e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destek. Çağrısı

Şubat 2, 2021
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK, Üniversitelerde, Araştırma Kurumlarında ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB’ler) geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı 1. Dönem “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nı (1702 Patent Lisans – 2021–1) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında bir “Müşteri Kuruluş” ile en az bir “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun” ortak başvuruları kabul edilecektir. Çağrı kapsamında Müşteri Kuruluşun, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderleri desteklenecek olup destek ödemesi, Müşteri Kuruluşa yapılacaktır. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından Müşteri Kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahip olması gerekir.

Not: Başvurularda lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerleme raporlarının sunulması gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun %100 hisse sahibi olduğu iştirak şirketi statüsündeki “Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD)” patent değerlemesi hizmeti vermektedir.

https://www.turksmd.com.tr/sinai-mulkiyet-varliklarinin-degerlemesi-hizmeti-79

2020 yılı 1. Dönem çağrısında başarılı olan projeler: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/patent_lisans_desteklenen_liste_0.pdf

Ön kayıt başvuruları için son tarih: 19 Nisan 2021, Pazartesi (saat: 17.30)

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınmaya başlaması: 15 Mart 2021, Pazartesi

Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2021, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1702-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi-1702-patent-lisans-2021-1-acildi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1702_patentlisans_2021_1_210122.pdf

Online başvuru sistemi: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Müşteri Kuruluş

Teknoloji sağlayıcı kuruluş/kuruluşların hak sahibi olduğu ve ulusal ve/veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri teknoloji transferi sözleşmesi çerçevesinde lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ürün/süreç/hizmet üretmeyi ve/veya geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi

Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş

Yükseköğretim kurumu, araştırma altyapısı, kamu kurumu, kamu araştırma merkezi/enstitüsü, teknoloji transfer ofisi veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketi niteliğinde olup teknoloji transferi sözleşmesi çerçevesinde hak sahibi olduğu patent/patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile müşteri kuruluşa aktaran kuruluş

Teknoloji Transferi Sözleşmesi

Teknoloji sağlayıcı kuruluş ve müşteri kuruluş arasında imzalanan, proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan; projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların kullandırılması veya devredilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşme

Teknoloji Transfer Ofisi

07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketi veya yükseköğretim kurumu bünyesinde teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütüldüğü birim veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesindeki birim

Araştırma Altyapısı

6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; yükseköğretim kurumları bünyesinde yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)

Müşteri kuruluşun proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama programını içeren taahhüt

Kimler başvurabilir?

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve bir veya daha fazla Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ortak olarak başvurabilir.

  • Müşteri Kuruluş: “Tanımlar” kısmında belirtilen tanıma uyan Sermaye Şirketleri

  • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş: “Tanımlar” kısmında belirtilen tanıma uyan;

   • Yükseköğretim Kurumları

   • Araştırma Altyapıları

   • Kamu Kurumları

   • Kamu Araştırma Merkezi/Enstitüleri

   • Teknoloji Transfer Ofisleri

   • 4691 sayılı Kanun’a göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Sermaye Şirketleri

  • Başvuruda birden fazla Müşteri Kuruluş olamaz.

  • Birden fazla Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş proje ortağı olabilir.

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’e göre ilişkili kişi olarak nitelendirilen kuruluşların ortak başvurusu kabul edilmez. Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sermayesine ortak oldukları bir müşteri kuruluşla beraber ortak proje başvurusu sunamazlar.

Proje Önerisinin ekinde sunulması gereken belgeler

 • Patent Özet Tablosu

 • Teknoloji Transferi Sözleşmesi

 • Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)

 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin Tescil Belgeleri

 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin Araştırma Raporları (tescil edilmemiş patentler için)

 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin Değerleme Raporları

Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) arasında kurulacak işbirlikleri sonucu oluşması beklenen çıktılar

 • Yükseköğretim Kurumları, Araştırma Altyapıları, Kamu Kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ve Erken Aşama Teknoloji Şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin katma değeri yüksek ürün, hizmet ve süreçlere dönüştürülmek üzere sanayiye aktarılmasının kolaylaştırılması

 • Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin Yükseköğretim Kurumları, Araştırma Altyapıları, Kamu Kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ve Erken Aşama Teknoloji Şirketlerinin bilgi birikiminden yararlanmasının sağlanması

 • Farklı paydaşlar tarafından kamu kaynakları ile gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri ile ortaya çıkan teknolojilerin bir araya getirilmesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu bütüncül çözümlerin geliştirilmesi

 • Teknoloji Transfer Ofislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

Destekleme

Gösterge Bütçe

30 milyon TL

Proje Bütçesi Üst Limiti

2 milyon TL

Desteklenen Gider Kalemleri ve Destekleme Oranı

 • Çağrı kapsamında Müşteri Kuruluşların Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler ile transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları desteklenecektir.

 • Genel Destek Oranı Üst Sınırı: Program bazında destek ödemesi, Müşteri Kuruluşa yapılacaktır.

  • Büyük Ölçekli Kuruluşlar: %60

  • KOBİ’ler: %75

 • Müşteri Kuruluşa ödenebilecek maksimum destek tutarı proje sözleşmesinde belirtilir. Projenin son dönemi dışındaki dönemlerde müşteri kuruluşa ödenecek destek tutarı, proje sözleşmesinde belirtilen destek tutarı üst sınırının %25’ini geçemez. Dönemsel olarak hesaplanan destek tutarının, proje sözleşmesinde belirtilen destek tutarı üst sınırının %25’ini geçmesi durumunda fazla tutar takip eden dönemde Müşteri Kuruluşa ödenir.

 • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun Müşteri Kuruluşa düzenleyeceği faturanın üzerinde proje numarası ve patent numarası belirtilmelidir. Ayrıca işin açıklaması (patent devir bedeli, patent lisans bedeli, eğitim, danışmanlık hizmeti) fatura üzerinde belirtilmelidir.

Desteklenen Gider Kalemleri

Proje kapsamında Lisanslanan veya Devredilen Patentler için yapılan hizmet alımları (her bir patent için ayrı olarak hesaplanır; aynı buluş için farklı ülkelere yapılan başvurular tek patent olarak değerlendirilir)

 • Temel Destek Oranı: %25

 • Destek Oranını artıran unsurlar:

  • Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir. (Destek süresi içerisinde Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğini yitirmesi durumunda, takip eden dönemlerde KOBİ niteliğine istinaden ilave destek sağlanmaz.)

  • Müşteri Kuruluşun EK-1’de yer alan Yüksek Teknoloji Sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin EK-1’deki Yüksek Teknoloji IPC Sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir. (Bu kapsamda destek oranına %15 ilave yapılması hususu Panel tarafından değerlendirilir ve Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Kurulu (GYK) tarafından karara bağlanır.)

  • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde EK-2’de belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

  • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.

 • Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az 2 patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı Eğitim ve Danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderleri

  • Büyük Ölçekli Kuruluşlar: %60

  • KOBİ’ler: %75

 • Dönem içinde destek kapsamına alınan Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti tutarı, ilgili dönemde destek kapsamına alınan toplam tutarın %25’ini geçemez.

Ön Ödeme

Müşteri Kuruluş, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi hükümlerine göre teminat karşılığında Ön Ödeme talebinde bulunabilir. Müşteri kuruluşa aktarılacak Ön Ödeme, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini ve 500.000 TL’yi geçemez.

Destek Dönemi ve İzleme Dönemi

Destek Dönemi

 • Azami 60 ay (Proje sözleşmesinde belirtilen destek süresi, toplam proje süresi 60 ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus %25 oranında artırılabilir.)

 • Proje kapsamında gerçekleştirilen teknoloji transferinin etkin biçimde izlenebilmesi için asgari proje süresi 24 ay olarak belirlenmelidir.

İzleme Dönemi

 • Bu Çağrı çerçevesinde desteklenen projeler, 1 Temmuz – 30 Haziran tarih aralığını kapsayan dönemlerde izlenecektir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, projenin öngörülen hedefe göre ilerleme durumu, müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan Teknoloji Transferi Sözleşmesine uygun olarak yaptığı alımlara ilişkin giderler, Dönem Raporları ile TÜBİTAK’a sunulur.

