e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Bilimsel Etkinliklere Yönelik Destek Programı

Ağustos 16, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB), “Bilimsel Etkinlik Destekleri Programı 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği” 2019 yılı 3. Dönem başvuruları devam etmektedir. Desteğin amacı, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinlikleri teşvik etmektir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir. Düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak aranan başvuru koşulların ve değerlendirme kriterlerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Düzenlenecek Bilimsel Etkinliğin aşağıdaki alanlar ile ilgili olması gerekmektedir:

·    Doğa Bilimleri

·    Mühendislik ve Teknoloji

·    Tıbbi Bilimler

·    Tarımsal Bilimler

·    Sosyal ve Beşeri Bilimler

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜBİTAK’ın ilgili sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi

Online başvuru sistemi: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm

Tanımlar

Tanım Açıklama
Etkinlik İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum, çalıştay, kolokyum vb. etkinlikler
Uluslarararası Etkinlik Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede düzenlenen etkinlik
Uluslararası Katılımlı Ulusal Etkinlik Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinlikler
Hakemli Etkinlik Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinlik

 • Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:
  • Hakem raporları
  • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare
  • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare
Kişisel Etkinlik Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinlik
Kurumsal Etkinlik İşbirliği ve öncelikli alanlarla İlgili etkinlikler hariç, Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin veya Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinlikler
Kongre/Konferans Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantılar
Sempozyum Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikler
Kolokyum Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan etkinlikler
Etkinlik Yürütücüsü İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanı
Etkinlik Bilim Kurulu İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurul
Uluslararası Düzenleme Kurulu T.C. vatandaşı olmayan, etkinliğin hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurul

Kimler başvurabilir?

Etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az Doktora eğitimini tamamlamış Etkinlik Yürütücüleri başvurabilir.

Desteklenen Bilimsel Etkinliği düzenleyebilecek kurum ve kuruluşlar: Destek kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, aşağıda listelenen kurum veya kuruluşların himayesinde gerçekleştirilebilir.

·    Kamu Kurum/Kuruluşları

·    Üniversiteler

·    Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri

·    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Desteklenen Bilimsel Etkinlik türleri

 • Uluslararası Etkinlik
 • Uluslararası Katılımlı Ulusal Etkinlik
 • Desteklenmeyen etkinlik türleri:
  • Kurumsal Etkinlikler
  • Kişisel Etkinlikler
  • Eğitim Etkinlikleri
  • Çalıştaylar

Başvuru dönemleri: Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir.

Dönem Tarihler Sonuçların Açıklanacağı Tarihler
1. Dönem 1 Şubat – 28 Şubat 2019 Mayıs 2019
2. Dönem 1 – 31 Mayıs 2019 Ağustos 2019
3. Dönem 1 – 31 Ağustos 2019 Kasım 2019
4. Dönem 1 – 30 Kasım 2019 Şubat 2020

 

Başvuru koşulları

•       Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış Etkinlik Yürütücüsü tarafından yapılması

 • Toplam Katılımcı sayısının en az 500 olması (Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 500 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.)
 • Etkinliğin “hakemli etkinlik” olması

•       Katılımcıların en az 1/3’ünün yurtdışından olması

 • Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması
 • Etkinliğin en az dördüncüsünün yapılacak olması
 • Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır.)
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web sayfasının olması. Etkinliğin Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarihin açılan web sitesinde duyurulması (web sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün web sayfası olarak kabul edilmez,)
 • Daha önce düzenlenmiş son 3 etkinliğin farklı ülkelerde düzenlenmiş olması
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması (Aynı etkinlik için iki defa destek verilmez)
 • Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri’nin Yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından oluşması (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversiteden olması durumunda, etkinlik kurumsal etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.)
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

Değerlendirme süreci ve değerlendirme kriterleri:

