bulunmaz ise, en az 2’si ortaklı başvuru olma koşulunu da sağlamak kaydıyla yeni bir proje başvurusunda bulunabilir.
 • Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.
 • 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların Üçüncü Aşama Proje Başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvuru sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.
 • Ortaklı Başvurular:
  • Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır. Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında ayrı ayrı destekleme yapılır.
  • Bu programa ortak olarak sunulan projelerde yer alan, her bir Kuruluşun yukarıdaki tüm koşulları sağlamaları gerekir.
  • Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için, kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir. Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.
  • Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.
  • Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir ve ödeme bildirimi ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.
  • Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme ile ortak sunulan projenin desteklenmeye devam edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda destekleneceğine ilişkin karar verilir.

Desteklenen Ar-Ge faaliyetleri: Destek sağlanacak projelerin aşağıda listelenen aşamalardan tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

Proje uygulama süresi:

 • Azami 18 ay
 • Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılması kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje destek süresi 18 ayı geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla %25’i oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, %25 artış oran kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

Destekleme: Proje bazında destek tutarı üst limiti 600 bin TL’dir (Destek tutarı üst limiti hakkında bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami).

Gider Kalemi Detaylar Destekleme Oranı
Personel
 • Program kapsamında desteklenen projelerin faaliyetlerinde görevli personelin giderleri, yararlanıcı Kuruluş tarafından ortalama aylık maliyetle beyan edilir. Proje Personel Ortalama Aylık Maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınır.
  • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Kanunda yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşviki” ile “Sigorta Primi Desteği”, ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin “Gelir Vergisi İstisnası” ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin “Gelir Vergisi İstisnası” çerçevesinde kuruluşların Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli için sağlanan destek, teşvik ve istisnalar proje personel maliyetine dâhil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez.
  • Proje kapsamında, destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar düşürülmeden TÜBİTAK’a beyanda bulunulur. Destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda ise, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar, faydalanılmış gibi hesaplanarak bulunan tutar düşürüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulur.
 • Destek tutarı üst limiti: İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin Ortalama Aylık Maliyetinin aşağıda belirtilen sınırlamaların altında olduğu durumlarda, beyan edilen personele ait Ortalama Aylık Maliyeti, desteklemeye esas harcama kapsamının belirlenmesinde dikkate alınır. Proje personelinin eğitim durumunun proje süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre “Ortalama Aylık Maliyete” uygulanan sınırlama değiştirilir.
  • Doktora derecesine sahip proje personeli için ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 12 katı
  • En az lisans mezunu proje personeli için:
   • lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla ise ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı
   • lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan az ise ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 6 katı
  • Ön lisans mezunu olan proje personeli için ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı
  • Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeli içini dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı
%75
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın alımı
 • Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar proje faaliyetleri sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise proje süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.
 • Proje kapsamında seri üretimine yönelik ekipman alımı desteklenmemekle birlikte Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları, “maliyet x %40” şeklinde belirlenir. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.
 • Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.
 • Sadece Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak olan alet/teçhizatın firmanın diğer Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak olduğu durumlarda oransal destekleme uygulaması yapılmaz, bu alet/teçhizat, proje için gerekliliği değerlendirilerek, doğrudan destek kapsamına alınır.
 • Kuruluş tarafından yurt dışından alımı yapılan alet/teçhizat/yazılım ve malzeme giderlerine ait harcama ve gider belgesinin düzenleme tarihinin proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar olması ve söz konusu alımın projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi şartıyla, bu harcama ve giderler de desteklenir.
%75

(Seri üretimde de kullanılabilecek nitelikteki ekipman için %40 veya %25)

(Yerli Malı Belgeli Alet, Teçhizat, Yazılım için ilave %15)

