e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Sipariş Ar-Ge Proje Destek Çağrısı

Şubat 15, 2021
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK, Müşteri Kuruluşların teknolojik ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılı 1. Dönem Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısını (çağrı kodu: 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021 – 1) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında Proje çıktısının Müşteri Kuruluş veya Tedarikçi Kuruluş (Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş) tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının bir veya daha fazla sayıda Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması bulunmamakta olup tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar Araştırması ve Teknik Yapılabilirlik İncelemesinin de sunulması gerekmektedir. Desteklenen Projelerde, Tedarikçi Kuruluşun(ların) giderleri, hem TÜBİTAK hem de Müşteri Kuruluş tarafından müşterek olarak karşılanacaktır. Başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Uygun işbirliği türleri:

 • Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilecek ürünlerin veya ürün parçalarının geliştirilmesi

 • Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak süreç, makine, ekipman vs.’nin geliştirilmesi (Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak süreç, makine, ekipman vb.’nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması gerekmektedir.)

2020 yılı 1. Dönem çağrısında başarılı olan projeler: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/siparis_ar-ge_desteklenen_projeler.pdf

Ön kayıt başvuruları için son tarih: 12 Nisan 2021, Pazartesi (saat: 17.30)

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınmaya başlaması: 22 Şubat 2021, Pazartesi

Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2021, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-1707-siparis-ar-ge-2021-1-acildi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1707_siparis_ar-ge_2021-1_cagri_dokumani.pdf

Online başvuru sistemi: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Müşteri Kuruluş

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Tedarikçi Kuruluş(lar)

Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi ya da şirketleri

İşbirliği Sözleşmesi

Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş/Kuruluşlar arasında imzalanan, proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan; projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda, bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşme

Ekonomik Fizibilite Raporu

Proje önerisinin ekinde verilen ve proje çıktısının teknik fizibilitesini, pazar araştırmasını, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından beklenen etkisini, üretim, satış ve pazarlama stratejilerini, varsa ilave yatırım planını yıllara göre satış hedeflerini ve karlılık projeksiyonu gibi bilgileri içeren doküman

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması

Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge çalışmaları yürüterek proje çıktısını geliştirdiği ve bu kapsamdaki giderlerinin desteklendiği süre

Ticarileşme Planı

Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde sunulan ve proje çıktısının ticarileşmesi için yapılmış ve yapılacak çalışmalara dair açıklamaları ve planları içeren belge

Ticarileşme Aşaması

Proje sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinin ve ticarileşme sürecinin takibi amacıyla kullanılan süre

Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş

Proje ortaklarının başvuru aşamasında belirleyeceği ve projenin ticarileşme aşamasının ana sorumlusu olan kuruluş

Kimler başvurabilir?

 • KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğindeki Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaklardır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap, Müşteri Kuruluş olur.

  • Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

   • Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir İşbirliği Sözleşmesi imzalar.

   • İşbirliği Sözleşmesinde Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş da belirtilir.

   • Müşteri ve Tedarikçi Kuruluşun proje çıktısını birlikte ticarileştirecek olması durumunda dahi kuruluşlardan biri ticarileşmeden sorumlu olarak belirtilir.

  • Her biri KOBİ olmak şartı ile birden fazla Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olabilir. Bir projede birden çok Müşteri Kuruluş olamaz.

  • Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur. Bu şartı sağlamayan projeler için başvuru yapılmaz. TÜBİTAK bu koşulla ilgili değerlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapar:

   • Tedarikçi Kuruluşta projede yürütülecek Ar-Ge çalışmaları ile teknik açıdan uyumlu bir lisans mezunu bulunması gereklidir. TÜBİTAK, proje konusuyla ilgili deneyimleri bulunan ancak farklı bir alanda lisans eğitimi almış olan çalışanların projeye uygunluğunu dikkate alabilir.

   • Müşteri Kuruluşta ise projede yürütülecek çalışmaların takibini, projenin yönetimini ve eş güdümünü sağlayabilmek için yeterli düzeyde uyumlu bir alanda bir lisans mezunu bulunması gereklidir.

   • Yukarıdaki açıklamalar yalnızca fikir vermek amaçlıdır; projenin konusuna göre uygun Lisans mezunu içere proje ekipleri oluşturulmalıdır.

  • Müşteri Kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir.

  • Müşteri Kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvuru yapabilir.

  • Bir Tedarikçi Kuruluş birden fazla projede yer alabilir.

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre “İlişkili Kişi” kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

   • Proje başvuru yapabilmek için Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.

   • Bir gerçek kişi ya da tüzel kişi hem Müşteri Kuruluşa, hem de Tedarikçi Kuruluşa ortak ise o iki firma Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz.

Beklenen Etki

 • Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi

 • Söz konusu işbirlikleri ve proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini KOBİ’lere aktarması (Bu yolla büyük firmalar, kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirebilecektir.)

 • İkincil (spin-off) firmaların doğması

Destekleme

Gösterge Bütçe

75 milyon TL

Proje Bütçesi Üst Limiti

2,5 milyon TL

Destekleme Oranı

 • Tedarikçi Kuruluşun giderlerinin hem TÜBİTAK, hem Müşteri Kuruluş hem de Tedarikçi Kuruluşun kendisi tarafından müşterek olarak karşılanması esastır.

  • Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

   • TÜBİTAK: %40

   • Müşteri Kuruluş: %40

   • Tedarikçi Kuruluş: %20

Desteklenen Harcama Kalemleri

 • Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin Ürün/Süreç Geliştirme Aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir. Ticarileşme Aşamasına dair giderler desteklenmez.

  • Personel giderleri

  • Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım giderleri

  • Malzeme ve Sarf giderleri

  • Seyahat Giderleri

  • Danışmanlık giderleri

   • Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık giderleri desteklenmez.

   • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık giderleri desteklenmez.

  • Hizmet alımı giderler

   • Proje ortaklarının birbirinden aldığı hizmet giderleri desteklenmez.

   • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan hizmet giderleri desteklenmez

Ödeme

 • Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Mali Müşavir (MM) raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur.

 • TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Kabul Edilen Harcama Tutarını belirler. TÜBİTAK, Kabul Edilen Harcama Tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder.

 • Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ön ödeme yapmaz.

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması ve Ticarileşme Aşaması

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması

 • Azami 24 ay (Destek süresi uzatılsa dahi 24 ay aşılmaz.)

 • Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı da sunulur. Dönem Raporunda aşağıdaki belgeler olacaktır:

  • Teknik Rapor

  • Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu

   • MM raporunda Çağrı duyurusundaki şartların sağlandığına dair taahhütler de yer alır (Müşterinin, Tedarikçi Kuruluşa ödeme yaptığı; İlişkili Kuruluş olunmadığı, Birbirlerinden danışmanlık ve hizmet alımı gideri sunulmadığı, ilişkili bir Kuruluştan danışmanlık ve hizmet alımı gideri sunulmadığı).

  • Gider Formları

  • Sunulan giderlerin proje ile ilişkili ve uygun olduğuna ve projenin hedeflere uygun ilerlediğine dair Müşteri Kuruluşun taahhüdü

 • Projeler; dönem raporu, izleyici görüşleri ve proje önerisi dikkate alınarak izlenir.

Ticarileşme Aşaması

 • Ticarileşme Aşaması 12 aydan daha kısa planlanmayacaktır.

 • Projenin izleme sürecinde Ticarileşme Aşamasının proje önerisinden erken tamamlanması mümkün olabilecektir.

 • TÜBİTAK projenin Ticarileşme Aşamasında Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluşun faaliyetlerini izler.

 • Müşteri Kuruluş, ticarileşme aşamasının izlenmesi sürecinde Dönem Raporu göndermeye devam eder. Ticarileşme aşamasındaki Dönem Raporu, Ürün/süreç geliştirme aşamasındakinden farklı olup yalnızca Ticarileşme Raporunu içerir.

Toplam Proje Süresi

Azami 36 ay

Örnekle Açıklama

 • Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamaları için toplamda 36 ayı aşmayacak şekilde aşama bazlı süre belirlemesi yapılabilir. Hangi aşamanın ne kadar süre gerektirdiğine ilişkin planlama yapılarak bu aşamalara gereken süreler tahsis edilebilir. Örnek durumlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 12 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 24 ay olabilir.

  • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 18 ay olabilir.

 • Projenin izleme sürecinin sadece Ürün/Süreç geliştirme aşaması için süre uzatımı talep edilebilir. Proje toplam süresi 36 ayı geçemeyeceğinden gerek duyulması halinde Ticarileşme aşamasının süresi kısaltılır. Örneğin:

  • Proje önerisinde Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ve Ticarileşme aşaması için 18 ay planlanmış ise; Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 5 ay süre uzatımı talep edilmesi durumunda Ticarileşme aşamasının süresi 13 ay olarak güncellenecek şekilde ilgili talep yapılmalıdır. Süre uzatımı talebi değerlendirilirken Ticarileşme aşaması için belirlenen sürenin uygunluğu da dikkate alınacaktır.

Proje Önerisinin Ekinde Sunulması Gereken Belgeler

 • Ekonomik Fizibilite Raporu (Proje önerisinin ekidir.)

 • İşbirliği sözleşmesi (Proje önerisinin ekidir.)

 • Taahhütname (Müşteri Kuruluşun proje çıktısını üretmediğine ve Proje ortaklarının ilişkili kuruluş olmadığına dair taahhütname PRODİS’e yüklenir.)

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Çağrı Metni ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları’nın incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

 • Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak (Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak proje çıktıları kastedilmektedir) bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.

 • İşbirliği Sözleşmesinde Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş da belirtilir. TÜBİTAK projenin Ticarileşme Aşamasında Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluşun faaliyetlerini izler.

 • Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde üretmekte olduğu veya daha önce ürettiği bir ürünün aynısının Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz. Müşteri Kuruluş proje başvurusu sırasında bu konuda bir taahhütname sunar.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

Oğuz Özbay

Tel: (312) 298 94 59

e-posta: oguz.ozbay@tubitak.gov.tr

Ozan Uğurlu

Tel: (312) 298 94 22

e-posta: ozan.ugurlu@tubitak.gov.tr

Esma Atılgan

Tel: (312) 298 95 26

e-posta: esma.avil@tubitak.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X