e-bülten

e-bülten üyeliği

 

Loading

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

Yerli Malı Olma Şartı Hakkında

Kasım 9, 2017
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 4734 sayılı kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan düzenleme ile  yapım işlerinde kullanılacak  ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipmanların yerli malı olması şartı getirilmiştir.

Bu kapsamda Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekte takdim edilen “Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi ”ne ilişkin görüşlerin (varsa eklenecek ürün/ürünler veya taslak listeden çıkarılması gerektiğini düşündüğünüz ürün/ürünler gerekçeleriyle Word dosyasına yazılarak iletilebilir.) en geç 15 Kasım 2017 2017 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine gönderilmesini rica ederiz.

7033 sayılı Kanun

MADDE 74 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.”

“d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.