Malzeme ve Sarf giderleri
 • Kuruluş tarafından yurt dışından alımı yapılan alet/teçhizat/yazılım ve malzeme giderlerine ait harcama ve gider belgesinin düzenleme tarihinin proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar olması ve söz konusu alımın projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi şartıyla, bu harcama ve giderler de desteklenir.
%75
Ar-Ge Danışmanlık ve Hizmet alımları
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, Özel Sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri İle Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.
 • Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımları, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamının azami %20’si olabilir.
%75
Ekonomik Fizibilite Raporu hizmet alımı
 • Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet desteklenmektedir. Ekonomik Fizibilite Raporuna ait harcama ve gider belgesinin düzenleme tarihinin proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar olması ve söz konusu alımın projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi şartıyla, bu harcama ve giderler de desteklenir.
 • Destek tutarı üst limiti: 20 bin TL
 • Belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olan Ekonomik Fizibilite Raporuna ait maliyetler desteklenecektir.
%75
Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri
 • AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatılması için alınan danışmanlık hizmeti desteklenebilir. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur.
 • Destek tutarı üst limiti: 10 bin TL
%75
Seyahat
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek kapsamındadır.
%75
Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/SMM_YMM/2020_ucret_tarifesi_ek.pdf Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.
 • Desteklenen projenin son dönemine ait mali raporun, denetim, inceleme ve tasdiki Yeminli Mali Müşavir tarafından dönemi takip eden 3 ay içerisinde yapıldığından, mali raporun Yeminli Mali Müşavir değerlendirmesi ve tasdikine ait harcama ve gider belgeleri, projenin destek bitiş tarihinden sonra düzenlenmiş olsa dahi son dönem mali rapor içinde sunulur ve destek kapsamına alınır.
%75
Otomasyon Teknoloji veya Yöntemlerinin kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde desteklenen giderler
 • Otomasyon teknoloji veya yöntemlerinin kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde, proje özelinde yapılacak değerlendirmenin gerektirdiği farklılıklarla birlikte, destek kapsamının oluşturulmasında aşağıdaki yaklaşım esas alınır:
  • Personel, seyahat, danışmanlık ve hizmet alımı ile yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılacak işlere yönelik giderler destek kapsamına alınır.
  • Geliştirilen sürecin denenmesi amacıyla, asgari miktarda malzeme giderleri ile test yazılım ve donanımı destek kapsamına alınır.
  • Geliştirilen süreç içinde yer alan alet, teçhizat veya sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler destek kapsamına alınır.
 