Kriter Alt Kriterler
Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması
 • Uluslararası saygın bilimsel bir kuruluşun düzenli/periyodik bilimsel etkinliği olması
 • Ulusal/uluslararası saygın bilimsel kuruluşların düzenleyiciler içinde yer alması ve etkin destek vermesi
 • Uluslararası saygın bilimsel etkinlik dizinlerinde (indekslerinde) yer alması
 • Daha önceki bilimsel etkinliklerin bildiri kitabı/tebliğ/makalelerinin saygın bir etki (impact) faktörü oluşması
 • Bildirilerin uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayımlanma sürecinin tanımlanması
 • Bilimsel kurulun ulusal/uluslararası saygın bilim insanlarından oluşması
 • Başlıca konuşmacılar ve oturum başkanlarının bilimsel etkinlik konusunda ulusal/uluslararası saygınlığı bulunan önde gelen bilim insanlarından oluşması
 • Başlıca konuşma ve sunumların başka etkinliklerde sunulmamış olması
 • Etkinliğin, konusundaki saygın ve aktif ulusal/uluslararası kuruluşlar/kurumlar, gruplar-kesimler ve bilim insanlarının önemli bir kısmını bir araya getirmesi
 • Etkinliğin mesleki örgütlenme, eğitim, icraat, siyasal, kültürel, sosyal değil, bilimsel içeriğe sahip olması
 • Alanda uzlaşılan bir etkinlik olarak kabul görmesi ve çekişmeli/çatışmalı boyutlara/etkinliklere meydan verilmemesi
Düzenleyicilerin Yetkinliği
 • Düzenleyicilerin yetkinliğini belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Düzenleyicilerin daha önce benzer konuda/kapsamda/ölçekteki etkinlikleri başarıyla gerçekleştirmesi
 • Düzenleyicilerin üniversite-üniversite, üniversite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliklerinde başarılı olduğuna ve gerekli paylaşım kültürüne sahip bulunduğuna dair olumlu geçmiş ve güncel kanıtlarının olması
 • Etkinliğin, düzenleyenlerin vizyonu, bilimsel/ teknolojik hedefleri, uzmanlıkları, birikimleri ve mevcut imkânları ile uyumlu olması
 • Düzenleyicilerin konu/alanda ülkeyi temsil niteliğinin güçlü olması
 • Etkinlikle ilgili kurumlar böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için gerekli mevzuat, süreç, altyapı, donanım ve ortama sahip olması
Etkinliğin yapılabilirliği
 • Etkinliğin yapılabilirliğini belirlemek için, sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliği yapılabilir kılan faktörler içinde TÜBİTAK desteğinin denk/uygun bir oranda olması
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da gerçekleştirilebilecek olması
 • TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe neler katacağının açıklanmış olması
 • Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması
 • Etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması
 • Bilimsel süreçlerin açıkça tanımlanması ve bilimsel düzeyle birlikte yaygın katılımcılığın da ön planda tutulması
 • Etkinliğin önemi ve saygınlığının duyurular, web sayfası, linkler vb yöntemlerle yaygın ve şeffaf bir biçimde ortaya koyulması
 • Etkinlik kapsamında yapılması beklenenleri tam olarak gerçekleştirecek bir yöntem, yönetim ve bütçe uygulama düzeni belirlenmesi
 • Yürütücü, kurullar, komiteler ve diğer görevlilerin yetki ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması
 • Etkinlik ortamı/yerinin erişim/kullanım olanakları açısından elverişli ve farklı merkez, kurum ve şehirden birçok araştırmacıların katılımına uygun olması
Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi
 • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisini belirlemek için, sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne (araştırma altyapısına, bilim insanı yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve istihdamı ve yeni ve kritik yetenekler kazanılmasına) katkı sağlama potansiyeli bulunması
 • Hedef kitlenin doğru tanımlanması, geniş olması ve bu etkinlik ve çıktılarından hedef kitlenin büyük bir kısmının yararlanması
 • Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü rol oynamasına yardımcı olabilecek nitelikte olması
 • Ülkede yürütülmekte olan araştırmaların başarıyla devamına önemli katkı sağlayacak nitelikte olması
 • Etkinliğin üniversite /araştırma kurumu-sanayi-kamu işbirliklerine önemli katkılar sağlayacak nitelikte olması
 • Etkinlik sonrası sonuç ve etkilerinin kalıcı kılınması ve yaygınlaştırılması için yapılacakların planlanması
 • Konunun öneminin kamuoyunda doğru anlaşılması ve böylece toplumsal ilgi/anlayış/bilinç oluşmasına katkısı olması
 • Toplumun da ilgisini çekmek amacıyla popüler anlamda tedbirler alınması