 • Dönem Raporu ve projenin son döneminde hazırlanan Sonuç Raporu, dönem bitiş tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur. Dönem raporunda aşağıdaki belgeler istenir:

  • Teknik Rapor

  • YMM Raporu

  • Gider Formları

 • Dönem raporu, TÜBİTAK tarafından belirlenen izleyici veya izleyiciler tarafından Müşteri Kuruluş yerinde ziyaret edilerek değerlendirilecektir. Desteklemeye esas harcama tutarı Grup Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

 • Kuruluşlar tarafından müşterek olarak hazırlanan ve Müşteri Kuruluş tarafından TÜBİTAK’a sunulan Dönem Raporu ve İzleyici Raporu Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Kurulu tarafından incelenecektir.

 • Grup Yürütme Kurulu (GYK), projedeki gerçekleşmelerin Proje Sonuçları Uygulama Planı’ndan (PSUP) önemli ölçüde geride kaldığını değerlendirmesi durumunda ilgili dönem için Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve Müşteri Kuruluşa bu Çağrı kapsamında destek ödemesi yapılmamasına karar verebilir. Takip eden dönemde Grup Yürütme Kurulunun (GYK) proje faaliyetlerinin PSUP’a uygun sürdürüldüğünü değerlendirmesi durumunda bir önceki dönemde ödenmeyen destek tutarları Müşteri Kuruluşa ödenir.

Değerlendirme Kriterleri

Kriterler

Alt Kriterler

Projenin Teknolojik ve/veya Teknik Yeterliliği

 • Pazar fırsatı

 • Değer önerisi

 • Rakip teknolojilere göre avantajı(ları)

Projenin Yapılabilirliği

 • İş modeli

 • Teknolojik gelişim planı

 • Müşteri Kuruluşun teknoloji ticarileştirme ve özümseme kapasitesi

Projenin Etkisi

 • Ekonomik fizibilite

 • Teknolojinin sosyal faydası

 • Teknolojinin çevreye ve canlılara faydası

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Destek başlangıç tarihi olarak 1 Temmuz 2021 öngörülmüştür.

 • Proje önerisi ekinde sunulması gereken belgelerden eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekir.

 • Müşteri Kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin hak sahibi aşağıda belirtilen durum haricinde Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olmalıdır. Müşteri Kuruluşun kısmen hak sahibi olduğu patentler için de proje başvurusu yapılabilir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentin birden fazla hak sahibi varsa, aşağıda belirtilen durum haricinde hak sahiplerinin tamamı proje başvurusunda ortak olarak yer almalıdır.

  • Yükseköğretim Kurumları ile ilişkili olan Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşlar, ilgili kurumunun öğretim elemanları ve öğrencilerinin hak sahipliğindeki patentlerin lisanslanması ya da devredilmesi amacı ile bu Program’a başvurabilir. Bu durumda patent başvuru sahibi ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş arasında imzalanan sözleşmenin kopyası ayrıca proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulur. Ancak projeye konu patentin hak sahibi öğretim elemanlarının ve öğrencilerin veya bunların birinci dereceden akrabalarının müşteri kuruluşun ortağı olması veya bu kişilerin müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alması durumlarında proje değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

  • Çağrı kapsamında ticarileştirilmesi için proje başvurusu yapılan Patente dair hak sahipliği üniversiteye aitse proje ortağı Üniversite olmalıdır. Öğretim elemanlarının serbest buluşları için TTO ile başvuru sahibi arasında sözleşme olması durumunda TTO proje ortağı olabilir.

 • Teknoparkta faaliyet gösteren ve patenti bulunan bir firma ile Üniversitenin ortak ticarileştirme faaliyeti de destek kapsamında olup bu tür lisanslamalarda destek oranı artırılacaktır.

 • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından Müşteri Kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahip olması gerekir. Proje başvuru tarihi itibarıyla 10 yıldan az koruma süresine sahip patentler, Teknoloji Transferi Sözleşmesine göre Müşteri Kuruluşa lisanslansa veya devredilse bile bu patentler için Müşteri Kuruluşa destek sağlanmayacaktır.