Desteklenmeyen giderler
 • KDV
 • Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları
 • Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri
 • Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri
 • Patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri
 • Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler
 • Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi
 • Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri
 • Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri
 • Konaklama giderleri
 • Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri
 • Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri
 • Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler
 • Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı
 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri (Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak bu kapsamda desteklenecek giderler olabilir.)
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri (Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak bu kapsamda desteklenecek giderler olabilir.)
 • Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler
 • Ofis, depo, stant kira giderleri
 • İnşaat ve tesisat giderleri (Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak bu kapsamda desteklenecek giderler olabilir.)
 • Kırtasiye giderleri (Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak bu kapsamda desteklenecek giderler olabilir.)
 • CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderler
Transfer Ödemesi (Ön Ödeme)
 • Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir. Transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini geçemez.
 • Transfer ödemesi işlemlerinde, talep edilen ilk transfer ödemesinin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminat süresi, transfer ödemesine ilişkin talep ve değerlendirme, ödeme ve mahsup süreçleri, transfer ödemesinin amacı dışında kullanımı, teminat iade süreci ve diğer tüm hususlar Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtildiği şekilde uygulanır.
 • Proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Proje kapsamındaki alacaklarını devreden (temlik eden) kuruluş transfer ödemesi (ön ödeme) başvurusunda bulunamaz. Transfer ödemeleri temlik edilemez. Proje destek bitiş tarihine 6 aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmaz. Teminat olarak gösterilebilecek değerler aşağıda belirtilmektedir.
  • Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları
  • Mevzuatında kredi kefaleti vermekle görevlendirilen kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kefalet mektubu ya da kefalet senedi (KGF Kefalet Mektubu)
  • Kuruluş tarafından düzenlenen senet
   • Proje bazında en fazla 150.000 TL’ye kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.
   • Kuruluşa aynı anda tek bir projesi için senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.
   • Senet karşılığı transfer ödemesi mahsup işlemi tamamlandıktan sonra varsa kuruluşun diğer projesi için de senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.
   • Senet karşılığı transfer ödemesinin, en fazla 2 dönemde mahsup edilmesi gerekir.
   • Senet karşılığı transfer ödemesi mahsubu tamamlanan kuruluşların aynı projesi için yukarıda belirtilen teminatlar karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.
   • Proje kapsamında yapılacak transfer ödemesi, destek kapsamına alınan proje bütçesinden veya destek kapsamında kalan proje bütçesinden fazla olamaz.
   • Yukarıda belirtilen teminatlar karşılığı transfer ödemesi almış kuruluşun aynı projesi için senet karşılığı transfer ödemesi yapılmaz.
   • Desteklenen herhangi bir projesinde senet karşılığı transfer ödemesi almış olmasına rağmen mahsup sonrası kalan tutarı ödememiş kuruluşlar ile senet karşılığı transfer ödemesini proje faaliyetleri dışında kullandığı tespit edilen kuruluşların projelerine tekrar senet karşılığı transfer ödemesi yapılmaz.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Zorunlu olmamakla birlikte Öncelikli Teknoloji Alanlarına yönelik projelere öncelik verileceği için bu alanlarda hazırlanmış proje tekliflerinin desteklenme ihtimali daha yüksektir. Öncelikli Teknoloji Alanlarına yönelik projelerde hangi Teknoloji Hazırlık Seviyelerini (THS’ler) kapsayan projelerin destekleneceği hususuna dikkat edilmelidir.
 • Proje önerilerinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin yer alıyor olması gerekmektedir.
 • Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım vb. taşınırlar kuruluşa aittir.
 • Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe desteklenen Kuruluşun tasarrufuna devredilir.
 • Desteklenen Kuruluşlarca projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başvurusunu yapan kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, bu hususu TÜBİTAK’a, işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip eden otuz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
 • Kuruluşun, kuruluş yetkilisinin, proje yürütücüsünün adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi, kuruluş yetkilisinin veya proje yürütücüsünün değişmesi, kuruluş unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik, banka bilgilerinin değişmesi hallerinde kuruluş on beş gün içerisinde, TÜBİTAK’ı bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk kuruluşa aittir. Söz konusu değişiklik bildirimlerinin sadece PRODİS üzerinden yapılması istenebilir.
 • Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.
 • Proje destek başlangıç tarihi, proje önerisinin PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.TÜBİTAK projenin değerlendirme süreci sonucunda desteklenen faaliyetleri dikkate alarak proje destek başlangıç tarihini ve süresini değiştirebilir.

Değerlendirme süreci:

 • Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır. Proje önerisinin, gereken içerikte ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulduğu tarihten Grup Yürütme Kurulu’nda (GYK) görüşülmesine kadar geçen sürenin 60 gün olması hedeflenir.
 • Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın (hakemsiz değerlendirme ile) reddedilir.
  • Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
  • Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
  • Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
  • Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar gibi altyapı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
  • Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.
  • Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar sunulmuştur.
  • Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde bilgi sunulmuştur.
 • Hakem değerlendirmesi sonrasında yukarıda belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.
 • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 50 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.
 • Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.
 • İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.
  • Geçmiş desteklenen projelerin ticarileşme performansı
  • Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması
  • Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması
 • Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile kuruluş/kuruluşlar arasında sözleşme imzalanır. Ortak projelerde, Muhatap Kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler Kuruluş tarafından karşılanır. Kuruluş tarafından imzalanan sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanması ile kuruluş tarafından projeye ilişkin sunulan AGY301 işleme alınır. Sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK’ın imza tarihi esas alınır. Ancak sözleşme proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer. TÜBİTAK tarafından hazırlanarak destek karar bildiriminde verilen süre içinde kuruluşa iletilen proje sözleşmesinin kuruluş tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a ulaştırılması zorunlu olup proje sözleşmesinin verilen süre içerisinde gönderilmemesi halinde TÜBİTAK destek kararını iptal edebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebiletisim.htm

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X