Desteklenen harcamalar ve destek tutarları

Destek kalemi Destek kalemi detayı ve destek tutarı üst limiti
Konuşmacı Seyahat ve Konaklama Desteği Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 10 davetli konuşmacının ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) türünden seyahat giderleri destek kapsamındadır. Taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Yurt içi geliş/dönüş: 300 TL/kişi
Yurt dışı geliş/dönüş: 1.500 ABD Dolar/kişi
Konaklama gideri: 250 TL/gün
Honorarium ücreti En fazla 2 davetli konuşmacı için Ücret tutarı üst limiti: 2.000 ABD Doları/kişi
Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği Destek tutarı: 5.000 TL
Asistanlar için etkinlik sekretarya desteği En çok 10 asistan için kişi başına 100 TL/gün
Organizasyon Desteği Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi,USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem (1 katılımcı seti kalemleri) Destek tutarı üst limiti: 85 bin TL
Katılımcı başına 1 set için destek tutarı üst limiti: 25 TL
Toplantı İkram Giderleri Çay, kahve, kuru pasta Destek tutarı üst limiti: 5.000 TL
Gala Yemeği Destek tutarı üst limiti: 25 bin TL
Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam tanıtım giderleri Destek tutarı üst limiti: 25 bin TL
Destek kapsamı yukarıda belirtilen kalemlerle sınırlıdır.Bu kalemler dışında (Çanta, şapka, t-shirt vb.) destek sağlanmamaktadır.
Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.
Toplam destek üst limiti: 200 bin TL
Ödemeler:

 • Ön Ödeme talep edilmesi halinde taahhütname ve Ön Ödeme istendiğine ilişkin talep yazısının etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala Kuruma gönderilmesi üzerine BİDEB Grup Yürütme Kurulu kararıyla destek bütçesinin yürütücü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarının en fazla % 80’i Etkinlik Yürütücüsünün Türkiye’deki banka hesabına aktarılır. Kalan kısım ise etkinlik tamamlanıp belgeler BİDEB’e gönderildikten sonra ödenir.
 • Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bittiği tarihten ya da destek sonuç  tarihinden sonraki 20 gün içinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı için etkinlik yürütücüsü ile mahsuplaşarak hesap kapatılır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce BİDEB Bilimsel Etkinlik Destekleri 2223-C internet sayfasının ve Çağrı Metninin detaylı olarak incelenmesi ve TÜBİTAK BİDEB Yetkilileri ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.
 • Daha önceki dönem başvuruda bulunup destek almış kişiler sene içerisinde aynı etkinlik için bir sonraki döneme başvuruda bulunamazlar.
 • Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik yürütücüsünün başvurusu ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
 • Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
 • Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak bildirilir.
 • TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
 • Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, etkinlik yürütücüsü, Bilim/Düzenleme Kurulu Üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılamaz.
 • Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir ve ödeme yapılmaz.
 • Ön ödeme talep edilmesi halinde, taahhütnamenin etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala BİDEB’e ulaştırılması sonrası, kararlaştırılan desteğin etkinlik yürütücüsü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarın en fazla %80’i etkinlik Yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına ön ödeme şeklinde aktarılır.
 • Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 500 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 444 66 90

e-posta: bideb2223c@tubitak.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X