 • Program kapsamında Müşteri Kuruluşa TÜBİTAK tarafından aktarılacak tutar, hem lisansın sabit maliyeti (lump – sum) hem de dönem içi satışlara bağlı olarak hesaplanan royalty değerleri dikkate alınarak hesaplanabilecektir. Sadece sözleşmede belirtilen proje başlangıç tarihinden sonraki ödemeler destek kapsamında değerlendirilebilir.

 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerlemesine ilişkin analiz proje önerisi ekinde sunulmalıdır. Bu analiz Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve/veya Müşteri Kuruluş tarafından yapılabileceği gibi kuruluşlar üçüncü şahıslardan temin ettikleri değerleme raporlarını da proje önerisi ekinde sunabilirler.

 • Grup Yürütme Kurulu (GYK), projedeki gerçekleşmelerin Proje Sonuçları Uygulama Planından (PSUP) önemli ölçüde geride kaldığını değerlendirmesi durumunda ilgili dönem için Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve Müşteri Kuruluşa bu Çağrı kapsamında destek ödemesi yapılmamasına karar verebilir. Takip eden dönemde Grup Yürütme Kurulunun (GYK) proje faaliyetlerinin Proje Sonuçları Uygulama Planına uygun sürdürüldüğünü değerlendirmesi durumunda bir önceki dönemde ödenmeyen destek tutarları Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve Müşteri Kuruluşa ödenir.

 • Patentin sadece Türkiye’de tescilli olması ya da Türkiye’de kullanılacak olması başvuruya engel değildir.

 • Desteğe konu edilecek patentlerin tescilli olması tercih sebebidir. Araştırma Raporu gelmiş olan patentler ile de başvuru yapılabilecektir. Destek süresi içerisinde bu patentlerin tescil olması durumunda, proje başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere geriye dönük devir/lisans bedellerine ilişkin destek tutarı Müşteri Kuruluşa ödenecektir.

  • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve Müşteri Kuruluş, proje kapsamında devredilen veya lisanslanan patentler için ilgili patent kurumu nezdinde yapılması gereken tescil işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Üçüncü şahısların bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmesi durumunda sorumluluk müşterek olarak Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ve Müşteri Kuruluşa aittir.

 • Çağrının amacı henüz ticarileşmemiş patentli teknolojileri uygulamaya dönüştürmek olduğu için başvuru ile beraber sunulan lisans anlaşmaları tercih sebebi olacaktır.

 • Program kapsamında ticarileştirilmesinin desteklenmesi beklenen patentin TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. kamu kurumlarının desteklemesi sonrası ortaya çıkan bir ürün olması koşulu bulunmamaktadır.

 • Müşteri Kuruluş, desteklenen proje kapsamında devraldığı patentleri, proje süresi içerisinde başka bir kurum ya da kuruluşa devredemez, inhisarî veya gayri inhisarî olarak başka bir kuruluşa lisanslayamaz.

 • TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesinden ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ile Müşteri Kuruluş ve bu kuruluşlar ile diğer üçüncü şahıslar arasında oluşabilecek ihtilafların çözümünden sorumlu değildir.

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereği devredilen veya lisanslanan patentlerden elde edilen gelirden buluş sahiplerine verilecek payın ödenmesi Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun sorumluluğundadır.

 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin buluş sahiplerinin kendilerinin veya birinci derece akrabalarının Müşteri Kuruluşun ortağı olması durumunda, Müşteri Kuruluş Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun buluş sahiplerine ödeyeceği tutarı düşerek TÜBİTAK’a gider beyanında bulunur.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

Esra Yardımoğlu

Tel: (312) 298 93 50

e-Posta: esra.yardimoglu@tubitak.gov.tr

Fatih Mert Çiftçi

Tel: (312) 298 94 11

e-Posta: mert.ciftci@tubitak.gov.tr

Hamdi Aksu

Tel: (312) 298 94 10

e-Posta: hamdi.aksu@tubitak.gov.tr

Hamit Taş

Tel: (312) 298 95 08

e-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr

Onur Ülgen

Tel: (312) 298 96 93

e-Posta: onur.ulgen@tubitak.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X