e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması

Ekim 31, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), 20. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasını (SENVER – 20) ilan etmiştir. Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Yarışma “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” ve “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” adlı iki ana kategoride düzenlenmektedir. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubu, belirtilen kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmelerin başvurularına açık olup EVET grubunda ise ödül alacak endüstriyel işletmeler, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) Enerji Verimliliği Portalı veri tabanında kayıtlı işletmeler arasından doğrudan belirlenecektir.

Kategoriler:

Geçmiş yıllarda ödül alan firmalar:

·          2017: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Sanayide%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Proje%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

·          2016: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Sanayide%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Proje%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

·          2015: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Sanayide%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Proje%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

·          2014: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2014%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Sanayide%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Proje%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

·          2013: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2013%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Sanayide%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Proje%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

·          2012: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2012_sanayi_en_ver_odul.doc

·          2011: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/2011_Sanay%C4%B1_Sekt%C3%B6r%C3%BC%20_EnVer_Proje_Yarismasi.doc

·          2010: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/SENVER_Odul_2010.doc

·          2009: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/SENVER_Odul_2009.doc

 

Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2019, Cuma (mesai sonuna kadar)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: https://www.enerji.gov.tr//File/?path=ROOT%252f1%252fDocuments%252fBakanl%25c4%25b1k%2bDuyurular%25c4%25b1%252fSanayide_Enerji_Verimliligi_(SENVER_20)_Proje_Yarismas%25c4%25b1_Usul_ve_Esaslari.pdf&version1%2c00

Yarışma kategorileri

Kategori Detaylar
Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri
 • Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak 01/01/2018 tarihinden sonra tamamladıkları projelerin başvurularına açıktır.
 • Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılır.
 • Başvuru yapacak işletmelerin 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirme veya Enerji Yönetim Birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.
 • Endüstriyel işletmeler, enerji tüketim düzeylerine göre bu kategorinin kendilerine uyan 3 alt-kategorisinden biri kapsamında başvuru yapabilirler. Her bir alt kategoride en başarılı 3 projenin sahibi olan endüstriyel işletmelere ödül verilecektir.
  • KATEGORİ 1: 500 – 1.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu
  • KATEGORİ 2: 1.001 – 50.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu
  • KATEGORİ 3: 50.001 TEP ve üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu
 • Değerlendirme Kriterleri:
  • Toplam tasarruf miktarı
  • Toplam tasarruf oranı (Tasarruf Miktarı/Fabrika Toplam Enerji Tüketimi)
  • Ekonomiklik (Geri Ödeme Süresi, TEP tasarruf başına toplam yatırım miktarı vb.)
  • Enerji yönetimi uygulamaları
  • Yaygınlaşma özelliği
  • Özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği
 • Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için Ek-1’de verilen DF’nin “Proje Bilgileri” bölümü ayrı ayrı doldurulur.
 • Daha önceki yıllarda (mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve/veya Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü tarafından) düzenlenmiş olan proje yarışmalarında Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.
Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)
 • Ödüle hak kazanan işletmeler, aşağıdaki kriterleri sağlayan ve Enerji Verimliliği Portalı kayıtları esas alınmak suretiyle enerji yoğunluğunu en fazla azaltan işletmeler arasından belirlenecektir:

o    Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı olmak

o    Enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli olarak gönderiyor olmak

o    Ek-3’de belirtilen alt sektörlerde faaliyet gösteriyor olmak (faaliyet gösterilen alt sektörde en az 20 endüstriyel işletmenin kaydının bulunması)

 • EVET grubunda ödül verilecek endüstriyel işletmeler Enerji Verimliliği Portalı veri tabanına kayıtlı kapsamiçi endüstriyel işletmeler arasından doğrudan EVÇED  tarafından belirleneceğinden, bu grupta yarışmaya katılım için ayrıca başvuru yapılmayacaktır.
 • Değerlendirmelerde İşletmelerin 2010 – 2018 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır. 2010 – 2014 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji yoğunluğu olarak alınır. 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik  ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

Ödüller

 • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisi için her bir alt grupta en başarılı 3 projenin sahiplerine ödül plaketi verilecektir. Başvuru sayısı 2’den az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin 2’yi aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.
 • EVET kategorisinde Ek-3’de listelenen sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu azaltma oranına sahip birer endüstriyel işletmeye ödül verilecektir.
 • Değerlendirme Jürisi her grupta birer adet Jüri Özel Ödülü verme hakkına sahiptir.
 • Ödül alan işletmeler, EVÇED tarafından internet sitesinde duyurulacaktır.
 • Ödül Töreni: Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım plaketleri ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.
 • EVÇED, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2020 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri  bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler EVÇED’in veya EVÇED’in görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.
 • Ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler tarafından hazırlattırılarak ödül töreninden en az 10 iş günü öncesinde EVÇED’e iletilen, ilgili endüstriyel işletmenin ödül aldığı konu ile ilgili çalışmaları içeren, azami beş dakikalık filmler ödül töreninde ve EVÇED’in tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

F. Oytun Bayraktaroğlu

Tel: (312) 212 64 20 – 6987

Faks: (312) 222 57 60

Serdar Bayram

Tel: (312) 212 64 20 – 7800

Faks: (312) 222 57 60

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X